1043/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om fasta avgifter som tas ut för vissa offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en avgift enligt självkostnadsvärde tas ut

Sådana i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka det tas ut en avgift som bestäms på basis av prestationens självkostnadsvärde, är:

1) fullmakt som gäller ett i 2 § 1 punkten i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) avsett projekt för gemensamt genomförande som genomförs någon annanstans än i Finland,

2) godkännande av ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs någon annanstans än i Finland,

3) fullmakt och godkännande som gäller ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland samt

4) godkännande av en kontrollör för ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland.

Avgiften bestäms på basis av antalet arbetstimmar som använts för utförandet av prestationen. För sakkunniguppdrag tas det ut 97 euro per arbetstimme och för biträdande uppdrag 52 euro per arbetstimme.

3 §
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en fast avgift tas ut

Sådana i 6 § 2 och 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka det tas ut en fast avgift som bestäms på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet eller en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet, är:

Beslut:

1) beslut om beviljande av undantag från uppfyllande av en i 20 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen angiven förpliktelse 275 euro,

2) beslut på ansökan gällande uppfyllande av en i 177 § 1 och 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen avsedd planeringsförpliktelse 315 euro,

3) beslut om besvär som överförts från högsta förvaltningsdomstolen till statsrådet 230 euro,

4) beslut enligt 218 § i miljöskyddslagen (527/2014) om beviljande av undantag i fråga om iakttagande av förordningen 325 euro,

5) beslut enligt 138 § i miljöskyddslagen (527/2014) om delegering av beslutanderätten till kommunen i ärenden som gäller förorenad mark 230 euro,

6) beslut enligt 213 § i miljöskyddslagen (527/2014) om beviljande av undantag i fråga om vissa bestämmelser om utsläpp i projekt som avser gemensamt genomförande 1 380 euro,

7) beslut om tillståndsansökan för geologisk forskning eller malmletning som meddelats med stöd av förordningar om inrättande av skyddsområden som utfärdats med stöd av den tidigare lagen om naturskydd (71/1923) 365 euro,

8) tillstånd enligt 4, 5 och 6 § i ödemarkslagen (62/1991) 250 euro,

9) beslut om ansökan om inlösningstillstånd med stöd av markanvändnings- och bygglagen 1 990 euro.

Den i punkten 3 avsedda avgiften för beslut i besvärsärenden tas likväl inte ut hos:

1) en person som vederbörligen konstaterats vara medellös i ärenden som gäller personens rätt och fördel,

2) en ändringssökande, om besvären återtas,

3) en ändringssökande vars besvär godkänns helt eller delvis, och inte heller hos

4) en ändringssökande vars besvär inkommer för sent och därmed inte beaktas.

Övriga offentligrättsliga prestationer:

1) diarie- och registerintyg eller registerutdrag 27 euro,

2) styrkande av riktigheten hos en handling 5,20 euro/handling samt

3) expeditionsavgift 5,20 euro/expedition.

4 §
Övriga prestationer

Till de avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder hör följande tjänster och andra prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag:

1) sakkunnig- och utbildningstjänster,

2) undersökningar och utredningar,

3) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem,

4) informationssökning och fjärrlånetjänster,

5) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

6) användning av lokaliteter,

7) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom. samt

8) andra motsvarande prestationer.

Miljöministeriet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 och gäller till den 31 januari 2025.

För prestationer i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 25 november 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Ekonomichef
Timo Jaakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.