1036/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland (1244/2014) 1 § 1 mom. samt 9 § 2 och 4 mom., sådana de lyder i förordning 1202/2018, och

fogas till 9 § ett nytt 5 mom. och till förordningen en ny 9 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om användningen i landskapet Åland av de radiofrekvenser som med stöd av 95 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) anvisas för koncessionspliktig televerksamhet samt televisions- och radioverksamhet och för sådan lokal televerksamhet i liten skala som avses i 6 § 4 mom. i den lagen.


9 §
Markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

För markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster är frekvensområdena 2 500–2 690 megahertz, 3 400–3 600 megahertz, 3 600–3 800 megahertz och 25,1–27,5 gigahertz tillgängliga i hela landskapet.


De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får dessutom använda frekvensområdena 703–733 megahertz och 758–788 megahertz.

Dessutom får de markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster använda frekvensområdet 1 427–1 518 megahertz.

9 a §
Lokala mobiltelenät för allmän televerksamhet i liten skala

För sådant tillhandahållande av lokala nättjänster i liten skala som avses i 6 § 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och som inte kräver nätkoncession är frekvensområdena 2 300–2 320 megahertz och 24,25–25,1 gigahertz tillgängliga.

Bestämmelser om användningen av radiofrekvenser på dessa frekvensområden utfärdas genom föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § i den lag som nämns i 1 mom..


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Helsingfors den 25 november 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Konsultativ tjänsteman
Heidi Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.