1192/2021

Helsingfors den 17 december 2021

Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 § 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), sådant det lyder i lag 673/2015:

1 §
Ansökan om bidrag

En ansökan om bidrag för frivillig återresa enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) ska göras skriftligen på en för ansökan uppgjord blankett. Ansökan ska lämnas till den förläggning där sökanden är registrerad som klient i förläggningens klientregister. Om sökanden inte är klient vid någon förläggning ska ansökan lämnas till Migrationsverket.

2 §
Återkallande av andra ansökningar

Innan beslutet om betalning av bidraget fattas ska den som fattar beslutet säkerställa att sökanden inte har någon anhängig ansökan som gäller internationellt skydd. Bestämmelser om återkallande av en ansökan om internationellt skydd finns i 95 b § i utlänningslagen (301/2004).

Man ska i möjligaste mån sträva efter att säkerställa att sökanden inte har några andra anhängiga ansökningar eller ärenden som gäller invandring eller uppehåll.

3 §
Polisens utlåtande

Innan ett bidragsbeslut fattas ska förläggningen eller Migrationsverket begära ett utlåtande om sökandens frivilliga återresa av polisen i den kommun där utlänningen vistas. Polisen ska utan dröjsmål meddela ifall sökanden inte kan delta i programmet för frivillig återresa.

Något utlåtande behöver dock inte begäras om polisen på eget initiativ har meddelat att det inte är möjligt att återsända migranten genom myndighetsåtgärder och att det inte finns något hinder för frivillig återresa.

4 §
Bidragets belopp och art

Bidrag beviljas antingen i form av kontant betalning eller förnödenheter eller i vardera formen.

Bidragets storlek på basis av till vilket land återresan görs framgår av bilagan. Om landet inte har nämnts i bilagan bestämmer Migrationsverket till vilken grupp landet hör.

5 §
Nedsatt bidrag

Bidrag kan beviljas till ett nedsatt belopp om det anses att sökanden inte behöver bidrag till fullt belopp eller om det finns sådana skäl till att sänka bidraget som hänför sig till sökandens person. En sänkning av bidraget ska motiveras i beslutet.

Bidrag kan beviljas till ett nedsatt belopp eller förvägras helt om det finns grundad anledning att misstänka att sökanden uppenbart har för avsikt att missbruka bidragssystemet.

För ett barn som reser med familjen betalas ett bidrag till nedsatt belopp.

6 §
Förhöjt bidrag

Bidrag kan beviljas till ett förhöjt belopp om det är motiverat på grund av sökandens ålder, handikapp, sjukdom, familjesituation eller av något annat med dessa jämförbart personligt skäl eller om sökanden är offer för människohandel. En förhöjning av bidraget ska motiveras i beslutet.

7 §
Utbetalning av bidrag

I bidrag utbetalas högst 200 euro i Finland omedelbart innan utlänningen avlägsnar sig ur landet och återstoden i utlänningens målland. Om det inte är möjligt att utbetala bidraget i mållandet eller om det finns ett grundat skäl orsakat av förhållandena i mållandet, kan bidraget dock utbetalas i sin helhet i Finland eller så kan en större andel än 200 euro av bidraget utbetalas i Finland.

8 §
Tjänsteleverantörens anmälningsskyldighet

Den tjänsteleverantör som svarar för genomförandet av en frivillig återresa ska informera den förläggning som beviljat bidraget eller Migrationsverket och polisen om när sökanden har avlägsnat sig ur landet.

Om den planerade frivilliga återresan inte genomförs, ska tjänsteleverantören utan dröjsmål informera den förläggning som beviljat bidraget eller Migrationsverket och polisen. Av anmälan ska orsakerna till att återresan inte lyckades framgå.

9 §
Samarbetsgruppen för frivillig återresa

Migrationsverket ska tillsätta en samarbetsgrupp som ska ge Migrationsverket stöd i det praktiska genomförandet och styrningen av systemet för frivillig återresa. Samarbetsgruppen ska främja samarbetet och kommunikationen mellan myndigheterna.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2023.

Helsingfors den 17 december 2021

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Specialsakkunnig
Roope Jokinen

Bilaga

BIDRAG FÖR FRIVILLIG ÅTERRESA ENLIGT LAND

Kontant stöd (4 och 5 § i förordningen)

Kontant stöd betalas enligt land, som följer:

Grupp A

– normalt bidrag 1 500 €

– nedsatt bidrag 750 €

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska folkrepubliken Korea, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Kambodja, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Moçambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tanzania, Tchad, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Grupp B

– normalt bidrag 800 €

– nedsatt bidrag 500 €

Armenien, Bolivia, Egypten, Elfenbenskusten, El Salvador, Filippinerna, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kirgizistan, Marocko, Moldavien, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republiken Kongo, Sri Lanka, Swaziland, Tadzjikistan, Tunisien, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Västbanken

Grupp C

– normalt bidrag 500 €

– nedsatt bidrag 300 €

Algeriet, Argentina, Azerbajdzjan, Botswana, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, Gabon, Georgien, Jamaica, Kazakstan, Kina, Kuba, Libanon, Libyen, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Namibia, Panama, Paraguay, Peru, Sydafrika, Thailand, Turkiet, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Vitryssland

Grupp D

– normalt bidrag 200 €

– nedsatt bidrag 100 €

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Israel, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Ryssland samt Europeiska unionens medlemsstater.

Förhöjt bidrag (6 § i förordningen)

Det förhöjda bidraget är oberoende av land högst 2 000 euro per vuxen och 1 000 euro per barn som reser med familjen.

Bidrag i form av förnödenheter (4 § i förordningen)

Bidrag i form av förnödenheter kan betalas i stället för kontant stöd till sådana länder som Migrationsverket har fastställt och där det är möjligt att ordna bidraget i form av förnödenheter. Bidraget i form av förnödenheter är högst 5 000 euro per vuxen återvändare till länder i grupp A och högst 3 000 euro per vuxen återvändare till andra länder. För ett barn som återvänder med familjen är bidraget i form av förnödenheter högst 1 500 euro till alla länder. När sökanden betalas bidrag i form av förnödenheter kan en del av bidraget betalas i kontanter, dock så att beloppet av det totala bidraget inte överskrider 5 000 euro per vuxen återvändare till länder i grupp A och 3 000 euro per vuxen återvändare till andra länder och 1 500 euro per barn som reser med familjen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.