881/2021

Helsingfors den 12 oktober 2021

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (595/2019) 10 § 5 punkten, 38 § 2 mom. och 45 § 3 mom.,

ändras 4 § 3 mom., 5 § 3 mom., 7 § 4 mom., 8 § 1 mom. 10 punkten, 9 § 7, 11 och 13 punkten, 10 § 4, 9–11 och 13 punkten, 12 § 13 a-punkten, 13 § 3 punkten, 20 §, 21 § 1 och 2 mom., 25 § 8 punkten, 26 § 4 punkten, 29 § 1 punkten, 30 § 2 punkten, 31 § 2 punkten, 32 § 1 punkten, 33 § 1 och 4 punkten, 35 § 2 mom., 36 § 3 mom., 39 §, 40 § 1 mom. 2 punkten samt 2 och 3 mom. samt 42 § 1 mom.,

av dem 10 § 10 punkten, 12 § 13 a-punkten, 21 § 1 och 2 mom., 32 § 1 punkten och 40 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1381/2019 samt 40 § 3 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 1381/2019, samt

fogas till 8 § 1 mom. en ny 11 punkt, till 11 § en ny 6 a-punkt, till förordningen en ny 25 b §, till 30 § en ny 3 punkt, till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1381/2019, en ny 1 punkt, i stället för den 1 punkt som upphävts genom förordning 1381/2019 samt till 46 § ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

4 §
Ministeriets ledningsgrupp

Till ledningsgruppen hör justitieministern, kanslichefen och avdelningscheferna samt andra tjänstemän som ministern förordnar. Ministerns statssekreterare och specialmedarbetare deltar i ledningsgruppens möten. Ledningsgruppens ordförande är justitieministern och sekreterare en av kanslichefen därtill förordnad tjänsteman.

5 §
Avdelningschefernas möte samt interna ledningsgrupper

Kanslichefen tillsätter ministeriets interna lednings- och styrgrupper.

7 §
Avdelningarnas och stabens enheter

Förvaltnings- och styrningsavdelningen består av styrningsenheten, personalenheten och informationsenheten. Till förvaltnings- och styrningsavdelningen hör det dessutom en assistentservicefunktion.


8 §
Avdelningarnas uppgifter

Varje avdelning har till uppgift att inom sitt ansvarsområde


10) sörja för informationshanteringen, informationssystemen, informationssäkerheten, cybersäkerheten och dataskyddet i samarbete med förvaltnings- och styrningsavdelningen,

11) behandla ärenden som gäller laglighetskontroll.


9 §
Uppgifterna för avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt har till uppgift att


7) sköta EU-rättsliga rådgivnings- och sakkunniguppgifter,


11) sköta tillsättandet av en diskriminerings- och jämställdhetsnämnd, en delegation för språkärenden, en delegation för etniska relationer, en delegation för medborgarsamhällspolitik, en delegation för teckenspråksärenden och en nämnd för bedömningskriterier,

13) sköta resultatstyrningen av dataombudsmannens byrå, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå och underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen.

10 §
Uppgifterna för avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård har till uppgift att


4) följa upp tillämpningen av konventioner och författningar som gäller det internationella rättssamarbetet samt sköta de uppgifter ministeriet har utifrån dem,


9) bereda domarutnämningar och utnämningar av medlemmarna i domarförslagsnämnden, domarutbildningsnämnden, Domstolsverkets direktion och konsumenttvistenämnden,

10) sörja för resultatstyrningen av Domstolsverket, Utsökningsverket, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden,

11) bereda beslut som gäller rätt att få ingå äktenskap eller giltigförklaring av ogiltigt äktenskap,


13) sörja för tillsättandet av en delegation för ekonomihantering och en delegation för konkursärenden,


11 §
Uppgifterna för avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt har till uppgift att


6 a) planera och utveckla bekämpande av människohandel,


12 §
Uppgifterna för förvaltnings- och styrningsavdelningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen har till uppgift att


13 a) övervaka de statsunderstöd som justitieministeriet beviljar och sörja för styrningsmodellen för statsunderstöden,


13 §
Stabens uppgifter

Staben har till uppgift att


3) planera, utveckla och samordna skötseln av ministeriets internationella ärenden och frågor som gäller Europeiska unionen, sköta sådana horisontella internationella ärenden och frågor som gäller Europeiska unionen som inte hör till avdelningarnas ansvarsområden samt sörja för ministeriets uppgifter som gäller EU-finansiering,


20 §
Ministerns statssekreterare och specialmedarbetare

Bestämmelser om uppgifterna för en statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod finns i reglementet för statsrådet (262/2003). Ministerns specialmedarbetare utför, utan att vara föredragande vid ministeriet, de uppgifter som ministern tilldelar honom eller henne.

21 §
Föredragning och förordnande om beredning

Bestämmelser om föredragande vid statsrådet och föredragande i ministerierna, om föredragningsförfarandet samt om delegering och förbehållande av rätten att bereda ett ärende finns i reglementet för statsrådet.

Utöver vad som föreskrivs om föredragande i ministerierna i 35 § i reglementet för statsrådet föredras ärenden vid ministeriet av tjänstemän med tjänstebenämningen administrativ medarbetare, chefsassistent, EU-sakkunnig, forskare, föredragande, kommunikationschef, kommunikationsexpert, ledande sakkunnig, ledningens expert, ledningens sekreterare, lokalitetsexpert, personalexpert, personalplanerare, planerare, projektchef, sakkunnig, sakkunnig inom ekonomiförvaltning, sekreterare för internationella ärenden, specialsakkunnig, specialsakkunnig i EU-ärenden, utbildningsexpert, utbildningskoordinator, utvecklingschef, visuell planerare och webbchefredaktör.


