878/2021

Helsingfors den 14 oktober 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017) 2 § 1 mom. och

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Riktade vaccinationer

Personer för vilkas hälsa influensa utgör ett väsentligt hot eller vilkas hälsa avsevärt gagnas av en influensavaccination vaccineras årligen mot influensa. Influensavaccination ges även till social- och hälsovårdspersonal som deltar i den direkta vården eller omsorgen av patienter eller klienter samt till personal inom läkemedelsförsörjningen. Influensavaccination ges även till personer som upprepat är i nära kontakt med en person som är särskilt mottaglig för allvarlig influensa eller med en person som är mottaglig för allvarlig influensa och som inte kan skyddas med vaccin. Institutet för hälsa och välfärd ska årligen fastställa vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.


6 §
Vaccinering

Vaccinationer får under ledning och tillsyn av en läkare eller av en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska som fått behövlig vaccinationsutbildning även ges av den som studerar för ett i 1 mom. avsett yrke inom hälso- och sjukvården, om den studerande uppfyller förutsättningarna enligt 3, 3 b och 3 d § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) för att vara verksam i uppgiften och har fått behövlig vaccinationsutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2021.

Helsingfors den 14 oktober 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.