1223/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 58 a och 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), sådana paragraferna lyder i lag 1221/2021:

1 §
Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om skyldigheterna för sådana utövare av förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland och om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Det som föreskrivs i 3 § gäller inte sådana personalrestauranger som avses i 1 § 3 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland.

Bestämmelser om definitionen av alkoholdryck finns i 3 § 1 mom. 2 punkten i alkohollagen (1102/2017).

2 §
Allmänna skyldigheter

En utövare av förplägnadsverksamhet ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka förplägnadsrörelsen.

I förplägnadsrörelsen ska det ses till att

1) kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till rörelsen,

2) inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,

3) kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i rörelsen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

3 §
Kunders vistelse och placering

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Savolax, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland och inom området för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt ska varje kund inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

4 §
Särskilda begränsningar

Inne i och utomhus eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i något av landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Savolax, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland samt inom området för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt och vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (297/2021) får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av en annan än en ovan avsedd förplägnadsrörelse som är belägen i något av de landskap eller inom det sjukvårdsdistrikt som nämns ovan får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Savolax, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland och inom området för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 17 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 18.

Bestämmelser om förtäring av alkoholdrycker som sålts till kunderna innan serveringen upphört finns i 43 § 2 mom. i alkohollagen.

5 §
Plan

Den plan som avses i 58 a § 6 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska innehålla

1) en beskrivning av de rutiner som det i rörelsen har beslutats att ska följas för att fullgöra de skyldigheter som avses i 2 §,

2) en beskrivning av rörelsens utrymmen inomhus och utomhus samt en beskrivning av de åtgärder och de instruktioner till personalen som syftar till att genomföra de andra än i 1 punkten avsedda skyldigheter som anges i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och övervakningen av dem i rörelsens utrymmen inomhus och utomhus,

3) uppgift om den person som svarar för att planen iakttas i rörelsen.

Uppgift om vem som är den person som avses i 1 mom. 3 punkten ska på begäran ges till kunden.

Planen anses vara framlagd för kunderna, om ett sammandrag av planen finns framlagd för kunderna när de anländer till förplägnadsrörelsen och det i sammandraget nämns att kunderna har rätt att på begäran få bekanta sig med planen. Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen (549/2016).

6 §
Tillämpning av begränsningar oberoende av uppvisande av covidintyg

De begränsningar som anges i 4 § tillämpas till och med den 20 januari 2022 med avvikelse från vad som föreskrivs i 58 i § 3 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av om utövaren av förplägnadsverksamhet förutsätter uppvisande av EU:s digitala covidintyg enligt 1 mom. i den paragrafen. Andra förplägnadsrörelser än sådana vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen får dock hålla öppet för förplägnadsverksamhet för kunder till klockan 20 genom att kräva att kunderna visar upp EU:s digitala covidintyg.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 mars 2022.

Helsingfors den 22 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.