578/2021

Helsingfors den 23 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 1 § 2 mom., 2 § 2 och 6 punkten, 13 § 5 punkten och 34 § 2 mom., sådana de lyder i förordning 1210/2018, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om en transport av farliga ämnen börjar, utförs eller slutar någon annanstans än i Finland, tillämpas på transporten av dessa ämnen på väg i Finland denna förordning och Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen eller överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979).


2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


2) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR),


6) Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter som givits med stöd av lagen om transport av farliga ämnen,


13 §
Fyllare av tankar samt av fordon och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt fordon och containrar för bulkgods har följande skyldigheter. Fyllaren


5) ska vid fyllning av en tank beakta tillåten fyllningsgrad eller massa per liter volym för ämnet,


34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank eller fyllande av ett fordon och en container för bulkgods med ett farligt ämne en olyckshändelse eller uppstår omedelbar fara, ska lastaren, fyllaren, transportören, lossaren och mottagaren, i fråga om den egna verksamheten inom en månad lämna Säkerhets- och kemikalieverket en rapport om saken. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om mallen för rapporten finns i föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § 4 mom. i TFÄ-lagen.Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2021.

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/1833, (32020L1833); EUT L 408, 4.12.2020, s. 1

Helsingfors den 23 juni 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.