722/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Lag om ändring av 2 och 23 § i patientförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i patientförsäkringslagen (948/2019) 2 § 1 mom. 7 punkten och 23 § 1 mom. 2 och 3 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


7) patient den som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster eller som annars är föremål för sådana tjänster, i blodtjänstlagen (197/2005) avsedd givare av blod eller blodkomponenter, levande givare som avses i 2 kap. i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001) samt den som undersöks vid medicinsk forskning,


23 §
Rätt till ersättning

Ersättning betalas för en personskada, om det är sannolikt att den har orsakats av


2) fel i en medicinteknisk produkt eller någon annan anordning som använts vid undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd,

3) en medicinteknisk produkt som vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård har implanterats i patientens kropp, på grund av att produkten inte har varit så säker som det kunde förväntas med hänsyn till den tidpunkt när den sattes i omlopp, dess förutsebara användning och övriga omständigheter,Denna lag träder i kraft den 19 juli 2021.

RP 67/2021
ShUB 13/2021
RSv 87/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.