807/2021

Helsingfors den 30 augusti 2021

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i utrikesministeriets förordning om utrikesministeriets arbetsordning (550/2008) 11 b §,

sådan den lyder i förordning 1280/2013, och

ändras den svenska språkdräkten i förordningens rubrik och 6, 10, 11 a, 15, 18, 20, 22, 30–32, 34, 38, 39, 52, 67, 68 och 78 §,

av dem 10, 15, 18, 67 och 68 § sådana de lyder i förordning 530/2018, 11 a § sådan den lyder i förordningarna 64/2011 och 831/2017, 20, 30 ja 78 § sådana de lyder i förordning 805/2012, 22, 32 ja 34 § sådana de lyder i förordning 652/2020, 31 § sådan den lyder i förordning 436/2016, 38 § sådan den lyder i förordning 513/2014 samt 39 och 52 § sådana de lyder i förordning 1321/2015, som följer:

Utrikesministeriets förordning om utrikesministeriets arbetsordning

6 §
Samarbetsförfarande

Personalen kan påverka det beslutsfattande som har betydelse för arbetet och arbetsförhållandena och gäller ämbetsverkets verksamhet så som bestäms i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) och som avtalas med stöd av samarbetsavtal.

10 §
Ministeriets utvidgade ledningsgrupp

Ministeriets utvidgade ledningsgrupp deltar i behandlingen av principiellt viktiga frågor och frågor av stor bärvidd som gäller verksamheten inom förvaltningsområdet och behandlar förberedelsevis andra frågor som ordföranden eller vice ordföranden tar upp till behandling. Ledningsgruppen ska dessutom främja den interna informationsgången vid ministeriet.

Ledningsgruppen ska bestå av statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna, avdelningscheferna, administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, rättschefen, konsulära chefen, protokollchefen, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen, ekonomidirektören, datadirektören, personaldirektören, sektorchefen för fastighets- och upphandlingstjänster, säkerhetschefen, chefen för enheten för utvecklingsutvärdering och chefen för nationella säkerhetsmyndigheten samt representanter som utses av personalorganisationerna.

Ordförande för ledningsgruppen är statssekreteraren som kanslichef. Vice ordförande är understatssekreterarna i den ordning som statssekreteraren som är kanslichef bestämmer och sekreterare är en tjänsteman som statssekreteraren som är kanslichef förordnar. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av statssekreteraren som är kanslichef eller på något annat sätt som ledningsgruppen bestämmer.

11 a §
Urvals- och utbildningsgruppen

Urvals- och utbildningsgruppen gör framställningar och ger utlåtanden i ärenden som gäller utnämning till tjänsteförhållande av attachéer samt praktik och utbildning.

Ordförande för gruppen är den understatssekreterare som ansvarar för tjänsterna, vice ordförande personaldirektören och sekreterare en tjänsteman som förordnas av personalförvaltningen. Övriga medlemmar i gruppen är administrationsdirektören, chefen för personalenheten, chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa, diplomatkursens kurator samt representanter som utses av personalorganisationerna. Vidare kan högst tre andra personer som inte är tjänstemän inom utrikesförvaltningen kallas till medlemmar i gruppen. Gruppen sammankallas på det sätt som ordföranden bestämmer.

15 §
Beredskapskommitté

Vid ministeriet finns en beredskapskommitté som behandlar de planer och åtgärder inom förvaltningsområdet som gäller beredskap inför krissituationer och undantagsförhållanden.

Ordförande för beredskapskommittén och beredskapschef vid utrikesförvaltningen är konsulära chefen eller chefens förordnade ställföreträdare. Beredskapssekreterare är säkerhetschefen eller säkerhetschefen förordnade ställföreträdare.

Beredskapskommitténs närmare uppgifter, sammansättning och vice ordförande, som är ställföreträdande beredskapschef, bestäms i det beslut genom vilket gruppen tillsätts.

18 §
Ministeriets organisation

I enlighet med statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) finns det vid ministeriet en politisk avdelning, en avdelning för internationell handel, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en kommunikationsavdelning. Utanför uppdelningen på avdelningar finns en rättstjänst, konsulära tjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, en ekonomienhet, en enhet för intern revision, en enhet för planering och forskning samt en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet.

Vid ministeriet finns dessutom en nationell säkerhetsmyndighet.

20 §
Avdelningen för internationell handel

Vid avdelningen för internationell handel finns följande enheter:

1) enheten för handelspolitik,

2) enheten för marknadstillträde,

3) enheten för hållbar handel,

4) enheten för exportkontroll och

5) enheten för exportfrämjande Team Finland.

22 §
Europaavdelningens organisation

Vid Europaavdelningen finns följande enheter:

1) Nordeuropa,

2) allmänna EU-frågor och samordning,

3) Central-, Väst- och Sydeuropa, samt

4) sydöstra Europa och EU:s utvidgning.

