1026/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs bilaga 1 till statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (519/2014),

ändras 1 och 4 §, 5 § 1 mom. 1 punkten, 7 § 2 mom., 8 § 2 mom., 10 § 1 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten, 14–16 §, 19–22 §, rubriken till bilaga 2 och bilaga 5 samt

fogas till förordningen en ny 11 a §, till 12 § 1 mom. en ny 6-punkt och till 12 § ett nytt 3 mom. och till förordningen nya 14 a och 16 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om åtgärder för att minska mängden och skadligheten av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, främja förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt förbättra kvaliteten på behandlingen av sådant avfall.

Denna förordning tillämpas på elektriska och elektroniska produkter som hänförs till de kategorier som avses i bilaga 2, med beaktande av att elektriska och elektroniska produkter alltid hör till någon av de nämnda kategorierna.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas denna förordning inte på följande elektriska och elektroniska produkter:

1) vapen, ammunition och krigsmateriel avsedda för specifika militära ändamål samt sådana andra produkter som behövs för bevakning av rikets centrala säkerhetsintressen som avses i 4 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011),

2) produkter som är särskilt utformade och installerade som en del av andra produkter, vilka inte omfattas av denna förordning, och som fungerar på det sätt som avses endast som en del av produkten i fråga,

3) glödlampor,

4) produkter som är avsedda att sändas ut i rymden,

5) storskaliga stationära industriverktyg,

6) storskaliga fasta installationer, med undantag för produkter som finns i sådana installationer, men som inte är särskilt utformade och installerade som en del av sådana installationer,

7) transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända,

8) mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och som uteslutande tillhandahålls för yrkesmässig användning,

9) produkter som särskilt utformats uteslutande för forsknings- och utvecklingssyften och som endast tillhandahålls mellan företag,

10) sådana produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik och andra produkter för hälso- och sjukvård som kan antas bli smittfarliga inom produktens användningstid samt aktiva produkter för hälso- och sjukvård avsedda för implantation.

4 §
Insamlingsnivå

Producenterna ska se till att insamlingsnivån för separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter årligen är minst 65 viktprocent.

Insamlingsnivån ska räknas ut genom att dividera vikten av det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som under ett visst kalenderår insamlats separat i Finland med den genomsnittliga vikten av de elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på den finska marknaden under de föregående tre kalenderåren och den ska anges som en procentsats.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som inte är elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och för vilket innehavaren av produkten har ordnat separat insamling och annan avfallshantering, ska beaktas i uträkningen av insamlingsnivåerna i 1 mom. och bedömningen av hur nivåerna har uppnåtts om det av de uppgifter för uppföljning och tillsyn av verkställigheten av denna förordning som lämnats till och sammanställts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland klart framgår att avfallshanteringen som ordnats av innehavaren av produkten uppfyller kraven i denna förordning.

5 §
Allmänna krav på separat insamling

Separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska ordnas så att

1) man vid mottagningsplatserna separerar produkter som ska förberedas för återanvändning från övrigt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter innan avfallet transporteras vidare genom att ge företag och sammanslutningar som bedriver återanvändning jämlikt tillfälle att bedöma om produkterna är funktionsdugliga och införskaffa produkter och genom att i övrigt utveckla verksamheten så att förberedelse för återanvändning främjas och därtill med beaktande av bestämmelserna i 11 a § i avfallslagen,


7 §
Lagring och behandling

Separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter får inte lämnas till bortskaffande om inte avfallet har behandlats enligt 1 mom. 1–3 punkten. Bestämmelser om förbudet att bränna eller placera på avstjälpningsplatsen avfall som har insamlats separat för förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning finns i 15 a § i avfallslagen.


