1027/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs bilaga 1 till statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014),

ändras 2 § 1 mom. 10 punkten, 3 § 2 mom., 5 och 11 §, 13 § 1 mom., 15 och 18 §, 20 § 2 mom. samt 21–24 §, av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 104/2015, samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom., till förordningen nya 15 a §–15 c § och till 17 § 1 mom. en ny 5 a-punkt och en ny 5 b-punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


10) producent den fysiska eller juridiska person som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt släpper ut batterier eller ackumulatorer, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon, för första gången på marknaden i Finland,


3 §
Begränsningar för vissa farliga ämnen

På farliga ämnen som ingår i bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer som används i sådana fordon som avses i 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen tillämpas dock vad som i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015) föreskrivs om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon.

5 §
Insamlingsnivå för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer

Producenterna ska se till att insamlingsnivån för separat insamlade kasserade bärbara batterier och ackumulatorer årligen är minst 45 viktprocent.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska följa upp insamlingsnivåerna för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer.

6 §
Allmänna krav på ordnande av avfallshantering

Bestämmelser om skyldigheten att främja förberedelse för återanvändning i samband med insamlingen av avfall finns i 11 a § i avfallslagen.

11 §
Begränsningar för bortskaffande av kasserade bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer

Utöver bestämmelserna i 15 a § i avfallslagen är det förbjudet att deponera kasserade bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer på avstjälpningsplatser eller att bortskaffa dem genom förbränning.

Rester från kasserade batterier och ackumulatorer som har materialåtervunnits och behandlats på andra sätt enligt 9 § får dock bortskaffas genom förbränning eller deponeras på avstjälpningsplatser förutsatt att bestämmelserna om förbränning av avfall och deponering på avstjälpningsplats i miljöskyddslagen (527/2014) och avfallslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem följs.

13 §
Internationella transporter

Bestämmelser om internationella transporter av kasserade batterier och ackumulatorer finns i avfallslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.


15 §
Information till användarna

Producenten ska genom offentliga informationskampanjer samt genom annan information, rådgivning och upplysning se till att hushållen och andra användare får uttömmande information om

1) effekter på miljön och människors hälsa av de ämnen som används i batterier och ackumulatorer,

2) kraven på och anvisningarna för separat insamling av kasserade batterier och ackumulatorer, om vikten av att delta i den separata insamlingen och om hur man kan främja materialåtervinningen av kasserade batterier och ackumulatorer,

3) tillgängliga insamlingssystem och mottagningsplatser,

4) de märkningar som avses i 14 §,

5) möjligheterna att minska mängden av och skadligheten hos avfallet samt förebyggandet av nedskräpning.

Bestämmelser om producentens skyldigheter att offentliggöra uppgifter om fullgörandet av skyldigheterna i fråga om separat insamling och återvinning finns i 54 § i avfallslagen. Bestämmelser om producentsammanslutningens skyldighet att offentliggöra uppgifter om sina ägare och medlemmar, de avgifter som tas ut av producenter samt de allmänna principer och förfaranden som iakttas vid dess tjänsteupphandlingar finns i 63 och 66 § i den lagen.

15 a §
Behöriga ombuds skyldighet att informera

Ett behörigt ombud som har fått fullmakt av en i en annan stat etablerad som tillhandahåller batterier och ackumulatorer på den finska marknaden på annat sätt än via distanshandel direkt till slutanvändaren ska utan dröjsmål informera den producent som utan den erhållna fullmakten hade svarat för producentansvarsskyldigheterna för dessa batterier och ackumulatorer om sin fullmakt och sitt godkännande i producentregistret samt om ändringar i och återkallande av fullmakten eller godkännandet. Om den ovannämnda producenten, i vars ställe behöriga ombudet sköter producentsansvarsskyldigheterna för batterierna och ackumulatorerna i fråga är medlem i en producentsammanslutning, ska det behöriga ombudet dessutom utan dröjsmål informera producentsammanslutningen om fullmakten och om tidpunkten när fullmakten utfärdats.

