905/2021

Helsingfors den 26 oktober 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (1244/2020) 2 § 2 och 3 mom., 5 § 1 och 2 mom., 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., 18 § 3 mom., 20 § 1 mom., 23 § 2 och 3 mom. samt bilagan till förordningen som följer:

2 §

Viktkoefficienterna för de olika kostnadsgrupperna är

1) 0,78 för kostnadsgrupp 1,

2) 0,97 för kostnadsgrupp 2,

3) 1,07 för kostnadsgrupp 3,

4) 1,46 för kostnadsgrupp 4,

5) 2,25 för kostnadsgrupp 5.

Viktkoefficienten för utbildning som handleder för yrkesutbildning samt utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv är 1,54. Viktkoefficienten för övrig yrkesutbildning som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning är 0,95. Viktkoefficienten för studier som stöder studiefärdigheterna enligt 63 § i lagen om yrkesutbildning är 1,54.

5 §
Viktkoefficienter för examenstyper samt utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning

Inom basfinansieringen är viktkoefficienten för yrkesinriktad grundexamensutbildning 1,0 och viktkoefficienten för yrkesexamensutbildning och specialyrkesexamensutbildning 0,93.

Inom den prestationsbaserade finansieringen är viktkoefficienten för yrkesinriktad grundexamen 1,0 och viktkoefficienten för yrkesexamen och specialyrkesexamen 0,65.


8 §
Höjningskoefficienter för ordnande av inkvartering

Höjningskoefficienten för ordnande av inkvartering enligt 103 § i lagen om yrkesutbildning är 0,54. Inom utbildning som ordnas vid en internatskola är höjningskoefficienten dock 0,77 och för inkvartering som ordnas i samband med krävande särskilt stöd är höjningskoefficienten 2,01.


9 §
Koefficienter för personalutbildning, arbetskraftsutbildning och fängelseundervisning

Höjningskoefficienten för arbetskraftsutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning är 0,09 inom yrkesexamensutbildning och specialyrkesexamensutbildning och 0,18 inom övrig yrkesutbildning som avses i 8 § i den lagen.


18 §
Viktning och beräkning av studeranderespons

Svarsandelen för respektive i 2 mom. avsedda enkät utgörs av antalet studerande som besvarat enkäten dividerat med antalet studerande som utgör målgruppen för den. På basis av svarsandelen beräknas för respektive enkät en anordnarspecifik koefficient för bortfallsjustering. Om svarsandelen är 70 procent eller högre är koefficienten 1/svarsandelen. Om svarsandelen är lägre än 70 procent men högre än 20 procent, är koefficienten 1/0,7 + 2,04 x (0,7 – svarsandelen). Om svarsandelen är 20 procent eller lägre är koefficienten 857/350. Det totala poängantalet för en utbildningsanordnares respektive enkätsvar multipliceras med den anordnarspecifika koefficienten för bortfallsjustering för ifrågavarande enkät.


20 §
Insamling av arbetsplatsrespons

Utbildningsanordnaren ansvarar för insamlingen av arbetsplatsresponsen. Arbetsplatsrespons samlas inte in om det är fråga om läroavtalsutbildning som ordnas för en företagare i dennes eget företag enligt 70 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning.


23 §
Viktning och beräkning av arbetslivsresponsen

Poängtalet för vardera responsen multipliceras med antalet dagar som ingår i arbetsplatsperioderna för den grupp som en enskild enkät riktar sig till. Om det är fråga om läroavtalsutbildning som ordnas för en företagare i dennes eget företag, beaktas dessutom poängtalet för responsen på arbetsplatshandledarenkäten multiplicerat med talet 9/8 i poängtalet för arbetsplatsenkäten på det sätt som anges i detta moment. Om man i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet avtalat om att den studerande inte ska förvärva kunnande på en arbetsplats under alla de regelbundna studiedagar som ingår i en period för förvärvande av kunnande, ska av dem beaktas endast de dagar då kunnande förvärvats på en arbetsplats. Vid fastställandet av den andel av kunnandet som den studerande ska förvärva på en arbetsplats, anses en regelbunden studievecka bestå av fem studiedagar.

