1196/2021

Helsingfors den 14 december 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsanstalters, tilläggspensionsanstalters och försäkringskassors bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 kap. 9 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021), 1 kap. 10 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) och 1 kap. 2 § i lagen om försäkringskassor (948/2021):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de pensionsstiftelser och pensionskassor (pensionsanstalter) som avses i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021), de tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (tilläggspensionsanstalter) som avses i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) och de försäkringskassor som avses i lagen om försäkringskassor (948/2021).

Denna förordning tillämpas på AB-pensionsstiftelser som avses i 3 § och på sådana pensionskassor som har en avdelning som beviljar frivilliga tilläggspensioner eller andra förmåner och som avses i 5 § i lagen om införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor (951/2021).

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, tillämpas på tilläggspensionsanstalter, AB-pensionsstiftelser och de pensionskassor som avses i 2 mom. vad som i denna förordning föreskrivs om pensionsanstalter.

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, ska på tilläggspensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser dessutom tillämpas vad som i denna förordning föreskrivs om pensionsstiftelser samt på tilläggspensionskassor och de pensionskassor som avses i 2 mom. vad som i denna förordning bestäms om pensionskassor.

2 §
Tillämpning av bokföringsförordningen

Bokföringsförordningen (1339/1997) tillämpas på upprättande av pensionsanstalters och försäkringskassors bokslut och verksamhetsberättelse, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

3 §
Avvikelser från tillämpningen av bokföringsförordningen

Bokföringsförordningens 1 kap. 1–7 och 10 § samt andra meningen i 11 § 1 mom., 2 kap. 2 § 1 mom. 5 a och 5 b-punkten, 2 a § 3 mom., 3 § 1 mom. 1, 3 a och 7 punkten, 4 § 1 mom. 7 punkten samt 2–7 mom., 5 § 1 mom. 1 a–1 c-punkten samt 2 och 3 mom. samt 7 § 6 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 1 och 2 mom. samt 3 § 1–3 och 5 mom., 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 5 a kap. samt 6 kap. 1 och 2 § tillämpas inte på upprättande av pensionsanstalters och försäkringskassors bokslut och koncernbokslut.

2 kap.

Resultaträkning och balansräkningsscheman

1 §
Resultaträkning

Pensionsanstalters resultaträkning upprättas i enlighet med bilaga 1. Försäkringskassors resultaträkning upprättas i enlighet med bilaga 3.

2 §
Balansräkning

Pensionsanstalters balansräkning upprättas i enlighet med bilaga 2. Försäkringskassors balansräkning upprättas i enlighet med bilaga 4.

3 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

1 §
Uppgifter som ska anges i verksamhetsberättelsen

I pensionsanstalters och försäkringskassors verksamhetsberättelse ska utöver de omständigheter som avses i 3 kap. 1 a § i bokföringslagen (1336/1997) de tillgångar eller skulder beskrivas som pensionsanstalten eller försäkringskassan under räkenskapsperioden har övertagit eller överlåtit på grund av ansvarsöverföring eller ansvarsövertagande.

2 §
Tilläggsuppgifter till pensionsanstalters verksamhetsberättelse

Utöver vad som föreskrivs i 1 § ska pensionsanstalters verksamhetsberättelse innehålla

1) uppgift om huruvida pensionsanstalten bedriver lagstadgad pensionsförsäkring eller frivillig tilläggspensionsförsäkring,

2) antalet delägare vid räkenskapsperiodens utgång liksom även antalet delägare som under räkenskapsperioden har avgått och antalet delägare som under räkenskapsperioden har anslutit sig till pensionsanstalten samt i fråga om pensionsstiftelser namnen på de arbetsgivarföretag som är delägare och i anslutning till vilka pensionsstiftelsen är verksam,

3) antalet försäkrade vid räkenskapsperiodens utgång,

4) antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång,

5) uppgift om huruvida pensionsanstalten eller en del av den har stängts och tidpunkten för stängningen,

6) en redogörelse för betydande transaktioner mellan pensionsanstalten och företag som är delägare i anstalten,

7) en redogörelse för sådana återbetalningar till delägarna av den överskjutande delen av solvenskapitalet som avses i 7 kap. 10 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor,

8) en redogörelse för pensionsanstaltens fusioner, delningar samt överlåtelser och övertaganden av ansvar,

9) pensionsstiftelsens styrelsebeslut om användningen av överskott eller underskott.

