676/2021

Nådendal den 29.6.2021

Lag om temporär ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om transportservice (320/2017) en ny 18 a §, temporärt till 109 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018, 984/2018 och 1256/2020, ett nytt 4 mom. samt till lagen temporärt nya 109 a och 179 a § som följer:

2 kap.

Tillståndspliktig verksamhet inom vägtrafiken

18 a §
Utvidgad beredskapsskyldighet under covid-19-epidemin

Innehavare av taxitrafiktillstånd samt andra innehavare av persontrafiktillstånd och andra innehavare av godstrafiktillstånd som bedriver persontrafik än de som avses i 18 § 1 mom. ska förbereda sig för förhindrande av spridning av sjukdomen covid-19 och sörja för åtgärder som hänför sig till passagerarnas hälsa, om covid-19-epidemiläget kräver det nationellt eller regionalt. Tillståndshavaren ska utan dröjsmål göra upp en plan, varvid de anvisningar och föreskrifter om bekämpning av smittsamma sjukdomar som social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd meddelat ska beaktas. Om tillståndshavaren är medlem i en beställningscentral kan planen även göras upp av beställningscentralen för tillståndshavarnas räkning eller i samarbete med tillståndshavarna. Om tillståndshavarna tillhandahåller tjänster som ordnas av myndigheter, ska de särskilt beakta anvisningarna från de myndigheter som svarar för tjänsterna. Om tillståndshavarna tillhandahåller resor som ersätts av Folkpensionsanstalten med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004), ska de särskilt beakta Folkpensionsanstaltens anvisningar. Närmare bestämmelser om innehållet i och uppgörandet av planen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

109 §
Giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal samt förlängning av giltighetstiden för kompetensbevis

Om en utländsk behörig myndighet under covid-19-pandemin förlänger giltighetstiden för ett i 98 § 3 och 4 mom. avsett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som den beviljat en person som arbetar ombord på ett finskt fartyg, löper giltighetstiden för ett av Transport- och kommunikationsverket beviljat kompetensbevis för fartygspersonal ut samma dag som det behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som ska erkännas med hjälp av kompetensbeviset upphör att gälla, dock senast den 30 april 2022.

109 a §
Förlängning av giltighetstiden för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal

Sådana i 109 § avsedda tidsbegränsade behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal vilkas giltighetstid löper ut senast den 31 december 2021 fortsätter utan särskild ansökan att gälla i sex månader från den tidpunkt då behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet upphör att gälla.

179 a §
Anmälan om tidtabeller och rutter under covid-19-epidemin

Under covid-19-epidemin ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken, med avvikelse från 179 § 2 mom., underrätta Transport- och kommunikationsverket om inledande, upphörande eller väsentliga ändringar av tjänster som tillhandahålls regelbundet senast fem dagar innan planen genomförs, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt som avses i 154 § 1 mom. Om Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 154 § 2 mom. ordnar informationstjänsten genom att skaffa den av Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab, ska anmälan göras direkt till bolaget i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller till och med den 31 december 2021. Behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis som beviljats eller förlängts med stöd av lagen förblir i kraft i enlighet med de villkor som anges i denna lag.

RP 64/2021
KoUB 12/2021
RSv 84/2021

Nådendal den 29.6.2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.