Det behöriga ombudet ska i enlighet med 1 mom. informera om typen och mängden av samt egenskaperna hos de produkter som ombudet tillhandahåller på marknaden samt ange hur fullgörandet av producentansvarsskyldigheterna har ordnats. Producentsammanslutningen ska dessutom underrättas om vem som hade svarat för producentansvarsskyldigheterna när det gäller nämnda produkter, om fullmakten inte hade getts.

15 b §
Egenkontroll

Den i 53 a § i avfallslagen avsedda planen för egenkontroll ska innehålla

1) en redogörelse för insamlandet av de i 21 § avsedda uppföljningsuppgifterna och en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet samt en plan för utveckling av uppgifternas tillförlitlighet,

2) en uppskattning av hur producentens kostnadsansvar enligt 46 § i avfallslagen har uppfyllts,

3) en redogörelse för producentens betalningsandelar som avses i 63 a § i avfallslagen samt för jämkningsgrunderna för och uppföljningen av dem,

4) uppgifter om förfarandena för regelbunden omvärdering och utveckling av de betalnings-andelar som avses i 3 punkten samt av jämkningsgrunderna för dem,

5) en plan för genomförande och organisering av egenkontrollen samt för de granskningar som ska genomföras till stöd för egenkontrollen.

Vid granskning som genomförs till stöd för egenkontrollen ska anlitas en granskare, som ska vara en oberoende och opartisk tredje part i förhållande till producenten, producentsammanslutningen och dess ägare. Granskaren ska ha de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som fullgörandet av uppgiften kräver. Granskningen kan genomföras i flera delar med beaktande av granskarens specialkompetens eller göras i anslutning till en annan motsvarande utomstående granskning av producentsammanslutningens verksamhet. Om producenten använder ett certifierat ledningssystem, kan granskningen kopplas till nämnda system.

15 c §
Producenternas betalningsandelar

Bestämmelser om producenternas betalningsandelar och grunderna för deras jämkning finns i 63 a § i avfallslagen.

Vid fastställandet av administrativa avgifter används inte den i 63 a § 2 mom. i avfallslagen avsedda jämkningen av avgifter som grund. De administrativa avgifterna ska bestämmas så att deras andel inte är orimligt stor jämfört med mängden batterier och ackumulatorer som producenten släppt ut på marknaden och jämfört med avgifterna för avfallshanteringen av batterier och ackumulatorer och avgifter som följer av andra producentansvarsskyldigheter.

17 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i producentregistret

En producents i 101 § 1 mom. i avfallslagen avsedda ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla


5 a) en plan för egenkontroll,

5 b) en förteckning över de medlemsstater till vilka producenten genom distansförsäljning säljer batterier och ackumulatorer direkt till användare samt namnet på ett eventuellt behörigt ombud i medlemsstaterna,


18 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i producentregistret

En producentsammanslutnings i 101 § 1 mom. i avfallslagen avsedda ansökan ska innehålla

1) producentsammanslutningens namn eller firma, kontakt- och adressuppgifter, kontaktpersonens namn, ställning och kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer,

2) uppgifter enligt 17 § 1 mom. 1–3 punkten om de producenter som hör till producentsammanslutningen och det datum då producenterna anslutit sig till producentsammanslutningen samt producentsammanslutningens grundares namn, företags- eller organisationsnummer och verksamhetsfält,

3) uppgifter om de batterier och ackumulatorer som de producenter som hör till producent-sammanslutningen släpper ut på marknaden specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori enligt 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten samt en uppskattning av mängden batterier och ackumulatorer uttryckt i ton per år,

4) en redogörelse för hur skyldigheterna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

5) uppgifter om det nätverk av mottagningsplatser för och om den transport, förbehandling, materialåtervinning och övrig avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer som ordnas av producentsammanslutningen samt en uppskattning av mängden kasserade batterier och ackumulatorer som ska omfattas av den avfallshantering som ordnas av producentsammanslutningen, uttryckt i ton per år och specificerad i enlighet med 3 punkten,

6) en redogörelse för avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshanteringen samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

7) en plan över information om batterier och ackumulatorer samt om mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer,

8) en plan för egenkontroll,

9) en redogörelse för producentsammanslutningens tillräckliga ekonomiska arrangemang för att organisera sin verksamhet på behörigt sätt, inklusive det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den påbörjade räkenskapsperioden,

10) datum för ansökan,

11) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt.