3 §
Tilläggsuppgifter till tilläggspensionsanstalters verksamhetsberättelse

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 § ska tilläggspensionsanstalters verksamhetsberättelse innehålla

1) uppgift om Finansinspektionens tillstånd att för en viss tid med stöd av 5 kap. 10 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor bokföra försäkringstekniska avsättningar till ett lägre belopp än de är enligt de nya grunderna samt beloppet av de försäkringstekniska avsättningarna enligt de nya grunderna och den av Finansinspektionen godkända planen för årlig minskning av skillnaden,

2) en redogörelse för sådan återbetalning till delägarna av övertäckning som avses i 5 kap. 15 § och sådan överföring av övertäckning mellan avdelningar som har hand om förmånsbaserade respektive premiebaserade arrangemang som avses i 5 kap. 17 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor.

3) antalet försäkrade vid räkenskapsperiodens utgång specificerat enligt förmånsbaserade och premiebaserade arrangemang.

4 §
Tilläggsuppgifter till AB-pensionsstiftelsers och sådana pensionskassors verksamhetsberättelse som har en avdelning som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring och en som bedriver tilläggspensionsförsäkring

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 § ska AB-pensionsstiftelsers och sådana pensionskassors verksamhetsberättelse som har en avdelning som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring och en som bedriver tilläggspensionsförsäkring innehålla

1) uppgift om huruvida pensionsstiftelsen eller pensionskassan både har en avdelning som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring och en som bedriver frivillig tilläggspensionsförsäkring,

2) en redogörelse för egendom som har bytts ut mellan avdelningarna,

3) antalet försäkrade per avdelning.

5 §
Tilläggsuppgifter till försäkringskassors verksamhetsberättelse

Utöver vad som föreskrivs i 1 § ska försäkringskassors verksamhetsberättelse innehålla

1) uppgift om huruvida försäkringskassan bedriver verksamhet i form av arbetsplatskassa, kompletteringskassa eller begravnings- och avgångsbidragskassa,

2) antalet delägare vid räkenskapsperiodens utgång liksom även antalet delägare som under räkenskapsperioden har avgått och antalet delägare som under räkenskapsperioden har anslutit sig till försäkringskassan,

3) antalet försäkrade vid räkenskapsperiodens utgång indelade enligt de funktioner som anges i 1 punkten,

4) uppgift om huruvida försäkringskassan eller någon särskild försäkringsverksamhet som den bedriver har stängts och tidpunkten för stängningen,

5) en redogörelse för betydande transaktioner mellan försäkringskassan och företag som är delägare i kassan,

6) en redogörelse för sådan återbetalning till delägarna av övertäckning som avses i 4 kap. 14 § i lagen om försäkringskassor,

7) uppgift om Finansinspektionens tillstånd att för en viss tid med stöd av 4 kap. 5 § i lagen om försäkringskassor bokföra ansvarsskulden till ett lägre belopp än den är enligt de nya grunderna samt beloppet av ansvarsskulden enligt de nya grunderna och den av Finansinspektionen godkända planen för årlig minskning av skillnaden,

8) en redogörelse för försäkringskassans fusioner, delningar samt överlåtelser och övertaganden av ansvar.

