1140/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifterna för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas det ut en fast avgift som baserar sig på prestationernas genomsnittliga självkostnadsvärde:

1) kortvariga tillstånd för jakt på småvilt enligt jaktområde:
– tillstånd för jakt på småvilt inklusive jakt på hönsfågel 17 €/dygn
– tillstånd för jakt på småvilt för annat vilt än hönsfågel 10 €/dygn
2) regionalt säsongstillstånd för jakt på småvilt enligt följande:
– säsongstillstånd för jakt på småvilt inklusive hönsfågel för tiden 1.8–30.4 130 €
– säsongstillstånd för jakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8–30.4 80 €
– säsongstillstånd för bågjakt inklusive jakt på hönsfågel för tiden 1.8–30.4 65 €
– säsongstillstånd för bågjakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8–30.4 40 €
– säsongstillstånd för en del av säsongen för tiden 1.11–30.4 55 €
– säsongstillstånd för jakt på små rovdjur för tiden 1.8–30.4 10 €
– säsongstillstånd för jakt på bäver för tiden 20.8–30.4 20 €
– säsongstillstånd för invånare i städerna Kemi och Torneå att jaga allt slags småvilt på områden som anvisats av Forststyrelsen 67 €,
3) personligt tillstånd att jaga björn i renskötselområdet eller utanför renskötselområdet för innehavare av ett gemensamt tillstånd
– dygn 25 €
– säsong 50 €,
4) tillstånd att jaga varg eller lo för innehavare av ett gemensamt tillstånd 25 €/person,
5) beslut om tillstånd att jaga stora rovdjur, ej arealbaserat 40 €/beslut,
6) personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område
– dygn 15 €
– 2 dygn 30 €
– 3 dygn 45 €
– säsong 45 €,
7) personligt tillstånd att jaga älg för invånare i städerna Kemi och Torneå på områden som anvisats av Forststyrelsen 25 €/säsong,
8) tillstånd för utlänningar att jaga på allmänna vattenområden för tiden 1.6–31.12:
– dygn 10 €,
9) tillstånd att jaga säl i statens vattenområden av privat natur i havet eller tillstånd för utlänningar att jaga säl i allmänna vattenområden i havet för tiden 16.4–31.12 som följer:
– vecka 15 €,
10) säsongstillstånd för kommuninvånare i Enontekis, Enare eller Utsjoki för fiske med handredskap på de staten tillhöriga områden i personens hemkommun i vattendrag där lax eller öring stiger som avses i 10 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015) 40 €/säsong,
11) tillståndsavgifter för fångstredskap per kalenderår, för användning av fångstredskap inom områden där tillstånd för användning av fångstredskap fordras som följer:
Fångstredskap Tillståndsområde I Tillståndsområde II
– nät, längd högst 31 m 8 € 12 €
– katsa (3 st.) 8 € 12 €
– agnkrok, 10 st. 8 € 12 €
– ryssja eller mjärdredskap, höjd högst 1,5 m 8 € 12 €
– långrev, högst 100 krokar 8 € 12 €
– not under 6 m eller lådryssja 35 € 45 €
– ljuster (ljustring), harpun och båge 8 € 12 €
12) tillstånd för kräftfiske i namngivet vatten enligt följande:
– kalenderår 5 €/ mjärde, kräfthåv eller annat motsvarande fångstredskap,
13) tillstånd för fångstredskap områdesvis för kommersiellt fiske per kalenderår som följer:
Fångstredskap Avgift / kalenderår
– not 150 €
– ryssja eller mjärdredskap (högst 1,5 m hög) 12 €
– ryssja (1,5–5 m hög) 80 €
– ryssja (över 5 m hög) 170 €
– trål a) övertelnens längd högst 300 mb) övertelnens längd över 300 m a) 250 €b) 500 €
– nät (längd högst 31 m), kräftmjärde, katsa (3 st.), agnkrokar 10 st. och långrev med högst 100 krokar 5 €,
14) skriftligt beslut som meddelas separat för sökande av ändring och som gäller tillstånd för jakt eller fisk 30 €/beslut.
3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas det ut en fast avgift som är lägre än prestationernas självkostnadsvärde:

1) personliga tillstånd att jaga småvilt inklusive hönsfågel för personer under 18 år
– 1–7 dygn 10 €,
2) grupptillstånd för jakt på stora rovdjur som orsakar skada eller äventyrar säkerheten och som sker med specialtillstånd från Finlands viltcentral 5 €/person,
3) tillstånd som gäller fiske eller kräftfiske i forskningssyfte 30 €/år.