20 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

Bestämmelser om när redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang och den upp-daterade verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering ska lämnas om en producentsammanslutnings verksamhet förändras väsentligt finns i 64 § 1 mom. i avfallslagen.

21 §
Lämnande av uppföljningsuppgifter

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av juni månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori enligt 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten:

1) mängden batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter och fordon,

2) mängden insamlade kasserade batterier och ackumulatorer, inklusive batterier och ack-umulatorer som har avlägsnats från elektriska och elektroniska produkter och fordon,

3) mängden materialåtervunna kasserade batterier och ackumulatorer och den materialåtervinningsgrad som uppnåtts specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet,

4) mängden kasserade batterier och ackumulatorer som har transporterats till ett annat land, specificerade uppgifter om materialåtervinning av dem samt den materialåtervinningsgrad som uppnåtts specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet,

5) den information om batterier och ackumulatorer och mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer som getts,

6) uppgifter om åtgärder och granskningar som krävs enligt planen för egenkontroll.

Till den anmälan som avses i 1 mom. ska bifogas en sådan redogörelse för tillräckliga ekonomiska arrangemang och vid behov en omvärderad verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer som avses i 64 § 1 mom. i avfallslagen. Redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang ska omfatta det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den inledda räkenskapsperioden. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska de tillräckliga ekonomiska arrangemangen visas på något annat tillförlitligt sätt.

Till anmälan ska även bifogas en utredning av grunderna för bedömning och beräkning av de angivna uppgifterna. Mängden ska anges som vikten i ton per år.

22 §
Sammanställande av uppgifter för uppföljning och tillsyn

För uppföljning och övervakning av att skyldigheterna i denna förordning följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen inspektera och sammanställa de i 21 § avsedda uppföljningsuppgifterna. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska också samman-ställa andra nödvändiga uppgifter och bedömningar om mängden batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden i Finland samt om mängden kasserade batterier och ackumulatorer som har samlats in separat och materialåtervunnits i Finland eller transporterats till ett annat land. I sammanställningen ska ingå en bedömning av insamlingsnivån för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer samt av insamlingsgraden för övriga batterier och ackumulatorer och av materialåtervinningsgraden för återvinningsprocesserna. Det ska också ingå en redogörelse för hur uppföljningsuppgifterna och de övriga uppgifterna har inhämtats eller erhållits.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen inom 18 månader från utgången av det kalenderår för vilket uppgifterna har samlats in lämna till Europeiska kommissionen uppgifter om materialåtervinningsgraden enligt 10 § samt uppgifter om insamlingsnivån enligt 5 § 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vid behov lämna de uppgifter som avses i 21 och 22 § för inspektions- och andra tillsynsåtgärder till de myndigheter som utövar tillsyn över behandlingsanläggningar för kasserade batterier och ackumulatorer och över internationella avfallstransporter.

23 §
Samarbete och utbyte av information med andra medlemsstater i Europeiska unionen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att säkerställa en ändamålsenlig verkställighet av 66 a § i avfallslagen och av bestämmelserna i denna förordning för sin del sörja för samarbetet och ett tillräckligt informationsutbyte med berörda myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Samarbetet ska inbegripa att tillgång ges till relevanta dokument, uppgifter samt resultat från inspektioner, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dataskyddslagen (1050/2018) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I samarbetet och vid utbytet av information som ingår i producentregistren ska användas elektronisk dataöverföring. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att främja verkställandet och kontrollen av registreringsförfarandet i den mån det är ändamålsenligt på sin webbsida publicera länkar till producentregistren i de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen eller till webbplatsen för den myndighet som där övervakar producentansvaret.

24 §
Marknadskontroll

Tillsynen över efterlevnaden av 3, 14 och 16 § i denna förordning utövas av den marknads-kontrollmyndighet för batterier och ackumulatorer som avses i 24 a § i avfallslagen.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 samt i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021. Förordningens 24 § träder dock i kraft den 1 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109
Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/849/EU (32018L0849); EUT L 150, 14.6.2018, s. 93
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Helsingfors den 25 november 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Regeringssekreterare
Sirkku Jaakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.