8 §
Återvinningsmål

Man ska utvärdera hur återvinningsmålen har uppnåtts för varje kategori av elektriska och elektroniska produkter genom att dividera vikten av det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som lämnats till anläggningar för förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning eller till någon annan återvinningsanläggning, efter att avfallet har behandlats enligt 7 § 1 mom. 1 punkten, med den totala vikten av motsvarande separat insamlade avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Vid uträkning av hur återvinningsmålen uppnåtts får inte beaktas sådan sortering och lagring som föregår återvinning av avfallet eller andra motsvarande föråtgärder. Vid bedömningen av återvinningsmålen ska även kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2193 om regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter och fastställande av dataformat för Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning följas.

10 §
Internationella transporter

Bestämmelser om internationella transporter av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter finns i avfallslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. Vid transport av elektriska och elektroniska produkter som misstänks vara avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter ska dessutom de minimikrav som avses i bilaga 6 följas.


11 a §
Producenternas betalningsandelar

Alla i 63 a § i avfallslagen avsedda betalningsandelar som en producent har betalat för att fullgöra producentansvarsskyldigheten ska i den mån det är möjligt bestämmas enligt de produktkategorier som avses i bilaga 2 och följande grundläggande principer:

1) avgifterna bestäms i förhållande till mängden elektriska och elektroniska produkter som producenten släppt ut på marknaden så att den totala mängden produkter som producenten släppt ut på marknaden inte påverkar den avgift per enhet som betalas för produkten,

2) avgifterna sporrar till främjandet av prioritetsordningen enligt 8 § i avfallslagen i synnerhet genom att sporra till en minskning av avfallsmängden så att betalningsandelarna är mindre för elektriska och elektroniska produkter som är hållbara och reparerbara och som kan uppdateras,

3) avgifterna uppmuntrar till produkternas långa livslängd så att avgifterna är lägre för produkter som har en längre garantiperiod och till vilka reservdelar är lätt tillgängliga,

4) när betalningsandelarna bestäms ska även möjligheten att materialåtervinna kasserade elektriska och elektroniska produkter och andra egenskaper hos produkterna beaktas,

5) avgifterna är högre för elektriska och elektroniska produkter som har faktorer som försvårar sorteringen, som inte kan materialåtervinnas, som bara kan materialåtervinnas delvis eller som innehåller farliga ämnen eller försvårar verksamheten för de befintliga materialåtervinning,

6) avgifterna sporrar till att öka andelen återvunnet material i elektriska och elektroniska produkter, dock med beaktande av produkternas övriga egenskaper enligt de principerna i 1–5 punkten,

7) det totala beloppet av betalningsandelarna från alla producenter som hör till en producentsammanslutning täcker de totala kostnaderna för fullgörandet av producentsammanslutningens skyldigheter,

8) de kriterier som används som grund för betalningsandelarna tillämpas allmänt av tillverkare samt är offentliga, transparenta och klart verifierbara enligt produkt.

På administrativa avgifter tillämpas inte 1 mom. 2–6 punkten.

När det gäller administrativa avgifter får avvikelse göras från bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten om bestämmande av avgifter i förhållande till mängden elektriska och elektroniska produkter som producenten släppt ut på marknaden. De administrativa avgifterna ska då bestämmas så att deras andel inte är orimligt stor jämfört med mängden elektriska och elektroniska produkter som producenten släppt ut på marknaden och jämfört med avgifterna för avfallshanteringen för produkterna och de avgifter som följer av andra producentansvarsskyldigheter.

12 §
Information till användarna

Producenten ska genom offentliga informationskampanjer samt annan information, rådgivning och upplysning se till att hushållen får uttömmande information om


5) den symbol som avses i 11 § 1 punkten,

6) möjligheterna att minska mängden av och skadligheten hos avfallet samt förebyggandet av nedskräpning.