För kontroll av kräft- och fiskbestånd kan annat tillstånd än sådant fisketillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokföringssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

För undersökning och kontroll av viltbeståndet kan annat tillstånd än sådant jakttillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokförings- eller forskningssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsfria:

1) tillstånd enligt 10 § 1 mom. i lagen om fiske för personer som stadigvarande bor i Enontekis, Enare eller Utsjoki att fiska på vattenområden som tillhör staten och finns i ovannämnda kommuner,

2) säsongstillstånd för kommuninvånare som är under 18 år i Enontekis, Enare eller Utsjoki för fiske med handredskap på de staten tillhöriga områden i personens hemkommun i vattendrag där lax eller öring stiger som avses i 10 § 2 mom. i lagen om fiske,

3) tillstånd för fiske eller jakt som Forststyrelsen beviljar i utbyte mot övervakning, fiskevård eller viltvård,

4) tillstånd som Forststyrelsen beviljar intressegrupper,

5) prestationer som är avgiftsfria enligt 9 § i skoltlagen (253/1995) och 87 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), under de förutsättningar som anges i dessa paragrafer,

6) beslut som gäller avverkningsrätt,

7) tillstånd att delta i sådant störande av vilt eller icke fredade djur som sker med dispens som beviljats av Finlands viltcentral i enlighet med 41 § 2 mom. i jaktlagen (615/1993).

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter prissätts enligt företagsekonomiska grunder:

1) försäljning av frö för skogsträd i norra Finland för säkerhetsupplagring,

2) utarrendering av jakträtt,

3) tillstånd för jakt på rådjur,

4) utarrendering av fiskerätt,

5) spöfisketillstånd för handredskapsfiske,

6) tillstånd för tävlingsfiske eller tillstånd för andra fiskeevenemang,

7) fisketillstånd som baserar sig på Forststyrelsens fiskerätt i dess egenskap av delägare i en samfällighet eller på Forststyrelsens avtal med andra innehavare av fiskerätt,

8) jakt- och fisketillstånd som inte nämns i denna förordning,

9) bruksavgift för reserveringsstuga, uthyrningsstuga eller annan rastplats som reserveras eller hyrs,

10) utarrendering av mark- och vattenområden samt uthyrning av byggnader och konstruktioner och annan överlåtelse av nyttjanderätten samt användning av serviceutrustning för friluftsliv i företagsverksamhet,

11) uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler samt annan användning av lokaler, möteslokaler och auditorier,

12) guidningstjänster och guidningsprodukter,

13) sakkunnig- och planeringstjänster,

14) publikationer, tidningar och andra motsvarande prestationer,

15) andra motsvarande tjänster och prestationer,

16) kopior,

17) provision för förmedling av andra tillstånd än dem som Forststyrelsen har beviljat,

18) utarrendering av fångstplatser för lax eller öring i Finlands ekonomiska zon eller inom allmänt vattenområde i havet till kommersiella fiskare enligt 8 § 3 mom. i lagen om fiske,

19) utarrendering av fångstplatser för lax eller öring i vattenområden inom en bys gränser enligt 9 § i lagen om fiske (laxregale-plats),

20) utlämnande av datamaterial till utomstående på beställning.

Ingen avgift tas ut för utlämnandet av datamaterial, om utlämnandet hänför sig till myndighetssamarbete eller motsvarande nationellt eller internationellt samarbete eller till nationella eller internationella skyldigheter, icke-kommersiell forskning eller undervisningsändamål, eller till uppdrag som hör till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter eller Forststyrelsens samarbetsprojekt.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Forststyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av uppgifter som kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen, med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

7 §
Dröjsmålspåföljder

Bestämmelser om dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta för avgifter som anges i denna förordning finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

8 §
Särskilda bestämmelser

Ändring och återkallande av jakt- och fisketillstånd debiteras i enlighet med de villkor för anskaffning och återkallelse av Forststyrelsens tillstånd som gäller vid tidpunkten i fråga. Ett betalt tillstånd som gäller jakt eller fiske kan ändras endast av särskilda skäl som anges i villkoren för anskaffning och återkallelse av tillstånd.

För ändring eller avbokning av en i 5 § 1 mom. 9 punkten i denna förordning avsedd reservering eller hyrning tas det ut en avgift i enlighet med de bokningsvillkor för Forststyrelsens Naturtjänster som gäller vid tidpunkten i fråga.

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan dras tillbaka eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas för behandlingen av ärendet ut den del av avgiften som motsvarar det utförda arbetet.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2023.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.