I fråga om arbetsplatshandledarenkäten beräknas svarsandelen för respektive utbildningsanordnare så att den utgörs av det totala antalet dagar som ingår i arbetsplatsperioderna som uppgetts i svaren dividerat med det totala antalet dagar som ingår i perioderna på arbetsplatserna för den population som enkäten riktat sig till. På basis av svarsandelen beräknas en anordnarspecifik bortfallskoefficient. Om svarsandelen är 70 procent eller högre är koefficienten 1/svarsandelen. Om svarsandelen är lägre än 70 procent men högre än 20 procent, är koefficienten 1/0,7 + 2,04 x (0,7 – svarsandelen). Om svarsandelen är 20 procent eller lägre är koefficienten 857/350. Det totala poängtalet för responsen på arbetsplatshandledarenkäten som fastställts för respektive utbildningsanordnare på det sätt som anges i 2 mom. multipliceras med den anordnarspecifika bortfallskoefficienten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. Förordningen tillämpas första gången vid beviljandet av finansiering för finansåret 2022. Förordningens 20 § 1 mom. samt 23 § 2 och 3 mom. tillämpas dock för första gången när finansiering beviljas för finansåret 2023.

Vad som i 20 § 1 mom. och 23 § 2 mom. föreskrivs om läroavtalsutbildning som ordnas för en företagare i dennes eget företag, tillämpas på arbetsplatsperioder som avlagts den 1 juli 2021 och därefter.

Helsingfors den 26 oktober 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Bilaga

Kostnadsgrupp 1:

Grundexamen inom företagsekonomi (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i affärsverksamhet

Yrkesexamen inom fordonsbranschen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för arbetsledning inom bil- och transportbranschen (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för billackerare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för automationsmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för bilförsäljare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för livsmedelsförädlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i livsmedelsförädling

Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

Yrkesexamen inom energibranschen

Yrkesexamen inom finansbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för personbilsmekaniker (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för massör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i massage

Yrkesexamen för hissmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom hårbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för hotellreceptionist (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för ventilationsmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning

Yrkesexamen inom skobranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i fotvård (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom gruvbranschen

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen för fjärrvärmemontör (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (slopas 31.7.2021)

Yrkesexamen inom kemisk industri (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen inom fastighetsförmedling (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för fastighetsservice (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen i gipsning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom stenbranschen

Yrkesexamen för stenarbetare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för konditor (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll

Yrkesexamen för maskinmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för verkstadsmekaniker (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i hemarbetsservice (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom gummibranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom underhåll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för kylmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen

Yrkesexamen för anstaltsvårdare (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom lasthantering

Yrkesexamen för golvläggare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom bageribranschen

Yrkesexamen inom bageriindustri (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för bagare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för flygplansmekanik

Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom skivbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för köttförädlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i köttkontroll (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom köttindustrin (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i affärsverksamhet

Yrkesexamen i idrott (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i idrott och träning

Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för låssmed (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i arbete som teamledare

Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för målare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

Yrkesexamen för mjölkförädlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i programtjänster för turism (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i turismservice

Yrkesexamen för guide (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom mejeriindustri (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i sjöfart

Yrkesexamen i metallförädling (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Yrkesexamen för mätare och kalibrerare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för plastmekaniker (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i försäljning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för läderberedare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för sotare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för obduktionspreparator (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i guideservice

Yrkesexamen i servicelogistik

Yrkesexamen inom pappersindustrin (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen för familjedagvårdare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Yrkesexamen inom processindustrin

Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Yrkesexamen för rörmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom träindustrin

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter

Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för restaurangkock (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i kundservice på restaurang

Yrkesexamen inom däckbranschen (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för instruktör i romankultur (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i matservice

Yrkesexamen inom sågbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Yrkesexamen för sekreterare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för kyrkvaktmästare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för planeringsassistent (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för kock i storhushåll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen

Yrkesexamen för elmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom elindustrin (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för elnätsmontör (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i husbyggnadsbranschen

Yrkesexamen i husteknik

Yrkesexamen i ekonomiförvaltning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för servitör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för teknisk isolerare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom textil- och modebranschen

Yrkesexamen inom textilbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i textilvård (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för industriytbehandlare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för rörmontör inom industrin (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen

