975/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 1 kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1110/2018,

ändras 1 kap. 3 § och 6 § 7 mom., 2 kap. 5 § 2 mom. 15 punkten, 5 kap. 3 §, rubriken för IV avdelningen, 12 kap. 3 och 4 §, 13 kap. 6 § 4 mom., rubriken för 19 kap. 3 §, 20 kap. 5 § 1 mom., 21 kap. 6 §, 22 kap. 2 § 4 mom., 4 och 4 a § samt 8 § 1 mom. och 5 mom. 2 punkten,

av dem 1 kap. 6 § 7 mom. sådant det lyder i lag 739/2016, 2 kap. 5 § 2 mom. 15 punkten sådan den lyder i lag 528/2021, 5 kap. 3 § samt 22 kap. 2 § 4 mom. och 4 a § sådana de lyder i lag 214/2019, 12 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1230/2018 och 21 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1078/2017, och

fogas till 1 kap. 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 739/2016, 214/2019 och 381/2021, ett nytt 10 mom., till 2 kap. 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1078/2017, en ny 6 a-punkt, till 2 kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 627/2014, 527/2016, 229/2017, 1078/2017, 1230/2018, 214/2019 och 528/2021, en ny 16 punkt, till 13 kap. nya 6 a och 6 b §, till lagen ett nytt 13 a kap., till 19 kap. 3 § ett nytt 3 mom., till 19 kap. nya 4 a och 5 a §, till 19 kap. en ny 6 § i stället för den 6 § som upphävts genom lag 1078/2017, till 19 kap. en ny 6 a §, till 20 kap. nya 2 a, 3 a och 5 a § samt till 21 kap. nya 5 a och 6 a–6 c § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Registreringsskyldiga

En AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar understiger de tröskelvärden som anges i 2 § ska vara föremål för registrering enligt 5 kap. (registreringsskyldig AIF-förvaltare). På en registreringsskyldig AIF-förvaltare tillämpas dessutom 12, 13 a och 21–23 kap.

6 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om europeiska långsiktiga investeringsfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, nedan förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder.


Bestämmelser om marknadsföring av AIF-fonder finns förutom i denna lag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014, nedan förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

2 kap.

Definitioner

4 §
Definitioner med anknytning till AIFM-direktivet

I denna lag avses med


6 a) sonderande marknadsföring direkt eller indirekt tillhandahållande av information om investeringsstrategier eller investeringsidéer från en AIF-förvaltare, eller på förvaltarens vägnar, till investerare, i syfte att pröva deras intresse för en AIF-fond som ännu inte är etablerad, eller en AIF-fond som är etablerad men ännu inte har anmälts för marknadsföring i enlighet med 12 kap. 1 §, 19 kap. 4 eller 5 § eller 20 kap. 2 eller 3 §, i den EES-stat där investeraren har sin hemvist eller sitt säte, något som i varje enskilt fall inte ska förstås som ett erbjudande till investerare att investera i andelar eller aktier i den AIF-fonden,


5 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med


15) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014,

16) värdepapperiseringsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012.


5 kap.

Registrering

3 §
Villkor för registrering

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska i samband med sin registreringsansökan ge Finansinspektionen sina identifieringsuppgifter och identifieringsuppgifterna för de förvaltade AIF-fonderna samt information om investeringsstrategierna för AIF-fonderna. På en registreringsskyldig AIF-förvaltare tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 4 § om betydande ägares tillförlitlighet och bestämmelserna i 6 kap. 5 § om ledningens tillförlitlighet samt bestämmelserna i 7 kap. 9 § om skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av aktier.

IV AVDELNINGEN

INFORMATIONSSKYLDIGHET, MARKNADSFÖRING OCH SONDERANDE MARKNADSFÖRING

12 kap.

