1044/2021

Helsingfors den 26 november 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet (519/2017) 24 § 1 mom. samt 35 och 38 a §, av dem 35 § sådan den lyder i förordning 181/2021 och 38 a § sådan den lyder i förordning 307/2020, som följer:

24 §
Arbetsgrupper, projekt, samarbetsgrupper och nätverk samt utredare

För en viss uppgiftshelhet eller ett visst uppdrag kan en arbetsgrupp eller ett projekt tillsättas. Till ordförande för en arbetsgrupp, chef för ett projekt och deltagare i en arbetsgrupp eller ett projekt kan förordnas anställda vid ministeriet, oberoende av den arbetsfördelning som fastställts i arbetsordningen. Arbetsgrupper och projekt tillsätts av ministern eller kanslichefen. Dessa kan även tillsätta utomstående utredare. Beslut om ändringar i fråga medlemmarna i en arbetsgrupp eller ett projekt kan även fattas av avdelningschefen i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde.


35 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen och chefen för en fristående enhet

Avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtanden till andra myndigheter i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde, om inte ärendet enligt 34 § 7 punkten ska avgöras av ministern eller kanslichefen,

2) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar vilka hör till avdelningens verksamhetsområde,

3) avbrytande av utbetalning av, återbetalningsskyldighet i fråga om och återkrav av statsunderstöd som hör till avdelningens verksamhetsområde, om ärendet inte förutsätter ett beslut enligt 30 § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) eller ett ställningstagande med karaktär av förhandsbeslut, samt mindre eller tekniska ändringar i understödsbesluten, överföring av understöd och förlängning av användningstiden för understöd,

4) användning av medel som anvisats till avdelningens förfogande med undantag av avtal om tillsättande av utredare som avses i 24 § 1 mom.,

5) fastställande av arvoden för sekreterarna i kommittéer inom avdelningens verksamhetsområde till den del saken inte hör till de ärenden som ska fastställas av kommittén själv,

6) ministeriets representation i externa organ i frågor som huvudsakligen hör till avdelningens verksamhetsområde, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande ska avgöras av ministern,

7) i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsett tillstånd att ta del av myndigheters sekretessbelagda handlingar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt i övrig lagstiftning avsett tillstånd av ministeriet att lämna ut uppgifter som är sekretessbelagda eller omfattas av tystnadsplikt,

8) ändring av sammansättningen hos sådana kommittéer eller andra beredningsorgan som tillsatts av statsrådets allmänna sammanträde, när de aktörer som är företrädda i beredningsorganet i fråga förblir desamma,

9) beviljande av tjänstledighet för högst ett år när det är fråga om tjänstemän som utnämns av statsrådet eller ministeriet vid ämbetsverk och inrättningar som hör till ministeriets verksamhetsområde, om ärendet ska avgöras av ministeriet, samt

10) tillstånd till användning av egen bil för tjänsteresor.

Vad som ovan föreskrivs om avdelningschefen tillämpas på motsvarande sätt även på chefen för en fristående enhet.

38 a §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga

Avdelningschefen vid avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga avgör, utöver de ärenden som nämns i 35 §, ärenden som gäller

1) beredning av dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande verksamhet i statsbudgeten och verkställande av den fastställda dispositionsplanen,

2) återkrav av understöd som beviljas av avkastningen av penningspel för främjande av hälsa och social välfärd,

3) meddelande av föreskrifter som avses i 41 § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården, samt

4) understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin (860/2021).


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Helsingfors den 26 november 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.