793/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 27 augusti 2021

Lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) 11 § 1 mom. 2 punkten, 55 § 5 mom. och 60 § 1 mom.,

av dem 55 § 5 mom. sådant det lyder i lag 784/2021, som följer:

11 §
Organisationernas ansvar för tjänsterna

Tillståndsmyndigheten svarar alltid för de tjänster som avses i 10 § 3–7 punkten när det är fråga om en begäran om information enligt 45 § eller när en ansökan om dataanvändningstillstånd gäller


2) uppgifter som  registrerats i de  riksomfattande  informationssystemtjänster (Kanta-tjänster) som avses i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021), nedan klientuppgiftslagen, eller


55 §
Rättigheter, skyldigheter och åtgärder på grund av betydande kliniska fynd

Patienten har rätt att förbjuda kontakt som tas på basis av ett kliniskt betydande fynd. Förbudet antecknas i den viljeyttringstjänst som avses i 12 § i klientuppgiftslagen. Patienten kan meddela förbudet skriftligt hos en valfri verksamhetsenhet som producerar offentlig hälso- och sjukvård eller elektroniskt via det medborgargränssnitt som avses i 24 § i klientuppgiftslagen.

60 §
Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna om logguppgifter i 19 § tillämpas från och med den 1 maj 2021. Bestämmelserna om kraven på informationssäkra driftmiljöer i 20 § 3 mom. och 21–34 § tillämpas från och med den 1 maj 2022. Före denna tidpunkt får uppgifter lämnas ut för behandling till tillståndshavaren med stöd av 51 § 1 och 2 mom., även om det i ansökan om dataanvändningstillstånd inte anvisas en i 51 § 3 mom. avsedd informationssäker driftmiljö för behandlingen av uppgifter. Utlämnandet av uppgifter förutsätter då ett dataanvändningstillstånd som med stöd av 43 § 4 mom. beviljats för viss tid och som gäller högst till den 30 april 2022. Bestämmelserna i 55 § om kliniska fynd tillämpas från och med den 1 januari 2024.Denna lag träder i kraft den 1 september 2021. Lagens 11 § och 55 § 5 mom. träder dock i kraft först den 2 november 2021.

RP 96/2021
ShUB 17/2020
RSv 116/2021

Helsingfors den 27 augusti 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.