1216/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 14 §,

ändras 2 § 28 punkten och 7 §,

sådana de lyder, 2 § 28 punkten i lag 395/2013 och 7 § delvis ändrad i lag 1305/2007, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1399/2010, 395/2013, 1131/2013, 378/2015, 1720/2015, 181/2016 och 1225/2018, en ny 29 punkt som följer:

2 §

I denna lag avses med


28) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

29) kraftverk en på ett visst område verkande funktionell helhet vars syfte är att producera el eller el och värme samt lagra el i ellager; värmepumpar som utnyttjar överskottsvärme eller energi i närmiljön inom kraftverksområdet anses inte höra till kraftverkshelheten.

7 §

Bränsle som är avsett att användas som lätt brännolja samt fotogen ska göras identifierbara.

En skattskyldig som avses i 12, 13, 75 och 79 § i punktskattelagen är skyldig att göra bränslet identifierbart. Bränslet ska göras identifierbart senast vid den tidpunkt som anges i 14 § i punktskattelagen.

Om detta inte är tekniskt möjligt kan Skatteförvaltningen befria bränslet från det förfarande som anges i 1 mom.

Närmare bestämmelser om hur bränsle ska göras identifierbart utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 212/2021
FiUB 29/2021
RSv 199/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.