1168/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 2 § 13 punkten, 3 och 4 §, 5 § 3 mom., 8 a och 18 § samt 28 § 1 mom.,

av dem 8 a § sådan den lyder i lag 228/2016, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 228/2016 och 28 § 1 mom. sådant det lyder i lag 341/2019, samt

fogas temporärt till lagen en ny 10 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


13) yrkesmässig verksamhetsutövare en aktör

a) som utövar drivning och yrkesmässigt köper upp virke eller avverkningsrätt för förädling eller förmedling och som är virkesägare eller innehavare av avverkningsrätt eller ursprunglig avtalspart i ett sådant avtal som virkesägaren eller innehavaren av avverkningsrätt har ingått om utförande av drivning eller utöver det också transportarbete; med yrkesmässig verksamhetsutövare avses dock inte sådana delägarlag för samfällda skogar eller sådana delägarlag för i lagen om samfälligheter (758/1989) avsedda samfälligheter av vars andelar minst hälften ägs av fysiska personer, eller

b) som bedriver skogsbruk med ensamrätt på statsägd mark och levererar virke till kunder.

3 §
Borttransport av virke från avverkningsplats och avlägg

På basis av förekomsten av skogsskadeinsekter och temperatursumman delas landet in i regionerna A, B och C.

Virkesägaren ska se till att

1) granvirke som avverkats mellan den 1 september föregående år och 31 maj innevarande år transporteras bort från avverkningsplatser och avlägg senast den 15 juli inom region A, senast den 24 juli inom region B och senast den 15 augusti inom region C,

2) tallvirke med skorpbark som avverkats mellan den 1 september föregående år och den 31 maj innevarande år transporteras bort från avverkningsplatser och avlägg senast den 1 juli inom region A och B och senast den 15 juli inom region C, och

3) granvirke som avverkats mellan den 1 juni och den 31 augusti innevarande år transporteras bort från avverkningsplatser eller avlägg inom 30 dagar från avverkningen inom region A.

Bestämmelserna i 2 mom. 2 punkten tillämpas inte på sådana enskilda travar av tallvirke eller energived av tall på en avverkningsplats eller ett avlägg som har en volym på högst 50 kubikmeter fast mått. En trave anses vara enskild om den är placerad på minst 200 meters avstånd från andra motsvarande travar.

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte på virkestravar där högst hälften av volymen består av tall- eller granvirke med en stubbdiameter på mera än 10 centimeter.

Vid tillämpningen av denna paragraf betraktas som virkesägare vid rotförsäljning virkesköparen från den tidpunkt då de träd som virkeshandeln gäller fälls. Med rotförsäljning avses i denna lag ett avverkningsavtal enligt vilket skogsägaren till köparen säljer avverkningsrätten till de träd som anges i avtalet och enligt vilket köparen transporterar det virke som avses i 2 § 3 punkten till användningsstället. Ett avtalsvillkor som avviker från det som föreskrivs i detta moment är ogiltigt.

Bestämmelser om regionerna A, B och C utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Alternativ till borttransport av virke

Om virkesägaren inte transporterar bort sitt virke på det sätt som föreskrivs i 3 § 2 mom., ska ägaren

1) täcka virket,

2) bevattna virket,

3) transportera bort virkestravens översta lager,

4) barka virket,

5) behandla virket med ett godkänt växtskyddsmedel mot angrepp från skadeinsekter,

6) placera tallvirke tillräckligt långt från skogsbestånd med samma trädslag,

7) täcka in det översta lagret av en tallvirkestrave med ett lager lövträd,

8) täcka in det översta lagret av en granvirkestrave med ett lager lövträd eller med ett lager tall som har en stubbdiameter på mindre än 10 centimeter och saknar skorpbark, eller

9) på något annat än i 1–8 punkten avsett sätt se till att skogsskadeinsekter inte i väsentlig mån kan sprida sig från virket.

Vad som i 3 § 5 mom. föreskrivs om virkesägare ska också iakttas vid tillämpningen av denna paragraf.

Närmare bestämmelser om de åtgärder som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

5 §
Borttransport av stamdelar och stubbar av tall och gran från skogsbestånd och avlägg

Om ägaren inte transporterar bort stamdelar på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom., ska ägaren handla i enlighet med 4 §.


8 a §
Bekämpning av rotticka

Avverkare ska i samband med avverkning på mineraljordar och torvmark från ingången av maj till utgången av november sörja för bekämpning av rotticka inom ett riskområde för utbredning av rotticka. Bekämpningen ska utföras med en godtagbar bekämpningsmetod.

Det behöver dock inte sörjas för bekämpningen i samband med avverkningen, om

1) lufttemperaturen är för låg för bekämpning,

2) det är fråga om husbehovsavverkning,

3) avverkningsområdet har en särskild betydelse för bevarande av skogens mångfald på det sätt som avses i 5 b § 1 mom. i skogslagen, eller

4) det är fråga om avverkning i skog som används till forskning i enlighet med 5 b § 2 mom. i skogslagen och det med tanke på forskningen är motiverat att avstå från bekämpningen.

Närmare bestämmelser om riskområden för utbredning av rotticka, bekämpningsobjekt, godtagbara bekämpningsmetoder och den avgränsning i fråga om den lufttemperatur som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 a §
Vissa krav som gäller ersättningstagare till följd av Europeiska unionens lagstiftning

I 10 § avsedd ersättning beviljas inte om ersättningstagaren för ersättning av skador som avses i den paragrafen har fått annat offentligt stöd eller stöd via skattesystemet eller vardera. Ersättning som beviljats med stöd av denna lag återkrävs om det efter utbetalningen av ersättning framgår att det för ersättning av skador som avses i 10 § har använts annat offentligt stöd eller stöd via skattesystemet eller vardera.

Den ersättning som avses i 10 § beviljas som sådant stöd som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, om ersättningstagaren är ett företag i svårigheter eller inte har iakttagit ett i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) avsett beslut om återkrav av stöd som baserar sig på ett tidigare beslut av kommissionen. Med företag i svårigheter avses sådana företag som avses i punkt 35.15 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01).

18 §
Skyldighet att ha egenkontroll

En yrkesmässig verksamhetsutövare ska känna till de skyldigheter enligt denna lag som avser borttransport av virke, skadade träd och stamdelar och stubbar av tall och gran samt lagring av virke och bekämpning av rotticka, samt övervaka iakttagande av tidsfristerna för borttransport av virke enligt 3 §, verkställande av de alternativa åtgärderna enligt 4 §, avlägsnande av stamdelar och stubbar av tall och gran enligt 5 §, lagring av virke enligt 8 § och bekämpning av rotticka enligt 8 a § (egenkontroll).

En yrkesmässig verksamhetsutövare ska för genomförandet av egenkontrollen utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll. Den yrkesmässiga verksamhetsutövaren ska utse en person som är ansvarig för egenkontrollen och som ser till att egenkontrollen genomförs.

Bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i planen för egenkontroll får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 10 § träder dock i kraft först vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet och gäller till och med den 31 december 2022.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Lagens 10 a § gäller till och med den 31 december 2022.

Vad som föreskrivs i 3 § 5 mom. och 4 § 2 mom. tillämpas inte på sådana avtal om rotförsäljning som ingåtts före 2022.

RP 156/2021
JsUB 16/2021
RSv 204/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.