Bestämmelser om producentens skyldigheter att offentliggöra uppgifter om fullgörandet av skyldigheterna i fråga om separat insamling och återvinning finns i 54 § i avfallslagen. Bestämmelser om producentsammanslutningens skyldighet att offentliggöra uppgifter om sina ägare och medlemmar, de avgifter som tas ut av producenter samt de allmänna principer och förfaranden som iakttas vid dess tjänsteupphandlingar finns i 63 och 66 § i den lagen.9

14 §
Behöriga ombuds skyldighet att informera

Ett behörigt ombud som avses i 66 a § i avfallslagen ska utan dröjsmål informera den producent för vars skyldigheter det behöriga ombudet ansvarar om sin fullmakt och sitt godkännande i producentregistret samt om ändringar i och återkallande av fullmakten eller godkännandet. Om den ovannämnda producenten, i vars ställe det behöriga ombudet sköter producentsansvarsskyldigheterna för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, är medlem i en producentsammanslutning, ska det behöriga ombudet dessutom utan dröjsmål informera producentsammanslutningen om fullmakten och om tidpunkten när fullmakten utfärdats.

Det behöriga ombudet ska i enlighet med 1 mom. informera om typen och mängden av samt egenskaperna hos de produkter som ombudet tillhandahåller på marknaden samt ange hur fullgörandet av producentansvarsskyldigheterna har ordnats. Producentsammanslutningen ska dessutom underrättas om vem som hade svarat för producentansvarsskyldigheterna när det gäller nämnda produkter, om fullmakten inte hade getts.

14 a §
Egenkontroll

Den i 53 a § i avfallslagen avsedda planen för egenkontroll ska innehålla

1) en redogörelse för insamlandet av de i 19 § avsedda uppföljningsuppgifterna och en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet samt en plan för utveckling av uppgifternas tillförlitlighet,

2) en uppskattning av hur producentens kostnadsansvar enligt 46 § i avfallslagen har uppfyllts,

3) en redogörelse för producentens betalningsandelar som avses i 63 a § i avfallslagen och 11 a § i denna förordning samt för jämkningsgrunderna för och uppföljningen av dem,

4) uppgifter om förfarandena för regelbunden omvärdering och utveckling av de betalningsandelar som avses i 3 punkten samt av jämkningsgrunderna för dem,

5) en plan för genomförande och organisering av egenkontrollen samt för de granskningar som ska genomföras till stöd för egenkontrollen.

Vid granskning som genomförs till stöd för egenkontrollen ska anlitas en granskare, som ska vara en oberoende och opartisk tredje part i förhållande till producenten, producentsammanslutningen och dess ägare. Granskaren ska ha de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som fullgörandet av uppgiften kräver. Granskningen kan genomföras i flera delar med beaktande av granskarens specialkompetens eller göras i anslutning till en annan motsvarande utomstående granskning av producentsammanslutningens verksamhet. Om producenten använder ett certifierat ledningssystem, kan granskningen kopplas till nämnda system.

15 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i producentregistret

En producents i 101 § 1 mom. i avfallslagen avsedda ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) producentens namn samt postadress och kontaktuppgifter, besöksadress, telefon- och telefaxnummer, e-postadress samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

2) producentens företags- eller organisationsnummer och producentens europeiska eller nationella skatteidentifikationsnummer,

3) uppgifter om de elektriska och elektroniska produkter som producenten släppt ut på marknaden, vid behov specificerade enligt kategori i enlighet med bilaga 2 och indelade enligt produkttyp i elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och övriga elektriska och elektroniska produkter, samt en uppskattning av mängden produkter uttryckt i ton per år,

4) uppgifter om namn och varumärke för de elektriska och elektroniska produkter som producenten släpper ut på marknaden,

5) uppgifter om den av producenten ordnade insamlingen och övriga avfallshanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, uppgifter om den säkerhet som det bestäms om i 61 § i avfallslagen samt en uppskattning av mängden avfall som ska omfattas av den avfallshantering som ordnas av producenten, uttryckt i ton per år och vid behov specificerad i enlighet med 3 punkten,

6) en redogörelse för avtal som hänför sig till förberedelse för återanvändning och ordnande av avfallshantering samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

7) en plan över information om elektriska och elektroniska produkter och mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter,

8) uppgifter om vilken försäljningsmetod som används,

9) en förteckning över de medlemsstater till vilka producenten genom distansförsäljning säljer elektriska och elektroniska produkter direkt till användare samt namnet på ett behörigt ombud i de medlemsstaterna,

10) en plan för egenkontroll,

11) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt,

12) datum för ansökan.

