1164/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 17 §, sådan den lyder i lag 768/2020, samt

fogas till lagen nya 15 a, 15 b och 17 a § som följer:

15 a §

Utöver vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. ska tilläggsskatt för bränntorv betalas om summan av skatten på bränntorv enligt skattetabell 2 i bilagan och marknadspriset på en utsläppsrätt (jämförelsetal) underskrider det lägsta priset på 18,63 euro per megawattimme. Tilläggsskattens belopp utgörs av differensen mellan det lägsta priset och jämförelsetalet med två decimalers noggrannhet.

Marknadspriset på en utsläppsrätt bestäms som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriset vid de auktioner av utsläppsrätter som genomförts på den gemensamma auktionsplattformen för Europeiska unionens medlemsstater under en granskningsperiod på 12 månader som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 september. Det sålunda fastställda priset omvandlas till euro per megawattimme genom att använda koefficienten 0,61.

Den tilläggsskatt som avses i 1 mom. tas ut från ingången av det kalenderår som följer efter varje granskningsperiod. Beloppet för tilläggsskatten fastställs genom förordning av statsrådet. Ett nytt belopp för tilläggsskatten kan fastställas genom förordning av statsrådet endast om medeltalet för marknadspriset på en utsläppsrätt som beräknats enligt 2 mom. ändras med minst en euro jämfört med det medeltal för marknadspriset på en utsläppsrätt som används i den ikraftvarande förordningen.

15 b §

Oberoende av vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. och 15 a § betalas inte skatt på sådan bränntorv vars årliga användning för värmeproduktion uppgår till högst

1) 10 000 MWh under åren 2022–2026,

2) 8 000 MWh under åren 2027–2029.

17 §

En användare som avses i 15 § 2 mom. ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.

17 a §

Den som i sitt kraftverk eller i sin värmecentral använder bränntorv för att producera värme ska registrera sig som skattskyldig.

Om användningen av bränntorv för värmeproduktion i ett kraftverk eller i en värmecentral underskrider den i 15 § 1 mom. eller i 15 b § nämnda mängden ska användaren registrera sig som småanvändare av bränntorv. En småanvändare av bränntorv kan dock registrera sig även som skattskyldig i enlighet med 1 mom.

Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Sådana i 17 a § 2 mom. avsedda småanvändare av bränntorv som bedriver verksamhet när denna lag träder i kraft ska registrera sig som småanvändare av bränntorv inom sex månader från ikraftträdandet av denna lag.

RP 144/2021
FiUB 30/2021
RSv 211/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.