Erbjudande av andelar

3 §
Förbud mot att lämna osann eller vilseledande information

Vid uppfyllande av informationsskyldigheten enligt denna lag får osann eller vilseledande information inte ges. Om det efter att informationen getts framgår att den är vilseledande eller osann på ett sätt som kan ha en väsentlig betydelse för investerare, ska den utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också när investeraren själv har kontaktat den som erbjuder AIF-fonder.

Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till investerare finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

4 §
Skyldighet att informera investerare

En AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond vars andelar marknadsförs i Finland eller i någon annan EES-stat ska hålla väsentlig och tillräcklig information om varje EES-baserad AIF-fond som den förvaltar tillgänglig för investerarna innan de investerar i AIF-fonden.

Uppgifter om väsentliga förändringar i sådan väsentlig och tillräcklig information som avses i 1 mom. ska hållas tillgängliga för investerarna.

Det som föreskrivs i 2 mom. gäller också AIF-förvaltare som är skyldiga att i enlighet med 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen opartiskt tillhandahålla investerarna information.

AIF-förvaltaren ska informera investerare innan de investerar i AIF-fonden om arrangemang som förvaringsinstitutet gjort för att avtalsrättsligt friskriva sig från sitt ansvar enligt 16 kap. 1 § 1 mom. i enlighet med 3 § 2 mom. AIF-förvaltaren ska även utan dröjsmål informera investerarna om ändringar som gäller förvaringsinstitutets ansvar.

Om en AIF-förvaltare är skyldig att offentliggöra prospekt som avses i prospektförordningen eller basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, ska den separat eller som kompletterande information i prospektet eller basinformationsdokumentet offentliggöra den i 1 och 4 mom. avsedda information som inte ingår i prospektet eller basinformationsdokumentet.

Den som marknadsför andelar i en AIF-fond ska hålla väsentlig och tillräcklig information som avses i 1 mom. tillgänglig för investerarna och informera investerarna om de arrangemang som avses i 4 mom. innan de investerar i fonden. Informationsskyldigheten gäller också när investeraren själv har kontaktat den som erbjuder AIF-fonder. Professionella kunder kan genom specifikt skriftligt samtycke avstå från sin rätt enligt detta moment att få information gällande en AIF-förvaltare.

13 kap.

Marknadsföring till icke-professionella kunder

6 §
Förbud mot förhandsteckning och tidigt mottagande av avgifter

Finansinspektionen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja en AIF-förvaltare rätt att avvika från kraven i 2 och 3 mom.

6 a §
Funktioner som är tillgängliga för icke-professionella investerare

För att marknadsföra AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland ska AIF-förvaltaren genomföra de funktioner som behövs för att utföra följande uppgifter:

1) behandla teckningar, återköp och inlösen av andelar i AIF-fonden och utbetalningar i anslutning till dessa i enlighet med de villkor som anges i de handlingar och uppgifter som avses i 12 kap. 4 §,

2) tillhandahålla icke-professionella investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur återköp och inlösen betalas,

3) underlätta hanteringen av information om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i AIF-fonden,

4) tillhandahålla icke-professionella kunder de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior,

5) tillhandahålla icke-professionella kunder relevant information om de uppgifter som funktionerna utför skriftligen eller i någon annan varaktig form så att kunderna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form,

6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och utländska EES-tillsynsmyndigheter.

De funktioner som avses i 1 mom. ska tillhandahållas på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

De funktioner som avses i 1 mom. kan på AIF-förvaltarens vägnar tillhandahållas av en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras. AIF-förvaltaren ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i 1 mom. som inte utförs av AIF-förvaltaren och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av AIF-förvaltaren få alla handlingar och uppgifter som krävs för att utföra uppgifterna.

Det som föreskrivs ovan om funktioner som ska tillhandahållas icke-professionella kunder begränsar inte tillämpningen av artikel 26 i förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

6 b §
Marknadsföringsmaterial

Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till icke-professionella kunder finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

Vad som föreskrivs i artikel 4.2 och 4.5 i den förordning som nämns i 1 mom. om de krav som gäller marknadsföringsmaterial i förhållande till basfakta för investerare tillämpas också i förhållande till uppgifterna i faktabladet.