Yrkesexamen inom tullbranschen

Yrkesexamen i produktionsteknik

Yrkesexamen för körsnär (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen

Yrkesexamen för vindkraftsmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för verktygstillverkare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom utrikeshandel (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för avgjutare (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen för tränare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom funktionshinderområdet (i kraft 1.8.2021)

Yrkesexamen för reservdelsförsäljare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för lagerbranschen (slopades 31.7.2017)

Yrkesexamen för väktare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för båtbyggnadsbranschen

Yrkesexamen inom vattenförsörjning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för expeditionsvaktmästare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för operatör vid kraftverk (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för instrumentskötare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom miljöbranschen

Yrkesexamen i miljövård (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för företagande (i kraft 1.1.2022)

Yrkesexamen för företagare (slopas 31.12.2021)

Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen

Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för billackerarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för automationsövermontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för bilmekaniker (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för barmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för dietkock (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen

Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom energibranschen

Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost

Specialyrkesexamen för massör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i massage

Specialyrkesexamen för svetsarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Specialyrkesexamen inom hårbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för ventilationsmontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i immobilisationsvård

Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning

Specialyrkesexamen inom skobranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i ledarskap (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom kemisk industri (slopades 31.7.2017)

Specialyrkesexamen i fastighetsservice (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för gipsningsmästare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för konditormästare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll

Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för verkstadsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom underhåll (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i rehabiliterings- stöd- och handledningstjänster

Specialyrkesexamen för kylmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för fartygselmästare

Specialyrkesexamen inom lasthantering (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för golvmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom bageribranschen

Specialyrkesexamen för bagarmästare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

Specialyrkesexamen för skivmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för trafikförman (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i affärsverksamhet

Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för låssmedsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för målarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i plastteknik (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för läderberedarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för sotarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i servicelogistik

Specialyrkesexamen inom pappersindustrin (slopades 31.7.2017)

Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom processindustrin

Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Specialyrkesexamen för rörmontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom träbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom träindustrin

Specialyrkesexamen för arbetsledningen inom byggnadsbranschen

Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i byggproduktion (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för matmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för sågmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för städtekniker (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen

Specialyrkesexamen inom elnätsbranschen (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för elövermontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i husbyggnad

Specialyrkesexamen i husteknik

Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i teknik (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen

Specialyrkesexamen inom textilbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i textilvård (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion

Specialyrkesexamen i produktionsteknik

Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete

Specialyrkesexamen för körsnärsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för verktygsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen (hantverk och konstindustri) (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för avgjutarmästare (slopades 31.7.2017)

Specialyrkesexamen i träning

Specialyrkesexamen för tränare (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Specialyrkesexamen inom lagerbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för båtbyggnadsbranschen

Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för kraftverksbranschen (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för instrumentskötare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom miljöområdet

Specialyrkesexamen i företagsledning (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för företagsrådgivare (slopas 31.12.2021)

Kostnadsgrupp 2:

Grundexamen i tandteknik

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Grundexamen inom hårbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Grundexamen inom skönhetsbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom fastighetsservice

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i barn- och familjearbete (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i flygledning (slopades 31.12.2017)

Grundexamen i logistik, övriga än kompetensområdet för transportservice

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

Grundexamen i turism

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik (slopades 31.7.2020)

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (slopades 31.7.2020)

Grundexamen inom säkerhetsbranschen

Grundexamen i teckenspråkshandledning (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i instrumentvård

Yrkesexamen för arborist (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för vapensmedsgesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för kontakttolk (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i kontakttolkning

Yrkesexamen för digital tryckare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i djurskötsel

Yrkesexamen för djurskötare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

Yrkesexamen för florist (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för skötare av golfbana (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom hästhushållning

Yrkesexamen för hästtränare (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för fiskförädlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för fiskodlare (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för fiskeguide (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen i fiskeri

Yrkesexamen för hovslagare (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för bokbindare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för förgyllare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för hantverkare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i glaskeramik (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för glasblåsargesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom lantbruksbranschen

Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom mediebranschen

Yrkesexamen för biodlare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i musikproduktion

Yrkesexamen inom renhushållning

Yrkesexamen inom träbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Yrkesexamen för ridlärare (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen för restaureringsgesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i producent inom rytmmusik (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen i sameslöjd (i kraft 1.1.2022)

Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll (slopades 31.12.2021)

Yrkesexamen för seminolog (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för smedsgesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom inredningsbranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom konstindustrin

Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik (slopades 31.12.2020)

Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik (slopades 31.12.2020)

Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för fotograf (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för tapetserare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för grönsektorn (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i gröninredning (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom vinproduktion (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för odlare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i djurskötsel

Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

Specialyrkesexamen för floristmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för golfbanemästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom hästhushållning

Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i fiskeri

Specialyrkesexamen för bokbindarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för försöksdjursskötare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för förgyllare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för hantverkarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för utveckling av landsbygden

Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen

Specialyrkesexamen inom mediebranschen

Specialyrkesexamen inom skogsbranschen

Specialyrkesexamen för skogsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för rättstolk (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen i rättstolkning

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

Specialyrkesexamen i virkesdrivning (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Specialyrkesexamen för ridlärare (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för restaureringsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i sameslöjd (i kraft 1.1.2022)

Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare (slopades 31.12.2021)

Specialyrkesexamen för smedsmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Specialyrkesexamen för stallmästare (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen för farmarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik (slopades 31.12.2020)

Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik (slopades 31.12.2020)

Specialyrkesexamen för fotograf (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för tapetserarmästare (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för grönsektorn (slopades 31.12.2018)

Kostnadsgrupp 3:

Grundexamen inom fordonsbranschen (i kraft 1.8.2022)

Grundexamen i audiovisuell kommunikation (slopades 31.7.2017)

Grundexamen inom bilbranschen (slopades 31.7.2022)

Grundexamen inom livsmedelsbranschen, övriga än kompetensområdet för mejeribranschen

Grundexamen i fiskeri

Grundexamen i ur- och mikromekanik (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom maskin- och metallbranschen (slopades 31.7.2017)

Grundexamen i maskin- och produktionsteknik

Grundexamen i visuell framställning (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom hantverk och konstindustri (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom laboratoriebranschen

Grundexamen i natur och miljö

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

Grundexamen inom mediebranschen

Grundexamen i sjöfart

Grundexamen i plast- och gummiteknik (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i grafisk kommunikation (slopades 31.7.2017)

Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Grundexamen inom processindustrin

Grundexamen inom träbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Grundexamen i trädgårdsskötsel (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom träindustrin

Grundexamen inom byggnadsbranschen, övriga än kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

Grundexamen inom cirkusbranschen

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Grundexamen inom el- och automationsteknik (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom konstindustrin

Grundexamen i husteknik

Grundexamen i dans

Grundexamen i teknisk planering

Grundexamen inom textil- och modebranschen

Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen (slopades 31.7.2018)

Grundexamen i båtbyggnad (slopades 31.7.2018)

Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen

Grundexamen inom tapetsering och inredning (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter (slopades 31.7.2018)

Yrkesexamen inom naturbranschen

Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör (slopades 31.12.2018)

Specialyrkesexamen för trafiklärare

Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen inom naturbranschen

Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen (slopades 31.7.2018)

Specialyrkesexamen för viltmästare (slopades 31.7.2018)

Kostnadsgrupp 4:

Grundexamen inom livsmedelsbranschen, kompetensområdet för mejeribranschen

Grundexamen inom hästhushållning

Grundexamen inom gruvbranschen

Grundexamen i flygplansmekanik

Grundexamen i idrott

Grundexamen i logistik, kompetensområdet för transportservice

Grundexamen inom lantmäteribranschenk

Grundexamen inom lantbruksbranschen

Grundexamen inom skogsbranschen, övriga än kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

Grundexamen i musik

Grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

Yrkesexamen för fordonskranförare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för yrkesdykare (slopades 31.7.2019)

Yrkesexamen inom bioenergibranschen (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen inom transportbranschen

Yrkesexamen för flygplatsservice

Yrkesexamen för busschaufför (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen i jordschaktning

Yrkesexamen inom skogsbranschen

Yrkesexamen för skogsmaskinsförare (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk (slopades 31.12.2018)

Yrkesexamen i biltransport av trävaror (slopades 31.12.2017)

Yrkesexamen inom dykbranschen

Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare (slopades 31.12.2017)

Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen

Kostnadsgrupp 5:

Grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.