1156/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter under åren 2022 och 2023

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifterna för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets förvaltningsområde.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas det ut fasta avgifter som motsvarar prestationernas genomsnittliga självkostnadsvärde:

1) beslut och tillstånd som på ansökan meddelas med stöd av sådana förordningar om inrättande av skyddsområden som utfärdats med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) eller den upphävda lagen om naturskydd (71/1923):

a) tillstånd för geologiska undersökningar eller malmletning 500 euro,

b) tillstånd för byggande och underhåll av vägar, farleder, byggnader eller konstruktioner 200 euro,

c) tillstånd för älgdrev i samband med jakt 100 euro,

d) andra beslut eller tillstånd som meddelas på ansökan än de som avses i underpunkterna a–c 100 euro eller, om beslutet eller tillståndet förutsätter betydligt mer beredning än normalt, 200 euro,

2) offentligrättsliga beslut som gäller terrängtrafik:

a) personligt tillstånd för körning i snöskoterspår 9 euro för tre timmar, 15 euro per dygn, 30 euro per vecka och 50 euro per snöskotersäsong,

b) tillstånd per familj för körning i snöskoterspår 50 euro per snöskotersäsong,

c) sådant beslut om områdesvisa kvoter för terrängtrafik enligt 18 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (234/2016) som meddelas för ändringssökande 50 euro,

d) skriftligt beslut som meddelas separat för ändringssökande när det gäller tillstånd för terrängtrafik 30 euro.

Avgiftsfria är dock, med avvikelse från 1 mom. 1 punkten, tillstånd som beviljas och beslut som fattas för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, för decimering av en art av främmande ursprung eller en art som förökat sig i skadlig omfattning eller för omhändertagande av vilt som fallit inom ett naturskyddsområde.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet

För tillstånd enligt 15 § 1 mom. 3 punkten i naturvårdslagen att från ett naturskyddsområde avlägsna individer av viltarter som får jagas med stöd av jaktlicens tas det ut en fast avgift på 50 euro.

4 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter prissätts enligt företagsekonomiska grunder:

1) tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår, samt företagar- och grupptillstånd som gäller terrängtrafik,

2) bruksavgift för reserveringsstuga, uthyrningsstuga eller annan rastplats som reserveras eller hyrs,

3) utarrendering av mark- och vattenområden samt uthyrning av byggnader och konstruktioner och annan överlåtelse av nyttjanderätten samt användning av serviceutrustning för friluftsliv i företagsverksamhet,

4) uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler samt annan användning av lokaler, mötesutrymmen och auditorier,

5) försäljning av virke som kommer från åtgärder för återställande av och skötselåtgärder i naturskyddsområden och andra skyddsobjekt,

6) guidningstjänster och guidningsprodukter, publikationer, tidningar, upptagningar och andra motsvarande prestationer,

7) tjänster och produkter som har producerats för att främja miljöfostran och naturvägledning,

8) sakkunnig- och planeringstjänster,

9) kopior,

10) andra tjänster och prestationer som motsvarar dem som avses i punkterna 1–9,

11) utlämnande av datamaterial till utomstående på beställning.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten tas det emellertid inte ut någon avgift för tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår, om tillståndet för terrängtrafik hänför sig till icke-kommersiell forskning.

Med avvikelse från 1 mom. 11 punkten tas det dock inte ut någon avgift för utlämnande av datamaterial, om utlämnandet hänför sig till myndighetssamarbete eller motsvarande nationellt eller internationellt samarbete eller till nationella eller internationella skyldigheter, icke-kommersiell forskning eller undervisningsändamål, eller till uppdrag som hör till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter eller Forststyrelsens samarbetsprojekt.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Forststyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av uppgifter som kopior eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen, med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

6 §
Dröjsmålspåföljder

Bestämmelser om dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta för avgifter som anges i denna förordning finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

7 §
Särskilda bestämmelser

För ändring eller avbokning av en i 4 § 1 mom. 2 punkten avsedd reservering eller hyrning tas det ut en avgift i enlighet med de bokningsvillkor för Forststyrelsens Naturtjänster som gäller vid tidpunkten i fråga.

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan dras tillbaka eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas för behandlingen av ärendet ut den del av avgiften som motsvarar det arbete som utförts.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

Avgiften för bifallsbeslut och avslagsbeslut är densamma.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till den 31 december 2023.

För prestationer som avser ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Lagstiftningsråd
Pasi Kallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.