1180/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningen 586/2021, som följer:

3 §
Djurregister

En förutsättning för beräkning av djur som innehas av en djurhållare är att

1) den som håller nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä har registrerat djurhållningsplatserna och gjort en anmälan om djurhållningsverksamheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), nedan EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, nedan kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur, nedan kommissionens genomförandeförordning samt lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021),

2) nötkreatur, får och getter har registrerats och märkts i enlighet med EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om identifiering och registrering av djur,

3) svin har märkts och djurantalet anmälts i enlighet med EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om identifiering och registrering av djur,

4)  hästar och ponnyer har identifierats i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur samt EU:s djur-hälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning och lagen om identifiering och registrering av djur.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.