1113/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 3 § 2 mom., 18 b § 1 mom. 5 punkten, 26 b § 1 mom. 5 punkten, 26 c § 3 mom., 71 § 12 punkten, 94 § 1 mom. 24 punkten, 122 § 1 mom. 2 punkten, 131 § 1 mom. 1 punkten, 132 § och 209 b § 1 mom. 2 punkten,

sådana de lyder, 3 § 2 mom. i lag 1202/2011, 18 b § 1 mom. 5 punkten, 94 § 1 mom. 24 punkten och 131 § 1 mom. 1 punkten i lag 387/2021, 26 b § 1 mom. 5 punkten i lag 505/2014, 26 c § 3 mom. i lagarna 1767/1995 och 1392/2010, 71 § 12 punkten i lag 886/2009, 122 § 1 mom. 2 punkten och 132 § i lag 1359/2009 samt 209 b § 1 mom. 2 punkten i lag 399/2012, samt

fogas till lagen en ny 38 d § och en ny mellanrubrik före den, till 94 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1218/1994, 1486/1994, 763/1999, 940/1999, 1359/2009, 1392/2010, 1202/2011, 305/2016 och 387/2021, en ny 25 punkt samt till 94 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1218/1994, 1486/1994, 1767/1995, 763/1999, 940/1999, 1359/2009, 1392/2010, 1202/2011, 305/2016 och 387/2021, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

I omsättningen enligt 1 mom. inräknas summan av den skattepliktiga försäljningen, den enligt 38 d, 56, 58, 70, 70 b, 71, 72 och 72 a–72 e § skattefria försäljningen, överlåtelser av fastigheter eller rättigheter som hänför sig till fastigheter samt försäljningen av finansiella tjänster enligt 41 § och försäkringstjänster enligt 44 §. I omsättningen inräknas inte försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär eller försäljning av anläggningstillgångar.


18 b §

En vara anses inte ha blivit såld så som avses i 18 a § om näringsidkaren eller någon annan för hans räkning överför varan till en annan medlemsstat


5) för genomförande av sådan försäljning som nämns i 38 d §, 63 § 3 mom. eller i 19 a, 70, 72 a eller 72 d §.


26 b §

En vara anses inte ha blivit förvärvad så som avses i 26 a § 2 mom., om näringsidkaren eller någon annan för hans räkning överför varan


5) för genomförande av sådan försäljning som nämns i 38 d, 70, 72 a eller 72 d §.


26 c §

Det är inte heller fråga om ett gemenskapsinternt förvärv, om

1) skatt inte skulle betalas på försäljning av varan med stöd av 38 d eller 58 § eller 70 § 1 mom. 6–8 punkten, om försäljningen skulle ske i Finland,

2) förvärvet av varan skulle berättiga till återbäring enligt 127 §, om försäljningen skulle ske i Finland, eller

3) förvärvaren är en internationell organisation eller dess personal, som enligt avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen skulle ha rätt till återbäring för den skatt som ingår i förvärvet, om försäljningen skulle ske i Finland.


Vissa varor och tjänster som säljs i syfte att hantera covid-19-pandemin
38 d §

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till Europeiska kommissionen eller till en byrå eller ett organ som inrättats med stöd av unionsrätten, när kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ köper varorna eller tjänsterna i fråga vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, utom om varorna och tjänsterna används av kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ för återförsäljning mot vederlag.

Bestämmelser om sätten att visa de i 1 mom. avsedda förutsättningarna för skattefrihet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om kommissionen eller en byrå eller ett organ som avses i 1 mom. använder sådana varor eller tjänster som sålts skattefritt med stöd av 1 mom., för andra ändamål än det som avses i 1 mom., ska kommissionen, byrån eller organet underrätta Skatteförvaltningen om saken och betala skatt på varorna eller tjänsterna beräknat på basis av inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris enligt den skattesats som fastställs med stöd av 84, 85, 85 a eller 85 b § och som tillämpas vid den tidpunkt då varorna eller tjänsterna börjar användas för andra ändamål.

71 §

Skatt betalas inte på följande slag av försäljning:


12) förmedling av varor eller tjänster som med stöd av 38 d eller 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71 eller 72 d § säljs skattefritt.

94 §

Skattefri är import av följande varor


24) varor i fråga om vilka den mervärdesskatt som betalas på försäljningen ska deklareras i den särskilda ordning som avses i 133 r §, om det individuella registreringsnummer som tilldelats den skattskyldige för användning av den särskilda ordningen har anmälts till Tullen senast när importanmälan lämnas,

25) import av varor som görs av Europeiska kommissionen eller av en byrå eller ett organ som inrättats med stöd av unionsrätten, när kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ importerar varorna i fråga vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, utom om varorna används av kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ för återförsäljning mot vederlag.


Om kommissionen eller en byrå eller ett organ som avses i 1 mom. 25 punkten använder sådana varor som importerats skattefritt med stöd av den punkten för andra ändamål än det som avses i den punkten, ska kommissionen, byrån eller organet underrätta skattemyndigheten om saken och vid importen av varorna i fråga ska skatt enligt den skattesats som gäller den dag då varorna börjar användas för andra ändamål betalas på grundval av den typ av varor och det värde som skattemyndigheten har fastställt eller godkänt den dagen.

122 §

En utländsk näringsidkare har rätt att få återbäring för den i förvärvet inkluderade mervärdesskatten för en vara eller en tjänst, om näringsidkaren inte har fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs och om han inte i form av affärsverksamhet bedriver annan säljning av varor och tjänster i Finland än


2) sådan försäljning av transporttjänster och stödtjänster till dessa som är skattefri med stöd av 38 d, 71, 72 d eller 72 h §.


131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med

1) verksamhet som är skattefri enligt 38 d, 56 eller 58 §, 59 § 4 punkten eller 60 b, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e eller 72 h §,


132 §

En utlänning har inte rätt att få återbäring enligt 131 eller 131 a § för förvärv i fråga om vilka han har rätt till återbäring enligt 122 eller 122 a §. Detta tillämpas inte om en utlänning som tillhandahåller sådana skattefria transporttjänster och stödtjänster till dessa som avses i 38 d, 71, 72 d eller 72 h § för denna sin verksamhet i Finland har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. I så fall är han endast berättigad till återbäring enligt 131 eller 131 a §.

209 b §

Om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, ska säljaren ge köparen en faktura för


2) försäljning som är skattefri enligt 38 d, 43 a, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e samt 72 h §,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Denna lag tillämpas om en såld vara har levererats, en tjänst har utförts, ett gemenskapsinternt förvärv av varan har gjorts eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) har uppstått den 1 januari 2021 eller därefter.

RP 189/2021
FiUB 24/2021
RSv 191/2021
Rådets direktiv (EU) 2021/1159 (32021L1159); EUT L 250, 15.7.2021, s. 1

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.