1118/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 31 §, 114 § 1 mom. och 116 §., av dem 114 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1048/2020, samt

fogas till lagen nya 15 a och 15 b §, till 111 §, sådan den lyder i lagarna 1048/2020 och 1218/2020, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny 121 a § som följer:

15 a §
Avvikelse från examensgrunderna i utbildning som avses i 33 ja 35 §

Utbildningsstyrelsen kan i de examensgrunder som avses i 15 § för utbildning som avses i 33 och 35 § till nödvändiga delar avvika från sådana i examensgrunderna angivna krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet som inte är centrala och som hänför sig till lagstiftningen, kulturen eller förhållandena i Finland eller motsvarande omständigheter som är knutna till Finland.

De avvikelser som görs i examensgrunderna ska beredas i samarbete med den kommission för examensexport som avses i 121 a §.

15 b §
Tillstånd att tillämpa sådana avvikelser från examensgrunderna som avses i 15 a §

För tillämpning av sådana avvikelser från examensgrunderna som gjorts med stöd av 15 a § krävs tillstånd av Utbildningsstyrelsen specifikt för varje examensgrund. Tillstånd kan på ansökan beviljas en utbildningsanordnare som enligt anordnartillståndet har rätt att ordna en examen i enlighet med examensgrunderna i fråga och som har tillräckliga förutsättningar att tillämpa avvikelser enligt 15 a §. Utbildningsanordnaren ska till ansökan foga en motiverad plan för tillämpningen av avvikelserna från examensgrunderna.

Utbildningsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd som avses i 1 mom., om utbildningen ordnas väsentligt i strid med denna lag eller med bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Utbildningsstyrelsen ska höra den i 121 a § avsedda kommissionen för examensexport i ett ärenden som avses i 1 och 2 mom.

Bestämmelser om förfarandena för sökande av tillstånd, om de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan samt om närmare villkor för beviljande av tillstånd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Avgiftsbelagd serviceverksamhet

En utbildningsanordnare kan ordna examina och examensdelar som avses i denna lag, examensutbildning som förbereder för dem samt handledande utbildning som avgiftsbelagd serviceverksamhet, om det är fråga om

1) anskaffning av utbildning enligt 30 §,

2) anskaffning av utbildning enligt 8 § i gymnasielagen,

3) anskaffning av utbildning enligt 7 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning,

4) samarbete enligt 3 § 3 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),

5) samarbete enligt 46 § 6 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller upphandling enligt 7 mom. i den paragrafen, eller

6) samarbete enligt 6 § i yrkeshögskolelagen.

111 §
Begäran om omprövning

I fråga om ett beslut som gäller tillstånd enligt 15 b § får omprövning begäras hos Utbildningsstyrelsen.


114 §
Tid för sökande av ändring

Omprövning av ett beslut i ett ärende som avses i 111 § 1 mom. ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär i förvaltningsdomstol över ett beslut med anledning av en begäran om omprövning enligt 111 § 1 mom. samt besvär över ett beslut som gäller skriftlig varning till en studerande, avstängning för viss tid, uppsägning från internatboende, avhållande från studierna eller indragning eller återställande av studierätten ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.


116 §
Besvärsförbud

Ett ärende som gäller förvärvande av kunnande och som planerats i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet får inte överklagas genom besvär till den del ärendet gäller tidpunkten eller platsen för genomförandet av studierna. Ändring får inte heller sökas i ett ärende som gäller den studerandes individuella valmöjligheter eller i ett ärende som avses i 85 § 3 eller 4 mom. Ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket besvär som anförts i ett ärende som avses i 111 § 1 mom. har avgjorts får inte överklagas genom besvär. Inte heller i 55 § avsedda beslut av arbetslivskommissionen eller rektorn som meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär.

121 a §
Kommissionen för examensexport

Utbildningsstyrelsen tillsätter för högst tre år i sänder en kommission för examensexport som har till uppgift att följa upp och utveckla ordnandet av sådan utbildning som avses i 33 och 35 §. Utbildningsstyrelsen utnämner högst nio medlemmar till kommissionen. Medlemmarna ska företräda myndigheter och sådana utbildningsanordnare som bedriver utbildning som avses i 33 och 35 § samt andra aktörer som har anknytning till sådan utbildning som avses i de paragraferna. Utbildningsstyrelsen kan på förslag av kommissionen utse permanenta sakkunniga till kommissionen.

Utbildningsstyrelsen beslutar om arvoden till kommissionens medlemmar och sköter kommissionens betalningsrörelse, bokföring och arkivering.

Närmare bestämmelser om tillsättandet av kommissionen för examensexport och om kommissionens sammansättning och beslutsfattande får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Bestämmelserna i 31 § 3 punkten träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 191/2021
KuUB 15/2021
RSv 196/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.