557/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marktäktslagen (555/1981) 23 b § 3 och 4 mom.,

sådana de lyder, 23 b § 3 mom. i lag 468/2005 och 4 mom. i lag 1577/2009, samt

fogas till 13 §, sådan den lyder i lagarna 258/2017 och 1407/2019, ett nytt 4 mom. och till 19 §, sådan den lyder i lagarna 468/2005, 1577/2009 och 1407/2019, ett nytt 4 mom. som följer:

13 §
Delgivning av och information om tillståndsansökan

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända tillståndsansökan samt översättningar av de väsentliga delarna av ansökan till miljöministeriet för sändande till en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

19 §
Delgivning av och information om tillståndsbeslut

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända tillståndsbeslutet samt översättningar av de väsentliga delarna av beslutet till miljöministeriet för sändande till en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

23 b §
Datasystem

Trots sekretessbestämmelserna har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt få tillgång till de uppgifter i datasystemet som är nödvändiga för tillsynen och uppföljningen.

Datasystemet förvaltas av närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral, som är personuppgiftsansvariga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

RP 50/2021
MiUB 2/2021
RSv 73/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s.1

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.