1102/2021

Helsingfors den 9 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för renskadenämndens prestationer år 2022

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka tas ut en avgift som avviker från självkostnadspriset

För renskadenämndens utlåtanden och det förlikningsförfarande som nämnden ordnar tas det ut en avgift på 250 euro. Samma avgift tas ut för behandling som har avslutats på grund av att begäran om utlåtande återkallats på grund av uppnådd förlikning eller av någon annan orsak, om syn har ordnats i ärendet.

Om behandlingen i renskadenämnden har avslutats på grund av att begäran om utlåtande har återkallats och syn inte har ordnats i ärendet, tas det ut en behandlingsavgift på 100 euro.

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Beslut om avgifterna för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av renskadenämnden med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för prestationer som beställs under förordningens giltighetstid.

Helsingfors den 9 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.