1212/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (430/2017) 20 § 4 mom.,

ändras 25 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 23 a § som följer:

23 a §
Sökande av ändring i en utredningsorder

På yrkande av den som en utredningsorder som utfärdats eller fastställts av en åklagare gäller, ska tingsrätten pröva om det finns förutsättningar att utfärda utredningsorder. På behandlingen av yrkandet tillämpas vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § i tvångsmedelslagen. Yrkandet ska framställas skriftligen inom 60 dagar från det att personen ska anses ha fått del av utredningsordern. Ärendet får även avgöras i kansliet utan behandling vid sammanträde, om tingsrätten anser att det är lämpligt.

Klagan får anföras över en utredningsorder som utfärdats av en tingsrätt eller en hovrätt eller över tingsrättens beslut enligt 1 mom. Klagan ska anföras inom 60 dagar från det att personen ska anses ha fått del av utredningsordern eller, i de fall som avses i 1 mom., inom 60 dagar från det att tingsrättens beslut meddelades.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. ska den anhållningsberättigade tjänsteman som utfärdat och den åklagare som fastställt utredningsordern eller den åklagare som utfärdat utredningsordern ges tillfälle att bli hörd.

Ändringssökande i enlighet med denna paragraf hindrar inte att en utredningsorder erkänns och verkställs i en annan medlemsstat, om inte den domstol som handlägger ändringssökandet bestämmer något annat.

25 §
Hemlighållande, tystnadsplikt samt begränsningar i användningen av uppgifter

På behandling i domstol av en utredningsorder som utfärdats av en behörig finsk myndighet samt på bevis, handlingar och uppgifter som överlämnats till Finland med stöd av en utredningsorder som utfärdats av en behörig finsk myndighet tillämpas vad som föreskrivs om hemlighållande, tystnadsplikt och rätt att få information i ett motsvarande ärende i Finland.Denna lag träder i kraft den 23 december 2021.

Om en utredningsorder har utfärdats före ikraftträdandet av denna lag och brottmålet inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut före ikraftträdandet, inleds den tidsfrist på 60 dagar som avses i 23 a § 1 och 2 mom. den dag då denna lag trädde i kraft, om personen ska anses ha fått del av utredningsordern innan lagen trädde i kraft.

RP 227/2021
LaUB 17/2021
RSv 223/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU (32014L0041); EUT L 130, 1.5.2014, s. 1

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.