Om den i 1 mom. avsedda ansökan lämnas av en producents behöriga ombud som avses i 66 a § 2 mom. i avfallslagen, ska ansökan innehålla motsvarande uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten i denna paragraf även om den producent som gett fullmakten. Om ansökan lämnas av det behöriga ombudet för en aktör som avses i 66 a § 3 mom. i nämnda lag, ska ansökan innehålla motsvarande uppgifter om aktören. I nämnda fall ska det därtill finnas en försäkran om att det behöriga ombudet har utsetts genom en skriftlig fullmakt enligt 66 b § 1 mom. i avfallslagen.

16 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i producentregistret

En producentsammanslutnings i 101 § 1 mom. i avfallslagen avsedda ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska innehålla

1) producentsammanslutningens namn eller firma, kontakt- och adressuppgifter, kontaktpersonens namn, ställning och kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer,

2) uppgifter enligt 15 § 1 mom. 1, 2, 8 och 9 punkten om de producenter som hör till producentsammanslutningen och det datum då producenterna anslutit sig till producentsammanslutningen samt producentsammanslutningens grundares namn, företags- eller organisationsnummer och verksamhetsfält,

3) uppgifter om de elektriska och elektroniska produkter som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden, vid behov specificerade enligt kategori i enlighet med bilaga 1 eller 2 och indelade enligt produkttyp i elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och övriga elektriska och elektroniska produkter samt en uppskattning av mängden produkter uttryckt i ton per år,

4) uppgifter om namn och varumärke för de elektriska och elektroniska produkter producenter som hör till producentsammanslutningen släpper ut på marknaden,

5) en redogörelse för hur skyldigheterna fördelas mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

6) uppgifter om det av producentsammanslutningen ordnade nätverket av mottagningsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och om transport, återanvändning, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och övrig avfallshantering som avser detta avfall samt en uppskattning av mängden avfall som ska omfattas av den avfallshantering som ordnas av producentsammanslutningen, uttryckt i ton per år och vid behov specificerad i enlighet med 3 punkten,

7) en redogörelse för avtal som hänför sig till förberedelse för återanvändning och ordnande av avfallshantering samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

8) en plan över information om elektriska och elektroniska produkter och mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter,

9) en plan för egenkontroll,

10) en redogörelse för producentsammanslutningens tillräckliga ekonomiska arrangemang för att organisera sin verksamhet på behörigt sätt,

11) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt,

12) datum för ansökan.

16 a §
Anmälan om förändringar i verksamheten

Den anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten samt om förändringar i producentsammanslutningens medlemskår som avses i 106 § i avfallslagen ska göras inom en månad från förändringen.

Bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande av tillräckliga ekonomiska arrangemang och tryggande av verksamheten ska lämnas om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt finns i 64 § i avfallslagen.

19 §
Lämnande av uppföljningsuppgifter

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av juni månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) producentens eller producentsammanslutningens företags- eller organisationsnummer,

2) den period uppföljningsuppgifterna omfattar,

3) mängden elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden i Finland,

4) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som insamlats separat,

5) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som transporterats till ett annat land,

6) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som förberetts för återanvändning, materialåtervunnits och behandlats på annat sätt samt mängden komponenter, material och ämnen i detta avfall specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet,

7) den insamlingsnivå för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och den återvinningsgrad för separat insamlat avfall som uppnåtts,

8) den information om elektriska och elektroniska produkter och om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som getts,

9) uppgifter om åtgärder och granskningar som krävs enligt planen för egenkontroll.

