562/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av viltskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viltskadelagen (105/2009) 34 § och

fogas till lagen en ny 36 a § som följer:

34 §
Myndigheternas rätt till information

Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och Finlands skogscentral har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en myndighet få sådana uppgifter om sökanden som är nödvändiga för behandlingen av ett ersättningsärende. Uppgifterna kan gälla sökandens ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet eller andra omständigheter av betydelse för beviljande eller återkrav av ersättning.

Livsmedelsverket har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att för behandling av ett ersättningsärende använda sådana i 1 mom. avsedda uppgifter som finns i livsmedelsförvaltningens informationsresurs enligt lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021).

36 a §
Offentliggörande av stödtagare

Livsmedelsverket offentliggör utifrån uppgifterna i viltskaderegistret stödtagare och mottagna stöd i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020
JsUB 7/2021
RSv 51/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.