567/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av 45 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) 45 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 71/2019, som följer:

45 §
Register över verksamhetsutövare

För tillsynen och planeringen av tillsynen förs ett register över verksamhetsutövarna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland för in följande uppgifter i registret:

1) de identifieringsuppgifter som gäller verksamhetsutövaren,

2) de djurarter som är föremål för verksamheten,

3) tidpunkten då verksamheten påbörjas och beviljade verksamhetstillstånd,

4) uppgift om verksamhetsutövaren är uppfödare, leverantör eller användare,

5) namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för verksamheten, de personer enligt 7 § 3 mom. som ansvarar för anläggningen och den utsedda veterinär och eventuella kvalificerade expert som avses i 7 § 5 mom.,

6) uppgift om avslutad verksamhet.

På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021), om inte något annat föreskrivs i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020
JsUB 7/2021
RSv 51/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.