Som en del av enheten för Nordeuropa finns ett sekretariat för nordiskt samarbete, vars chef föredrar ärendena som hör till sekretariatets ansvarsområde direkt för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet.

30 §
Samordningsuppgifter vid politiska avdelningen, avdelningen för internationell handel och utvecklingspolitiska avdelningen

Till den politiska avdelningen hör ministeriets interna samordning av viktigare utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, till avdelningen för internationell handel hör den interna samordningen av viktigare handelspolitiska frågor och till utvecklingspolitiska avdelningen samordningen av viktigare utvecklingspolitiska frågor.

31 §
Politiska avdelningens uppgifter

Till den politiska avdelningens uppgifter hör

1) Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet samt globala politiska frågor och säkerhetsfrågor,

2) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp),

3) EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP),

4) Nordatlantiska förbundet (Nato) och Natosamarbetet,

5) det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet,

6) militär och civil krishantering,

7) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE),

8) Europarådet,

9) vapenkontroll och nedrustning, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen, exportkontroll av försvarsmateriel, försvarsmaterielsam arbete och hälsosäkerhet,

10) tillträdestillstånd för finska statsluftfartyg och statsfartyg,

11) människorättspolitik, allmänna frågor som rör mänskliga rättigheter och demokratifrågor,

12) allmänna FN-frågor, samordning av FN-frågor, FN:s generalförsamling och säkerhetsråd,

13) hantering av globala frågor,

14) frågor som gäller fredsmäkling, samt

15) att delta i beredningen av internationella överenskommelser som hänför sig till avdelningens uppgifter och i författningsberedning i samarbete med rättstjänsten.

32 §
Uppgifter vid avdelningen för internationell handel

Till uppgifterna vid avdelningen för internationell handel hör

1) Europeiska unionens gemensamma handelspolitik,

2) frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning,

3) ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO),

4) ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet; den nationella samordningen av OECD-ärenden,

5) ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor, och ärenden som gäller gemensamt ansvar samt handel och hållbar utveckling till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet,

6) utveckling och samordning av Team Finland-tjänster för främjande av Finlands export och företagens internationalisering inom utrikesförvaltningen och i nätverket Team Finland,

7) exportkontroll av produkter med dubbel användning, exporttillståndsärenden och samordning av exportkontrollfrågor samt internationellt exportkontrollsamarbete,

8) främjande och skydd av finländska investeringar,

9) internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och lagberedning i ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter,

10) handelspolitiskt prognostiseringsarbete och analys,

11) övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och

12) handelspolitiska frågor och handelsfrågor som hänför sig till digital ekonomi och teknik.

34 §
Europaavdelningens region och uppgifter

Till Europaavdelningens geografiska region hör Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Heliga Stolen, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till Europaavdelningens uppgifter hör

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor vad avser länderna i regionen i samband med bilaterala förbindelser, EU-förbindelser och multilaterala organ,

2) ministeriets inre samordning av centrala EU-frågor,

3) EU:s utvidgning,

4) EU:s stabiliserings- och associationsprocess i västra Balkan samt regionala samarbetsarrangemang i sydöstra Europa,

5) uppgifter som hör till sekretariatet för nordiskt samarbete, vilka är ärenden som hör till medlemmarna i Nordiska samarbetskommittén samt bistående vid samordningen av de förpliktelser som hänför sig till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

6) samordning av Finlands Östersjöpolitik, genomförande och samordning av Östersjösamarbetet och EU:s Östersjöpolitik, Östersjöstaternas råd (CBSS), allmänna havspolitiska frågor (exkl. sjörätt) samt beredning och genomförande av Östersjöstrategier,

7) samordning av Finlands arktiska politik, genomförande och samordning av det arktiska samarbetet (inkl. Arktiska rådet) och Antarktispolitiken (inkl. Antarktiskonventionen), beredning och genomförande av EU:s arktiska och antarktiska politik samt arktiska strategier. och

8) den nationella samordningen av EU:s program för förvaltningsutveckling (Twinning, TAIEX) och EU-instrumentet för tekniskt stöd (TSI).

38 §
Kommunikationsavdelningens uppgifter

Till kommunikationsavdelningens uppgifter hör:

1) utrikesförvaltningens externa kommunikation,

2) utrikesförvaltningens interna kommunikation,

3) Finlandsbilden,

4) kommunikation och påverkan som stödjer utrikesförvaltningens strategiska prioriteter,

5) kommunikation om den internationella handeln och ministeriets Team Finland-tjänster,

6) kommunikation om utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet, och

7) kommunikation om Europeiska unionen och Finlands EU-politik och stöd till frivilligorganisationerna i deras Europainformation till den del de inte ingår i en annan verksamhetsenhets uppgifter.

