1157/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster år 2022

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), sådan paragrafen lyder i lagarna 1189/2011, 908/2012 och 376/2016:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som ska tas ut till staten och kommunerna för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.

2 §
Förteckningar, utdrag och intyg

För bestyrkta förteckningar, utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet och för utdrag och intyg från Lantmäteriverkets e-tjänst tas till staten och kommunerna ut avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

3 §
Prestationer som ges genom teknisk anslutning

För fastighetsdatasystemets prestationer som ges genom teknisk anslutning och för informationstjänster samt för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan tas till staten och kommunerna ut avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

4 §
Övriga prestationer och överlåtelser av nyttjanderätt

Den organisation som administrerar fastighetsdatasystemet prissätter särskilt massöverlåtelse av uppgifter om fastigheter och till uppgifterna anslutande nyttjanderätt eller andra än i 2 eller 3 § avsedda prestationer och överlåtelse av nyttjanderätt med beaktande av bestämmelserna i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

Avgifterna för fastighetsdatasystemets prestationer 1.1.2022-31.12.2022

Av myndigheten bestyrkta förteckningar, utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet samt utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet från Lantmäteriverkets e-tjänst

Utdrag via kundtjänsten eller utdrag som beställts med webblankett:
Utdrag ur fastighetsregistret 18 €
Lagfartsbevis 18 €
Gravationsbevis 18 €
Intyg över arrenderätt 18 €
Kartutdrag över registerenheten 18 €
Utdrag ur fastighetsregistret för ett outbrutet område 18 €
Utdrag ur nyttjanderättsenheten 18 €
Utdrag via e-tjänsten:
Utdrag ur fastighetsregistret 14 €
Lagfartsbevis 14 €
Gravationsbevis 14 €
Intyg över arrenderätt 14 €
Kartutdrag över registerenheten 14 €
Utdrag ur fastighetsregistret för ett outbrutet område 14 €

Prestationer som ges genom teknisk anslutning

1. Fastighetsdatautskrifter
pdf-format euro / faktureringsgrund
Utdrag ur fastighetsregistret 5,10 € / registerenhet
Lagfartsbevis 5,10 € / registerenhet
Gravationsbevis 5,10 € / registerenhet
Intyg över arrenderätt 5,10 € / registerenhet
Kartutdrag ur fastighetsregistret 5,10 € / registerenhet
Utdrag ur fastighetsregistret för ett outbrutet område 5,10 € / registerenhet
Utdrag ur nyttjanderättsenheten 5,10 € / nyttjanderättsenhet
Kontaktuppgifter 2,20 € / registerenhet
Uppgifter av en tredimensionell fastighet 0,80 € / sökning
Fastighetsbildningar framåt i tiden 0,80 € / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
Fastighetsbildningar bakåt i tiden 0,80 € / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
Registerenheter vid tidpunkten 2,20 € / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
Gällande fastighetsbildningar 2,20 € / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
Utredning av fastighetsbildningen 2,20 € / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
2. Förfrågningstjänst för fastighetsdata
2.1. Inskrivningsdelen i fastighetsdatasystemet, REST euro / faktureringsgrund
Basuppgifter (registerenheten, det outbrutna området, anläggningen) 0,10 € / registerenhet
Uppgifter i lagfartsbevis 4,00 € / registerenhet
Uppgifter i gravationsbevis 4,00 € / registerenhet
Uppgifter i intyg om arrenderätt 4,00 € / registerenhet
Kontaktuppgifter (till registerenhetens eller det outbrutna områdets ägare eller innehavare av arrenderätten) 1,70 € / registerenhet
Sökning av en registerenhet med sökvillkor 0,10 € / sökning
Sökning av ett outbrutet område med sökvillkor 0,10 € / sökning
Sökning av en anläggning med sökvillkor 0,10 € / sökning
Sökning av åtgärder med sökvillkor 0,10 € / sökning
Avgift för upprätthållande 10,00 € / användarkod / månad
2.2 Fastighetsdatasystemets fastighetsregister, wfs euro / faktureringsgrund
Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenheten 4,00 € / del av nyttjanderättsenhet
Omfattande uppgifter om en del av nyttjanderättsenheten 4,00 € / nyttjanderättsenhet
2.3 Förfrågningstjänst för fastighetsdata(OGC API Features) euro / faktureringsgrund
Kontaktuppgifter till väglaget 1,70 € / väglag
Kontaktuppgifter till strandlaget 1,70 € / strandlag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.