6 §
Noter angående upprättande av bokslut

Noterna till pensionsanstalters och försäkringskassors bokslut ska utöver de noter som räknas upp i 2 kap. 2 § 1 mom. 2–5 och 6 punkten i bokföringsförordningen innehålla

1) en redogörelse per balanspost för hur investeringarna har värderats i balansräkningen,

2) bokföringsvärdet och det verkliga värdet grupperade enligt placeringsobjekt eller på något annat ändamålsenligt sätt samt en motiverad bevisning för att bokföringsvärdet senare uppnås på nytt och eventuella andra motiveringar till att ingen nedskrivning har gjorts, om investeringen i balansräkningen har värderats till ett högre värde än det verkliga värdet enligt 6 kap. 7 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor,

3) en redogörelse för de metoder som har använts för att fastställa placeringarnas verkliga värde och en relevant motivering till valet av värderingsmetoder,

4) en redogörelse för den beräkningsbaserade räntesats som använts vid beräkningen av ansvarsskulden till följd av frivilliga tilläggsförmåner och den räntesats som används vid beräkningen av försäkringskassans ansvarsskuld,

5) en redogörelse för de principer som ska tillämpas vid beräkningen av ansvarsskulden i premiebaserade tilläggspensionsarrangemang,

6) beräkningsscheman för nyckeltalen,

7) uppgift om huruvida pensionsstiftelsen tillämpar ett delägarspecifikt eller ett utjämnande bokföringssystem,

8) en redogörelse för sådana dispenser för viss tid som avses i 6 kap. 11 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, skälen till ansökan om dispens och avvikelsernas inverkan på verksamhetsresultatet och den finansiella ställningen samt uppgift om att avvikelserna grundar sig på tillstånd av Finansinspektionen,

9) uppgift om de poster som ska hänföras till pensionsstiftelsens eller pensionskassans solvenskapital samt Finansinspektionens samtycken enligt 7 kap. 5 § 2 mom. 8 punkten i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

7 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till pensionsanstalters och försäkringskassors resultaträkning ska utöver de noter som räknas upp i 2 kap. 3 § 1 mom. 2, 3 och 4 punkten i bokföringsförordningen innehålla

1) försäkringsavgifterna för lagstadgade pensioner specificerade enligt arbetsgivarens och arbetstagarens andel,

2) premieinkomst specificerad enligt premieinkomst i enlighet med lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare (1272/2006) och utbetalade ersättningar specificerade på motsvarande sätt,

3) premieinkomst av premiebaserade tilläggspensionsarrangemang specificerad enligt den arbetsgivares andel som är delägare och de försäkrades andel,

4) en specifikation av de lagstadgade avgifterna,

5) en specifikation av skötselkostnaderna,

6) intäkterna av placeringsverksamheten specificerade så att intäkterna av placeringarna i företag som är delägare och intäkterna av placeringar i fastigheter och av övriga placeringar specificeras enligt vinstutdelning, ränta och övriga intäkter och dessutom uppges återbetalningar för nedskrivningar samt försäljningsvinster,

7) intäkterna av placeringsverksamheten specificerade enligt intäkter som hänför sig till premiebaserade tilläggspensionsarrangemang,

8) utgifterna för placeringsverksamheten specificerade enligt utgifter för placeringar i fastigheter, utgifter för övriga placeringar, ränta och andra utgifter för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster,

9) en specifikation av sammanslagna poster i resultaträkningsschemat enligt 2 kap. 1 §,

10) pensionsanstalters utbetalade ersättningar i fråga om lagstadgade pensioner specificerade enligt pensioner, ersättningar för ansvarsfördelning och andra ersättningar,

11) tilläggspensionsanstalters utbetalade ersättningar specificerade enligt tilläggspensioner och andra ersättningar.

En specifikation enligt 1 mom. 9 punkten behöver inte göras, om sammanslagningen har haft endast ringa betydelse för en rättvisande bild.

Utöver vad som nämns i 1 mom. ska pensionskassor och försäkringskassor uppge

1) kreditförluster som dragits av från premieinkomsterna,

2) återköp och ansvarsöverföringar.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna till pensionsanstalters och försäkringskassors balansräkning ska utöver de noter som räknas upp i 2 kap. 4 § 1 mom. 3–6 och 11 punkten i bokföringsförordningen innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och verkliga värde per balanspost,

2) det verkliga värdet för investeringar anknutna till premiebaserade tilläggspensionsarrangemang,

3) utgifter för förvärv av arrenderätt till fastigheter, vilka har aktiverats i enlighet med 5 kap. 11 § i bokföringslagen,

