572/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av 23 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1117/2017, som följer:

23 §
Bestämmelser som tillämpas på registret

Över ekologisk produktion förs ett register. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021). Personuppgiftsansvarig i fråga om de tillsynsuppgifter som avses i 7 § i denna lag är dock Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, och till denna del förs registret med stöd av 66 § i alkohollagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020
JsUB 7/2021
RSv 51/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.