Finansinspektionen har i enlighet med artikel 7 i den förordning som nämns i 1 mom. rätt att begära att i förväg bli underrättad om marknadsföringsmaterial som AIF-förvaltaren använder, om AIF-fonden marknadsförs till icke-professionella kunder i Finland.

13 a kap.

Sonderande marknadsföring

1 §
Förutsättningar för sonderande marknadsföring

AIF-förvaltare har rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder i Finland, om de uppgifter som lämnas till investeraren inte

1) är tillräckliga för att tillåta investerarna att förbinda sig att förvärva andelar i en viss AIF-fond,

2) motsvarar teckningsblanketten eller motsvarande handlingar eller utkast till dem, och

3) utgör stadgar, ett prospekt eller erbjudandehandlingar i slutversion för en ännu ej etablerad AIF-fond.

Om ett utkast till prospekt eller erbjudandehandling för AIF-fonden tillhandahålls inom ramen för sonderande marknadsföring, får det inte innehålla så exakta uppgifter att investeraren kan fatta ett investeringsbeslut. I utkastet till prospekt eller erbjudandehandling ska det tydligt anges att

1) de inte utgör ett erbjudande eller en uppmaning att teckna andelar i en AIF-fond, och

2) den information som presenteras inte ska ses som tillförlitlig, eftersom den är ofullständig och kan komma att förändras.

En AIF-förvaltare ska säkerställa att den sonderande marknadsföringen dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.

2 §
Anmälan om sonderande marknadsföring

Inom två veckor efter det att den sonderande marknadsföringen inletts ska AIF-förvaltaren sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter:

1) de EES-stater där sonderande marknadsföring bedrivs eller har bedrivits,

2) perioderna för sonderande marknadsföring,

3) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och

4) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring.

3 §
Förvärv av andelar i AIF-fonder genom sonderande marknadsföring

AIF-förvaltaren ska säkerställa att investerare inte förvärvar andelar i en AIF-fond genom sonderande marknadsföring och att de investerare i Finland som är föremål för sonderande marknadsföring kan förvärva andelar i AIF-fonden först när det med stöd av denna lag är tillåtet att marknadsföra AIF-fonden i Finland.

Om en investerare inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 12 kap. 1 § föreskrivs om rätt att marknadsföra AIF-fonder.

4 §
Sonderande marknadsföring som bedrivs av en tredje part

För en AIF-förvaltares räkning får sonderande marknadsföring i Finland bedrivas av andra AIF-förvaltare, värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, fondbolag enligt lagen om placeringsfonder och aktörer som är auktoriserade i en annan EES-stat för motsvarande verksamhet samt anknutna ombud enligt lagen om investeringstjänster.

På tredje parter som bedriver sonderande marknadsföring tillämpas 1–3 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring.

19 kap.

EES-staterna

3 §
Rätt att i Finland bedriva marknadsföring och sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder

Auktoriserade AIF-förvaltare har rätt att med iakttagande av 13 a kap. i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder som de förvaltar.

4 a §
Rätt att i andra EES-stater bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder

Auktoriserade AIF-förvaltare får bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder till professionella kunder i en annan EES-stat än Finland, om de uppgifter och handlingar om den EES-baserade AIF-fonden som lämnas till professionella kunder uppfyller villkoren i 13 a kap. 1 § 1 och 2 mom.

AIF-förvaltaren ska göra en anmälan enligt 13 a kap. 2 § till Finansinspektionen inom två veckor från det att sonderande marknadsföring har inletts i en annan EES-stat.

AIF-förvaltaren ska säkerställa att investerare inte förvärvar andelar i en EES-baserad AIF-fond genom sonderande marknadsföring och att de investerare som är föremål för sonderande marknadsföring kan förvärva andelar i den EES-baserade AIF-fonden först när marknadsföring i den EES-staten är tillåten enligt 4 §.