4) fastighetsplaceringarnas verkliga värde specificerat enligt bedömd räkenskapsperiod,

5) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och verkliga värde för sådana fastighetsplaceringar som pensionskassan eller försäkringskassan eller en delägare i pensionsstiftelsen själv förfogar över,

6) en specifikation som motsvarar 2 kap. 4 § 2 mom. i bokföringsförordningen av placeringar i fastigheter, placeringar i företag som är delägare, immateriella tillgångar samt anläggningstillgångar som ingår i de materiella tillgångarna, dock så att någon specifikation av avskrivningar enligt plan för räkenskapsperioden inte uppges, om sådana inte har gjorts,

7) uppgift om skillnaden mellan det nominella värdet av masskuldebrev eller motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument och anskaffningsutgiften i den återstående anskaffningsutgiften för masskuldebrev och motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument periodiserade som ränteintäkter eller avdrag från dem,

8) en specifikation av balansposten ”Övriga lånefordringar” enligt säkerheter,

9) en specifikation av bokföringsvärdet per balanspost för derivat som tagits upp bland aktiva i balansräkningen,

10) en specifikation av posten ”Övriga investeringar” i balansräkningens huvudgrupp ”Övriga investeringar”, om postens storlek är väsentlig,

11) specifikation av posten ”Övriga tillgångar” i balansräkningens huvudgrupp ” Övriga tillgångar”, om postens storlek är väsentlig,

12) en specifikation av de sammanslagna posterna bland aktiva i det balansräkningsschema som avses i 2 kap. 2 §,

13) en specifikation enligt säkerhetsslag av posten skuldebrevsfordringar och andra fordringar hos ett företag som är delägare.

En specifikation enligt 1 mom. 12 punkten behöver inte göras, om sammanslagningen har haft endast ringa betydelse för en rättvisande bild.

9 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna till pensionsanstalters och försäkringskassors balansräkning ska innehålla

1) en specifikation per balanspost av bokföringsvärdet för derivat som tagits upp bland balansräkningens passiva,

2) en specifikation av de sammanslagna posterna bland passiva i det balansräkningsschema som avses i 2 kap. 1 §.

Pensionskassor ska utöver de noter som räknas upp i 2 kap. 5 § 1 mom. 1, 2–4 och 6 punkten i bokföringsförordningen uppge återförsäkrarnas andel av pensionskassans premieansvar och ersättningsansvar.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska tilläggspensionskassor utöver de noter som räknas upp i 2 kap. 5 § 1 mom. 1, 2–4 och 6 punkten i bokföringsförordningen uppge skillnadsbeloppet, om tilläggspensionskassan med stöd av 5 kap. 10 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor har fått tillstånd att bokföra lägre försäkringstekniska avsättningar än de är enligt de nya grunderna.

10 §
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna till pensionsanstalters och försäkringskassors bokslut ska innehålla de säkerheter och ansvarsförbindelser som föreskrivs i 2 kap. 7 § i bokföringsförordningen. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. i bokföringsförordningen föreskrivs om posterna av främmande kapital gäller pensionsanstalters och försäkringskassors ansvarsskuld, övriga skulder och överlåtelseskulder. Ansvar som grundar sig på försäkringar beviljade av försäkringskassor eller på pensioner beviljade av pensionsanstalter behandlas inte som ansvarsförbindelse.

För ansvarsförbindelser och ansvar ska dessutom uppges det ansvar som följer av derivatavtal och det huvudsakliga användningsändamålet för dessa avtal. Derivatinstrumenten ska dessutom specificeras enligt avtalstyp i skyddande och icke-skyddande avtal.

11 §
Noter angående personalen och organens ledamöter

Det sammanlagda beloppet, ökning och minskning av beloppet av penninglån som beviljats ledamöter och suppleanter i en försäkringskassas eller pensionsanstalts styrelse eller förvaltningsråd eller verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt väsentliga uppgifter om räntor och andra villkor för dessa lån och om återbetalningen. Med nämnda personer jämställs en make till en sådan person eller en sambo som bor i samma hushåll, eget barn och makens barn, barnbarn, förälder samt far- och morförälder.