Till de uppgifter som avses i 1 mom. ska bifogas en sådan redogörelse för tillräckliga ekonomiska arrangemang och en omvärderad verksamhetsplan för ordnandet av avfallshanteringen av kasserade elektriska och elektroniska produkter som avses i 64 § 1 mom. i avfallslagen. Redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang ska omfatta det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den inledda räkenskapsperioden. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska de tillräckliga ekonomiska arrangemangen visas på något annat tillförlitligt sätt.

Till de uppgifter som ska lämnas ska även bifogas en utredning av grunderna för bedömning och beräkning av de angivna uppgifterna. De uppgifter som avses i 1 mom. 3–7 punkten ska anges specificerade enligt kategori i enlighet med bilaga 2 och indelade enligt produkttyp i elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och övriga elektriska och elektroniska produkter. Mängden ska anges som vikten i ton per år. När de uppgifter som avses i 1 mom. lämnas ska det beslut av kommissionen som nämns i 8 § 2 mom. dessutom följas.

20 §
Sammanställande av uppgifter för uppföljning och tillsyn

För uppföljning och övervakning av att förpliktelserna i denna förordning följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen inspektera och sammanställa i 19 § avsedda uppföljningsuppgifter. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska också sammanställa andra nödvändiga uppgifter och bedömningar om mängden elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden, om den totala mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och som insamlats separat, förberetts för återanvändning, materialåtervunnits och behandlats på andra sätt i Finland samt om mängden separat insamlat avfall som transporterats till ett annat land. I sammandraget ska redogöras för grunderna för bedömning och beräkning av de angivna uppgifterna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen lämna de i 1 § mom. avsedda uppgifterna till Europeiska kommissionen inom 18 månader från utgången av det kalenderår för vilket uppgifterna har samlats in enligt det beslut av kommissionen som nämns i 8 § 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vid behov lämna de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. samt i 19 § för inspektions- och andra tillsynsåtgärder till de myndigheter som utövar tillsyn över behandlingsanläggningar för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och över internationella avfallstransporter.

21 §
Samarbete och utbyte av information med andra medlemsstater i Europeiska unionen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att säkerställa en ändamålsenlig verkställighet av 66 a § i avfallslagen och av bestämmelserna i denna förordning för sin del sörja för samarbetet och ett tillräckligt informationsutbyte med berörda myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Samarbetet ska inbegripa att tillgång ges till relevanta dokument, uppgifter samt resultat från inspektioner, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dataskyddslagen (1050/2018) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I samarbetet och vid utbytet av information som ingår i producentregistren ska användas elektronisk dataöverföring. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att främja verkställandet och kontrollen av registreringsförfarandet i den mån det är ändamålsenligt på sin webbsida publicera länkar till producentregistren i de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen eller till webbplatsen för den myndighet som där övervakar producentansvaret.

22 §
Marknadskontroll

Tillsynen över efterlevnaden av 3 och 11 § i denna förordning utövas av den marknadskontrollmyndighet för elektriska och elektroniska produkter som avses i 24 a § i avfallslagen.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 samt i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021. Förordningens 22 § träder dock i kraft den 1 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109
Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/849/EU (32018L0849); EUT L 150, 14.6.2018, s. 93
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Helsingfors den 25 november 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Regeringssekreterare
Sirkku Jaakkola

Bilaga 2

Kategorierna av elektriska och elektroniska produkter som omfattas av denna förordning (1 § 2 mom.)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bilaga 5

Minimimål för återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

Minimimål gällande de kategorier som listas i bilaga 2

a) av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 1 eller 4 ska

– 85 procent återvinnas och

– 80 procent förberedas för återanvändning och materialåtervinnas,

b) av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 2 ska

– 80 procent återvinnas och

– 70 procent förberedas för återanvändning och materialåtervinnas,

c) av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 5 eller 6 ska

– 75 procent återvinnas och

– 55 procent förberedas för återanvändning och materialåtervinnas,

d) av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 3 ska 80 procent materialåtervinnas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.