39 §
Administrativa tjänster

Till de administrativa tjänsternas enheter hör de uppgifter som föreskrivs i denna paragraf till den del de inte omfattas av statsrådets gemensamma tjänster. Närmare uppgifter och arbetsfördelning bestäms i arbetsordningen för de administrativa tjänsterna.

Till personalförvaltningsenheternas uppgifter hör personalförvaltning och personalutveckling, arbetarskydd och arbetshälsa, allmän förvaltning, samordning av ändringar i beskickningsnätverket samt ärenden som rör honorära konsuler.

Till dataförvaltningsenheternas uppgifter hör hantering av och informations- och cybersäkerhet för sektorsbunden information inom utrikesförvaltningen samt administrering av tjänster och system i samband med det.

Till enheten för fastighets- och upphandlingstjänster hör fastighets- och lokalförvaltning, tjänster för upphandling, tekniskt stöd och logistik, materialförvaltning samt styrning av utrikesförvaltningens upphandling och miljöärenden.

Till säkerhetsenheten hör säkerhetsärenden.

52 §
Ledningen av enheterna

En enhet leds av enhetschefen, om inte annat föreskrivs.

Personalförvaltningen leds av personaldirektören och dataförvaltningen av datadirektören. Under direktörerna lyder cheferna för respektive enheter. Också ekonomidirektören och sektorchefen för fastigheter och upphandling är enhetschefer.

Enhetschefen

1) leder, övervakar och utvecklar enhetens verksamhet i enlighet med riktlinjerna för verksamheten och resultatmålen,

2) leder beredningen av enhetens verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag och följer upp utfallet,

3) ser till att projekt som hör till enhetens uppgifter kommer i gång, genomförs och följs upp,

4) avgör ärenden inom sina befogenheter.

67 §
Personaldirektörens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör personaldirektören följande ärenden:

1) inrättande och indragning av andra tjänster inom utrikesförvaltningen än de som nämns i 61 § 1 mom. 4 punkten och ändring av tjänstebenämningen,

2) utnämning till en tjänst, förordnande till en uppgift vid en beskickning, uppsägning och upplösning av tjänsteförhållande för avdelningssekreterare, allmänna tjänstemän i lägre tjänsteställning än dessa eller specialtjänstemän i motsvarande ställning,

3) utnämning, uppsägning och upplösning av tjänsteförhållande av tjänsteman till tids-bundet tjänsteförhållande eller till visstidstjänst, med undantag för attachétjänster,

4) förordnande av tjänstemän i den allmänna karriären, dock inte utrikesråd, till annan uppgift än till chef för en verksamhetsenhet vid ministeriet och till en uppgift i svårighetsklass 11 B eller motsvarande eller till en mindre krävande uppgift vid en beskickning,

5) rätten för andra än anställda inom utrikesförvaltningen att tjänstgöra vid en beskickning och anmälan om att dessa personer räknas till beskickningens personal,

6) ärenden som gäller villkoren i anställningsförhållandet och preciserande tjänstekollektivavtal som ministeriet har förhandlat fram,

7) förordnande av tjänsteställe som separat beslut,

8) ärenden som gäller beviljande, indragning och omhändertagande av diplomatpass, och

9) övriga ärenden som gäller de anställda inom utrikesförvaltningen och som hör till personalförvaltningen, med undantag av utnämning till tjänst och förordnande till uppgift, om inte något annat föreskrivs.

68 §
Personalchefens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör personalchefen följande ärenden:

1) begäran om omprövning av ministeriets eller en beskicknings beslut i ett ärende som gäller ekonomisk förmån på grundval av anställningsförhållandet eller kostnadsersättningar,

2) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal och av behovsprövad tjänstledighet för tjänstemän samt beviljande av motsvarande befrielse för andra anställda, med undantag av statssekreteraren som är kanslichef och understatssekreterarna,

3) ärenden som gäller bisysslotillstånd och meddelande om bisyssla,

4) förordnande av en tjänsteman till föredragande vid ministeriet,

5) beviljande av tjänstetitel för tjänstemän och andra anställda som tjänstgör inom utrikesrepresentationen för den tid de tjänstgör vid en bestämd beskickning,

6) ärenden som gäller anställdas och praktikanters anställningsförhållande, uppsägning från en tjänstemans sida och annat avslutande av tjänsteförhållande samt arbetsintyg och intyg som gäller anställningsförhållandet,

7) avtal om alterneringsledighet, och

8) förmåner och ersättningar på grundval av anställningsförhållandet samt återkrav av dem.

78 §
Säkerhetschefens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör säkerhetschefen ärenden som gäller

1) anskaffning, underhåll och överlåtelse av säkerhetssystem, säkerhetsanordningar och säkerhetsinventarier, och

2) anskaffning av säkerhetstjänster och säkerhetsutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

Helsingfors den 30 augusti 2021

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Personaldirektör
Kirsti Pohjankukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.