12 §
Innehav i andra företag

Noterna till bokslutet ska med avseende på företag som ägs av en försäkringskassa eller pensionsanstalt innehålla namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och verkliga värde, om bokföringsvärdet för aktierna eller andelarna överstiger 500 000 euro hos en pensionsanstalt och 100 000 euro hos en försäkringskassa eller aktiernas eller andelarnas verkliga värde överstiger två procent av det verkliga värdet av posten ”Aktier och andelar” i huvudgruppen ”Övriga placeringar”.

13 §
Nyckeltal och övriga uppgifter som beskriver den ekonomiska utvecklingen

Noterna till bokslutet för en pensionsanstalt som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring ska innehålla de poster som inräknas i solvenskapitalet, kravet på minimikapital, solvensgräns och maximibeloppet för solvenskapitalet. En tilläggspensionsanstalt som själv garanterar den biometriska risken ska i noterna till bokslutet ange de poster som hänför sig till solvenskapitalet samt det krav på minimikapital som avses i 5 kap. 18–23 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor.

Följande nyckeltal som beskriver en pensionsanstalts ekonomiska utveckling anges i fråga om den bedrivna lagstadgade pensionsförsäkringsverksamheten i verksamhetsberättelsen eller bland noterna till bokslutet för räkenskapsperioden och de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om pensionsanstalten inte har varit verksam under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod:

1) omsättningen,

2) premieinkomsten,

3) utbetalda pensioner,

4) för placeringsverksamhetens del avkastningen på det bundna kapitalet till det verkliga värdet specificerad enligt placeringsslag,

5) inverkan av placeringsverksamhetens resultat på försäkringsavgifterna,

6) totala skötselkostnader,

7) totalresultatet,

8) placeringarnas verkliga värde enligt placeringsslag,

9) solvenskapital, solvensgräns, pensionsmedel i förhållande till den ansvarsskuld som definieras i 11 punkten samt solvenskapital i förhållande till solvensgränsen, uppgifterna ska redovisas såväl i form av en tabell som i form av en figur och, om det i solvenskapitalet ingår en post som baserar sig på delägarens tillskottsplikt, utan denna post,

10) ansvarsskulden i balansräkningen,

11) pensionsmedel, alltså summan av solvenskapital och ansvarsskuld, med ansvarsskuld avses i detta sammanhang en i 7 kap. 7 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor avsedd ansvarsskuld som utgör grund för solvenskapitalets maximibelopp, avsedd ansvarsskuld eller pensionsansvar som utgör grund för solvenskapitalets maximibelopp,

12) lönesumman enligt lagen om pension för arbetstagare,

13) antalet försäkringstagare enligt lagen om pension för arbetstagare,

14) antalet försäkrade enligt lagen om pension för arbetstagare,

15) summan av arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare,

16) antalet pensionstagare.

Dessutom ska pensionsanstalter och försäkringskassor i fråga om lagstadgad och frivillig försäkringsverksamhet presentera en resultatanalys, av vilken det framgår hur resultatet har uppkommit och använts för motsvarande tid som de nyckeltal som avses i 2 mom. anges.

4 kap.

Specifikationer till balansräkningen och till noterna

1 §
Specifikationer till balansräkningen

I specifikationen till balansräkningen räknas gruppvis i detalj upp de poster på sidan ”Aktiva” som har tagits upp i pensionsanstaltens eller försäkringskassans balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång liksom även ansvarsskulden, de obligatoriska avsättningarna, skulderna och resultatregleringarna. Specifikationerna till balansräkningen för immateriella och materiella tillgångar får alternativt upprättas så att de enbart innehåller ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

5 kap.

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Denna förordning tillämpas på pensionsanstalters och försäkringskassors bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2022 eller efter det.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut (1336/2002) tillämpas på räkenskapsperioder som löper ut före den 1 januari 2022.

Helsingfors den 14 december 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Riitta Kokko-Herrala

Bilagor 1-4: SHMf om pensionsanstalters, tilläggspensionsanstalters och försäkringskassors bokslut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.