25 §
Kanslichefens beslutanderätt

Utöver vad som annars föreskrivs avgör kanslichefen


8) dataskyddsärenden i staben och begäranden om handlingar som riktas till justitieministeriet inom stabens ansvarsområde.

25 b §
Avgörande av utlåtandeärenden vid staben

En enhetschef vid staben avgör inom sitt ansvarsområde ärenden som gäller lämnande av utlåtanden, om inte ärendet på grund av sin betydelse ska avgöras av ministern.

26 §
Beslutanderätt för avdelningscheferna

En avdelningschef avgör inom sitt ansvarsområde ärenden som gäller


4) lämnande av utlåtanden, vid behov i samarbete med de övriga avdelningarna och lagstiftningsdirektören, om inte ärendet på grund av sin betydelse ska avgöras av ministern; dock kan enhetschefen inom enhetens ansvarsområde och lagstiftningsdirektören allmänt avgöra utlåtandeärenden i vilka justitieministeriet inte lämnar något utlåtande eller konstaterar att ministeriet inte har något att yttra,


29 §
Beslutanderätt för avdelningschefen för avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningschefen för avdelningen för privaträtt och rättsvård

1) beslutar om godkännande av utbildningsplanen för rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och för konsumenttvistenämnden,


30 §
Beslutanderätt för avdelningschefen för avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt

Avdelningschefen för avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt


2) beslutar om understöd till stödorganisationer för brottsoffer,

3) beslutar om beviljande av statsunderstöd inom avdelningens ansvarsområde.

31 §
Beslutanderätt för avdelningschefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen

Avdelningschefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen

1) avgör avtal som gäller justitieministeriets bokföringsenhetsuppgifter,

2) avgör sådana personalärenden vid Rättsregistercentralen och vid myndigheter i samband med ministeriet som enligt vad som föreskrivs ska avgöras av ministeriet, med undantag för ärenden som gäller löner, naturaförmåner och tjänstregleringar,


32 §
Beslutanderätt för chefen för personalenheten vid förvaltnings- och styrningsavdelningen

Chefen för personalenheten vid förvaltnings- och styrningsavdelningen

1) avgör ärenden som gäller löner, naturaförmåner och tjänstregleringar för personalen inom ministeriets ansvarsområde enligt vad som särskilt föreskrivs eller bestäms,


33 §
Beslutanderätt för chefen för styrningsenheten vid förvaltnings- och styrningsavdelningen

Chefen för styrningsenheten vid förvaltnings- och styrningsavdelningen

1) avgör andra ärenden som gäller justitieministeriets bokföringsenhetsuppgifter än de som avses i 31 § 1 punkten,


4) beslutar om anmälningar om anslutning till statens arrangemang för samordnad upphandling för bokföringsenhetens och vid behov för förvaltningsområdets del.

35 §
Inrättande, indragning och ändring av tjänster

Kanslichefen fattar beslut i andra ärenden som gäller inrättande, indragning eller ändring av en tjänst än de som avses i 1 mom.

36 §
Utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande

Avdelningschefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen utnämner till en tjänst eller ett tjänsteförhållande, när lönen för tjänsten eller tjänsteförhållandet motsvarar högst kravnivå 19, om inte ärendet ska avgöras av republikens president eller statsrådet.


39 §
Förordnande av ställföreträdare

Justitieministern förordnar ställföreträdare för kanslichefen på förslag av kanslichefen. Kanslichefen förordnar ställföreträdare för avdelningscheferna på förslag av respektive avdelningschef. Avdelningschefen förordnar ställföreträdare för enhetscheferna på förslag av respektive enhetschef. Kanslichefen förordnar ställföreträdare för stabens enhetschefer på förslag av respektive enhetschef samt förordnar en ställföreträdare för revisionsdirektören.

40 §
Vissa andra personalärenden

Kanslichefen


2) bestämmer personliga lönedelar, personliga lönetillägg och naturaförmåner på förslag av förvaltnings- och styrningsavdelningen i fråga om dem som lyder direkt under kanslichefen,


Avdelningschefen för förvaltnings- och styrningsavdelningen beslutar om arvodesgrunder.

Chefen för personalenheten vid förvaltnings- och styrningsavdelningen

1) bestämmer andra än i 1 mom. 2 punkten avsedda personliga lönedelar, personliga lönetillägg och naturaförmåner,

2) avgör ärenden som gäller tjänstemännens bisysslor, på förslag av en tjänsteman vid förvaltnings- och styrningsavdelningen som bereder personalärenden,

3) bestämmer arvoden,

4) avgör ärenden som gäller avtal om civiltjänstgöring,

5) avgör ärenden som gäller personaladministrativa uppgifter som ministeriet har på grundval av sjukförsäkringslagen (1224/2004),

6) beslutar om tjänstetid som berättigar till semester,

7) avgör ärenden som gäller gemensam utveckling av personalen samt arbetarskydd och arbetshälsa vid ministeriet.

42 §
Intern kontroll

Med intern kontroll avses förfaranden, organisationslösningar och tillvägagångssätt i ministeriets styr- och verksamhetsprocesser som ger en rimlig säkerhet om

1) verksamhetens lagenlighet,

2) tryggandet av de tillgångar och den egendom som ministeriet ansvarar för,

3) ett gott resultat i verksamheten,

4) att riktiga och tillräckliga uppgifter om ekonomin och resultatet tas fram.


46 §
Ministeriets beredskaps- och skyddsverksamhet

Kanslichefen leder ministeriets och förvaltningsområdets beredskap för störningar och undantagsförhållanden. Avdelningarna och staben övervakar beredskapen inom sina ansvarsområden.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Helsingfors den 12 oktober 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Kanslichef
Pekka Timonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.