Om en professionell kund i en annan EES-stat inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring inleddes tecknar andelar i en EES-baserad AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av de anmälningsförfaranden som anges i 4 § 1 mom.

AIF-förvaltare ska säkerställa att deras sonderande marknadsföring i en annan EES-stat dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.

För auktoriserade AIF-förvaltares räkning får sonderande marknadsföring bedrivas av andra AIF-förvaltare, värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, fondbolag enligt lagen om placeringsfonder och aktörer som är auktoriserade i en annan EES-stat för motsvarande verksamhet samt anknutna ombud enligt lagen om investeringstjänster, med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf.

5 a §
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder i Finland

EES-baserade AIF-förvaltare kan i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder med iakttagande av 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring. Efter att ha fått en underrättelse från en utländsk EES-tillsynsmyndighet i den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat om den EES-baserade AIF-förvaltarens sonderande marknadsföring i Finland får Finansinspektionen begära att den utländska EES-tillsynsmyndigheten lämnar ytterligare information om denna sonderande marknadsföring.

AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES kan i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder med iakttagande av 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring. Inom två veckor efter det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland ska AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter:

1) perioderna för sonderande marknadsföring,

2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och

3) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring.

Om en investerare inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för sonderande marknadsföring som avses i 1 eller 2 mom. i denna paragraf, eller i en EES-baserad AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 5 § föreskrivs om rätt att marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i Finland.

6 §
Rätt att upphöra med marknadsföring i en annan EES-stat

En auktoriserad AIF-förvaltare får upphöra med marknadsföringen av andelar i en EES-baserad AIF-fond som den förvaltar i den EES-stat där en anmälan gjorts i enlighet med 4 § 1 mom., om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i AIF-fonden som innehas av investerare i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av andelar i AIF-fonden i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av AIF-fonder och passande för en typisk investerare i AIF-fonder, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av de andelar i en AIF-fond som anges i den anmälan som avses i 3 mom.

Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett allmänt erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder eller på europeiska långsiktiga investeringsfonder enligt förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

AIF-förvaltaren ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen.

AIF-förvaltaren ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare om eller placeringar av andelar i den förvaltade AIF-fonden i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i denna EES-stat.

AIF-förvaltaren ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i AIF-fonden samt till Finansinspektionen.

AIF-förvaltaren får inte inom 36 månader från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat bedriva sonderande marknadsföring av andelar i den AIF-fond som identifierats i anmälan eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i denna EES-stat.

6 a §
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att upphöra med marknadsföring i Finland

EES-baserade AIF-förvaltare som har gjort en i 5 § 1 mom. avsedd anmälan om marknadsföring i Finland av en EES-baserad AIF-fond får upphöra med marknadsföring i Finland av den AIF-fond som avses i anmälan, om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i den EES-baserade AIF-fonden som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av den EES-baserade AIF-fonden i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder och passande för en typisk investerare i sådana fonder, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av andelar i den EES-baserade AIF-fonden.

Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder eller på europeiska långsiktiga investeringsfonder enligt förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

AIF-förvaltaren ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av andelar i EES-baserade AIF-fonder från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring.

AIF-förvaltaren ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i den EES-baserade AIF-fonden.

Den EES-baserade AIF-förvaltaren får inte inom 36 månader från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring av den EES-baserade AIF-fonden bedriva sonderande marknadsföring av andelar i den AIF-fonden eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i Finland.

