579/2021

Helsingfors den 23 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 2 § 3 och 6 punkten, 9 § 3 mom., 14 § 5 punkten och 34 § 2 mom., sådana de lyder, 2 § 3 och 6 punkten, 9 § 3 mom. och 14 § 5 punkten i förordning 1222/2018 och 34 § 2 mom. i förordning 271/2019, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979),


6) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter som givits med stöd av lagen om transport av farliga ämnen,


9 §
Transportör och förare av rullande materiel

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska i tillämpliga delar fullgöras på grundval av godsdeklarationer och andra handlingar, genom visuell kontroll av vagnen och containrarna och vid behov av lasten.


14 §
Fyllare av tankar samt av vagnar och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt vagnar och containrar för bulkgods har följande skyldigheter. Fyllaren


5) ska vid fyllning av en tank beakta tillåten fyllningsgrad eller massa per liter volym för ämnet,


34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank, vagn för bulkgods eller bulkcontainer med ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse eller uppstår omedelbar fara, ska lastaren, fyllaren, transportören, lossaren och mottagaren samt bannätsförvaltaren i fråga om den egna verksamheten inom en månad lämna Transport- och kommunikationsverket och Olycksutredningscentralen en rapport om saken. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om mallen för rapporten finns i föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § 4 mom. i TFÄ-lagen. I fråga om undersökningen av järnvägsolyckor i samband med transport av farliga ämnen gäller särskilda bestämmelser.Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2021.

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/1833, (32020L1833); EUT L 408, 4.12.2020, s. 1

Helsingfors den 23 juni 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.