913/2021

Helsingfors den 5 november 2021

Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) lagens rubrik, 1 och 3 §, rubriken för 2 kap., 4 § 1 mom., 5, 7, 9 och 10 §, 11 § 1 mom., rubriken för 3 kap. samt 12, 13, 15 och 16 §,

av dem 1 och 9 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 687/2006, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 228/2002, 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 687/2006, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 228/2002 och 1264/2016 samt 13 § sådan den lyder i lag 1264/2016, som följer:

Lag

om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska unionens pensionssystem

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska unionens pensionssystem enligt bilaga VIII till förordning nr 31 (EEG), 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, sådan den lyder ändrad i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän, nedan personalförordningen.

Den i 1 mom. avsedda överföringen till Europeiska unionen gäller pensionsrätt som en person har tjänat in i arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden eller i andra anställningsförhållanden eller på basis av företagarverksamhet enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (365/1961) sådant det lydde när lagen om pension för arbetstagare (395/2006) trädde i kraft, eller med stöd av lagen om pension för arbetstagare.

Den i 1 mom. avsedda överföringen till arbetspensionssystemet i Finland gäller pensionsrätt som en person har tjänat in genom tjänstgöring i Europeiska unionen enligt personalförordningen.

3 §
Förbindelseorgan

Pensionsskyddscentralen är det förbindelseorgan som sköter de uppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

Som förbindelseorgan ska Pensionsskyddscentralen bland annat

1) med Europeiska unionens administration komma överens om de åtgärder som överföringen av pensionsrätten föranleder och vidta dessa åtgärder,

2) på basis av de behöriga pensionsanstalternas beslut ge ett sammandrag av de intjänade pensionsrättigheterna,

3) meddela beslut om såväl överföringsbeloppet och räntan på det som de behöriga pensionsanstalternas finansieringsandelar,

4) hos den behöriga pensionsanstalt som är skyldig att betala pensionen ta ut dess andel av det belopp som överförs till Europeiska unionens pensionssystem, samt

5) övervaka att pensionsrättigheter som överförs enligt 3 kap. på behörigt sätt överförs till arbetspensionssystemet i Finland.

Pensionsskyddscentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av de behöriga pensionsanstalterna få de upplysningar den behöver för skötseln av uppgifterna som förbindelseorgan samt att lämna Europeiska unionen sådana upplysningar som behövs för verkställigheten av denna lag.

2 kap.

Överföring av pensionsrätt till Europeiska unionen

4 §
Rätten till överföring och pensionsrätt som överförs

En person som avses i personalförordningen har enligt den förordningen och denna lag rätt att till Europeiska unionens pensionssystem överföra pensionsrätt som avses i 1 § 2 mom.


5 §
Beloppet av den pensionsrätt som överförs

Beloppet av den pensionsrätt som överförs motsvarar kapitalvärdet på den pensionsrätt som avses i 4 §. Kapitalvärdet beräknas enligt de grunder som det behöriga ministeriet fastställer på framställning av Pensionsskyddscentralen.

7 §
Kalkyl över pensionsrätten

Efter att av Europeiska unionens administration ha fått meddelande om ansökan om överföring av pensionsrätten, begär Pensionsskyddscentralen av de behöriga pensionsanstalterna ett beslut om sökandens pensionsrättigheter enligt 4 § samt ger sökanden ett sammandrag av dessa och av överföringsbeloppet enligt förhandskalkylen. Pensionsskyddscentralen sänder förhandskalkylen för kännedom till Europeiska unionens administration.

9 §
Hur överföringen genomförs

Pensionsskyddscentralen meddelar ett beslut om det belopp som ska överföras till Europeiska unionen och som består av överföringsbeloppet och den ränta som enligt 6 § beräknas på det. Beslutet meddelas efter det att de beslut som avses i 7 § har vunnit laga kraft eller, om ansökan gjorts om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut, efter det att besvärsinstansen har gett sitt avgörande i saken.

Pensionsskyddscentralen meddelar dessutom ett beslut om finansieringsandelarna när det gäller överföringsbeloppet och räntan på det. Finansieringsandelarna och betalningen av dem bestäms enligt de grunder som avses i 5 §.

Pensionsskyddscentralen överför till Europeiska unionen överföringsbeloppet jämte ränta efter att de beslut som avses i denna paragraf har vunnit laga kraft. För överföringen tar Pensionsskyddscentralen hos de behöriga pensionsanstalterna ut överföringsbeloppet inklusive ränta.