Efter att ha fått all information om ändringar i de handlingar och uppgifter som avses i leden b–f i bilaga IV till AIFM-direktivet av en utländsk EES-tillsynsmyndighet i den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat kan Finansinspektionen inte längre kräva att den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland iakttar de marknadsföringskrav som avses i artikel 5 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES och som i enlighet med 5 § 4 mom. har meddelat om marknadsföring i Finland av andelar i EES-baserade AIF-fonder som de förvaltar kan upphöra med marknadsföringen i Finland av den AIF-fond som avses i anmälan med iakttagande av vad som i 1–5 mom. föreskrivs om upphörande av marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder. AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES ska lämna en anmälan om upphörande av marknadsföring med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen.

20 kap.

Tredjeländer

2 a §
Rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer

Auktoriserade AIF-förvaltare får bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder som de förvaltar och som är etablerade i tredjeländer till professionella kunder i Finland. Vid sonderande marknadsföring av en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland ska 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om sonderande marknadsföring i Finland iakttas.

Inom två veckor efter det att den sonderande marknadsföringen inletts ska AIF-förvaltaren sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter:

1) perioderna för sonderande marknadsföring,

2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och

3) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer och som är föremål för sonderande marknadsföring.

Om en professionell kund inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland och som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats i ett tredjeland som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 2 § i detta kapitel föreskrivs om rätt att marknadsföra AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. tillämpas också på EES-baserade AIF-förvaltare.

3 a §
Sonderande marknadsföring från tredjeländer

AIF-förvaltare som är etablerade i ett tredjeland får till professionella kunder i Finland bedriva sonderande marknadsföring av andelar i sådana EES-baserade AIF-fonder eller i tredjeländer etablerade AIF-fonder som förvaltarna förvaltar. Vid sonderande marknadsföring ska AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer iaktta 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring.

Inom två veckor efter det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland ska AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter:

1) perioderna för sonderande marknadsföring,

2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och

3) vid behov en förteckning över de EES-baserade AIF-fonder eller i tredjeländer etablerade AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring.

Om en professionell kund inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en EES-baserad AIF-fond eller i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland och som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats i en EES-stat eller i ett tredjeland som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 3 § i detta kapitel föreskrivs om rätten för AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer att bedriva marknadsföring i Finland.

5 §
Gränsöverskridande investeringar i AIF-fonder

Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte investerares rätt att investera i sådana i ett tredjeland etablerade AIF-fonder som de valt. Professionella kunder kan genom specifikt skriftligt samtycke avstå från sin rätt till information enligt 12 kap. 4 § 6 mom. gällande en AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland.


5 a §
Rätt för AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer att upphöra med marknadsföring i Finland

AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer och som har gjort en anmälan enligt 3 § om marknadsföring i Finland av EES-baserade AIF-fonder eller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer får upphöra med marknadsföringen av den i anmälan avsedda AIF-fonden, om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i AIF-fonden som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om den i ett tredjeland etablerade AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av sådana fonder och passande för en typisk investerare i sådana fonder, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att i Finland förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden.

Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder.

AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen.

AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av andelar i EES-baserade AIF-fonder eller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring.

Förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden.

AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer får inte inom 36 månader från den dag som avses i 4 mom. bedriva sonderande marknadsföring av andelar i en EES-baserad AIF-fond eller en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i Finland.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också på sådana i 2 § 2 mom. avsedda EES-baserade AIF-förvaltare som upphör med marknadsföring i Finland av AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer och som de förvaltar.

21 kap.

Bestämmelser som gäller Finansinspektionen

5 a §
Sonderande marknadsföring av AIF-fonder i andra EES-stater

Finansinspektionen ska efter att ha fått en anmälan enligt 19 kap. 4 a § 2 mom. utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i den EES-stat där AIF-förvaltaren bedriver eller bedrev sonderande marknadsföring. Finansinspektionen ska på begäran ge den utländska EES-tillsynsmyndigheten ytterligare information om den sonderande marknadsföring som bedrivs eller har bedrivits i den berörda EES-staten.

