601/2021

Nådendal den 29.6.2021

Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom.,

sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 531/2021 och 6 § 1 mom. i lag 575/2019, som följer:

5 §
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver den i 4 § avsedda proportionella tillsynsavgiften och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
affärsbanker enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 6 420
andra kreditinstitut 2 140
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 9 630
betalningsinstitut 2 140
försäkringsbolag 6 420
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 2 140
försäkringsföreningar 1 070
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 284
andra försäkringskassor än pensionskassor 856
arbetslöshetskassor 6 420
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, Sysselsättningsfonden och Utbildningsfonden 6 420
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 1 284
statens pensionsfond, Statens kärnavfallshanteringsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond 16 050
filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I 2 140
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 4 301
fondbolag 4 280
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 4 280
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag 6 420
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 815
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 4 mom. i lagen om investeringstjänster 6 420
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster 1 070
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 2 140
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 3 210
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 070
filialer till utländska EES-fondbolag 2 140
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 2 140
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland 3 210
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 210
sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, och som Finansinspektionen utövar tillsyn över med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den nämnda förordningen 10 700

6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 278 200
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 12 840
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 140
juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 1 070
fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 214
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 3 210
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 1 070
de som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 140
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 210
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 210
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 5 350
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 140
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 6 420
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 10 700
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 10 700
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 070
försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution 1 070 och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 6 420
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 160 500
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 12 840
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen 2 140
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 16 585 och en höjning med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 13 375
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 11 235 och en höjning med 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 3 210
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 210
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 4 280
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 1 070
finländska kreditförmedlare som är registrerade i enlighet med 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare 1 200
Pensionsskyddscentralen 10 700
trafikskadenämnden och patientskadenämnden 1 070
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 19 260
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 1 070
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 1 070
tredjeländers kreditinstituts representationer 1 070
sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland 321
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 10 700
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland 400
förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering 2 140
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare 2 140
godkända publiceringsarrangemang och godkända rapporteringsmekanismer enligt 4 § 2 mom. 15 punkten i lagen om Finansinspektionen 10 700
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen 3 000
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen 5 000
de som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering 5 000
sådana i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster avsedda tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster utan filialetablering 3 210
tillhandahållare av virtuella valutor 2 140


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 29/2021
EkUB 13/2021
RSv 57/2021

Nådendal den 29.6.2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.