10 §
Rättsverkningarna av en överföring till Europeiska unionens pensionssystem

Ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande eller företagarverksamhet som den överförda pensionsrätten har grundat sig på, anses vid tillämpningen av de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 1 § 2 mom. ha upphört senast vid utgången av den dag som föregått beräkningsdagen för överföringsbeloppet. Tiden före upphörandet berättigar, efter det att överföringen av pensionsrätten till Europeiska unionens pensionssystem har ägt rum, inte längre till pension från arbetspensionssystemet i Finland.

11 §
Ändringssökande och undanröjande av beslut

En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut eller med Pensionsskyddscentralens beslut om den pensionsrätt som överförs och om finansieringsandelarna får söka ändring i beslutet med iakttagande av de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 1 § 2 mom. Besvärsskriften ska lämnas in till Pensionsskyddscentralen inom besvärstiden. Om besvären gäller ett beslut av en pensionsanstalt, räknas besvärstiden från den dag då parten har fått del av det i 7 § avsedda sammandraget. Pensionsskyddscentralen ska då för behandling sända besvären till den pensionsanstalt som meddelat beslutet.


3 kap.

Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland

12 §
Överföring av pensionsrätt till arbetspensionssystemet i Finland

En person har rätt till överföring av pensionsrätten från Europeiska unionens pensionssystem till arbetspensionssystemet i Finland, om personens tjänstgöring i Europeiska unionen upphör utan att personen på basis av tjänstgöringen får rätt till framtida pension. En förutsättning för överföringen är att den pension som personen före överföringen tjänat in i enlighet med arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare är större än det minimibelopp av i lagen om pension för arbetstagare föreskriven pension som pensionsanstalten kan betala ut som ett engångsbelopp utan pensionstagarens samtycke. En person som tidigare överfört sin pensionsrätt från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska unionens pensionssystem har rätt att återföra pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland.

Det belopp som överförs från Europeiska unionen till arbetspensionssystemet i Finland är det kapitalvärde som motsvarar hela den pensionsrätt som tjänats in enligt Europeiska unionens pensionssystem.

Som kapitalvärde för pensionsrätt som enligt 1 mom. överförs till arbetspensionssystemet i Finland används det belopp som avses i 2 mom. Utifrån kapitalvärdet beräknas pensionsrätten enligt de grunder som avses i 5 §. Dessa pensionsrättigheter sköts av Keva på samma sätt som de pensionsrättigheter som grundar sig på statlig anställning. Det belopp som överförs intäktsförs till statens pensionsfond.

13 §
Rättsverkningarna av en överföring till arbetspensionssystemet i Finland

På basis av en pensionsrätt som överförts till arbetspensionssystemet i Finland har en person rätt till pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) så att rätten att gå i ålderspension bestäms i enlighet med 10 § i den lagen. Vid bestämmande av pension som beviljas på basis av en pensionsrätt som har överförts till arbetspensionssystemet i Finland räknas inte den återstående tid som avses i 83 § i pensionslagen för den offentliga sektorn som till pension berättigande tid, och det belopp som har överförts till arbetspensionssystemet i Finland beaktas inte i de inkomster för återstående tid som avses i 88 § i den lagen.

15 §
Överenskommelse med Europeiska unionens administration

Det behöriga ministeriet har rätt att med Europeiska unionens administration träffa en överenskommelse där det avtalas om de åtgärder som hänför sig till överföringen.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

En sådan överenskommelse med Europeiska unionens administration som avses i denna lag kan träffas efter att denna lag har trätt i kraft.

Vad som i denna lag föreskrivs om överföring av pensionsrätt till Europeiska unionen, tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 1995 på en person som när denna lag träder i kraft är anställd vid en av Europeiska unionens institutioner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Vad som i 12 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om den pension som tjänats in som utgör en förutsättning för överföring av pensionsrätt till Finland tillämpas på de ansökningar om överföring av pensionsrätt som görs den 1 januari 2022 eller därefter. Om pensionsrätten har överförts till Europeiska unionen, tillämpas inte den gräns som förutsätts i 12 § 1 mom. i denna lag.

RP 103/2021
ShUB 24/2021
RSv 137/2021

Helsingfors den 5 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.