6 §
Ändrade uppgifter om förvaltning av AIF-fonder eller tillhandahållande av investeringstjänster

Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 19 kap. 1 § 4 mom. Om den planerade ändringen skulle leda till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 bankdagar efter att ha fått all den information som avses i 19 kap. 1 § 4 mom. förbjuda genomförandet av ändringen.

Om en AIF-förvaltare trots Finansinspektionens förbud genomför en ändring som avses i 1 mom. eller om en oplanerad ändring som lett till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta.

Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att AIF-förvaltaren följer denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om ändringarna.

6 a §
Ändrade uppgifter om marknadsföring

Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 12 kap. 1 § 4 mom. Om en AIF-förvaltare på grund av en planerad ändring inte längre skulle följa denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål förbjuda genomförandet av ändringen.

Om en planerad ändring genomförs trots Finansinspektionens förbud eller om en oplanerad ändring som innebär att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av AIF-fonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör.

Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att AIF-förvaltaren följer denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela AIF-förvaltaren att den inte avser att förbjuda ändringarna.

6 b §
Ändrade uppgifter om marknadsföring i gränsöverskridande situationer

Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 19 kap. 4 § 4 mom. Om den planerade ändringen skulle leda till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 bankdagar efter att ha fått all den information som avses i 19 kap. 4 § 4 mom. förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta.

Om en AIF-förvaltare trots Finansinspektionens förbud genomför en ändring som avses i 1 mom. eller om en oplanerad ändring som lett till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av AIF-fonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta.

Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att AIF-förvaltaren följer denna lag, ska Finansinspektionen inom en månad från mottagandet av anmälan underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om ändringarna.

6 c §
Upphörande av marknadsföring i andra EES-stater

Efter att ha fått den anmälan som avses i 19 kap. 6 § 3 mom. ska Finansinspektionen granska anmälan och inom 15 bankdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan vidarebefordra den till EES-tillsynsmyndigheten i den EES-värdmedlemsstat som identifierats i anmälan samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta AIF-förvaltaren om att anmälan lämnats in.

Finansinspektionen ska till den utländska EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. lämna behövliga uppgifter om ändringar i de handlingar och uppgifter som AIF-förvaltaren lämnat i enlighet med 19 kap. 4 § 1 mom.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas för genomförandet av AIFM-direktivet närmare bestämmelser om de i 2 mom. avsedda uppgifter som Finansinspektionen ska lämna.

22 kap.

Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser

2 §
Påföljdsavgift

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1–3 mom. i fråga om AIF-fonder bestämmelserna om lämnande av information om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar i artiklarna 13 och 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt i fråga om AIF-fonder bestämmelserna om kraven för marknadsföringsmaterial som riktas till investerare i artiklarna 4.1–4.5 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.


4 §
Ändringssökande

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av denna lag finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen.

4 a §
Överklagande till följd av vissa EU-förordningar

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av förordningen om europeiska riskkapitalfonder och förordningen om europeiska fonder för socialt företagande finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen.

Om ett i artikel 14 i förordningen om europeiska riskkapitalfonder avsett beslut om registrering av förvaltare eller ett i artikel 14 b i den förordningen avsett beslut om registrering av fonder, eller ett i artikel 15 i förordningen om europeiska fonder för socialt företagande avsett beslut om registrering av förvaltare eller ett i artikel 15 b i den förordningen avsett beslut om registrering av fonder, inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om beslutet har meddelats efter att besvär anförts.

8 §
Skadeståndsskyldighet

AIF-förvaltare och EES-baserade AIF-förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat en AIF-fonds investerare eller andra personer genom förfarande som strider mot denna lag, mot förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder eller mot förordningar som kommissionens antagit med stöd av AIFM-direktivet.


Det som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som vid marknadsföring av andelar i AIF-fonder har


2) försummat skyldigheten att i enlighet med 12 kap. 4 § 6 mom. informera investerarna.Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

RP 110/2021
EkUB 23/2021
RSv 128/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1160 (32019L1160); EUT 188, 12.7.2019, s. 106

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.