556/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) det inledande stycket i 2 § 1 punkten, 2 § 9 punkten, 3 § 3 mom., 5 § 3 mom,,10 § 1 mom., 11 § 3 mom., 17 § 1 mom., 20 § 2 mom., 26 och 29 §, 38 § 1 mom., punkt 5 underpunkt a i bilaga 1 och punkt 2 underpunkt c i bilaga 2,

av dem 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag 768/2019 och punkt 5 underpunkt a i bilaga 1 sådan underpunkten lyder i lag 126/2019, samt

fogas till 2 § en ny 10 punkt, till lagen en ny 29 a § och till bilaga 2 en ny 4 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som ett projekt medför i Finland och utanför finskt territorium för


9) tillstånd ett av en myndighet meddelat tillstånd till och annat därmed jämförbart beslut om att ett projekt får genomföras,

10) projekt

a) utförande av anläggningsarbeten, verksamhet och byggnadsarbeten, samt

b) andra ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet samt mineralutvinning.

3 §
Lagens tillämpningsområde och tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

När det bestäms om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska tillämpas i ett enskilt fall ska, utöver vad som föreskrivs i 2 mom., projektets egenskaper och lokalisering samt konsekvensernas typ beaktas. I bilaga 2 anges vilka faktorer som ska ligga till grund för beslutsfattandet.

5 §
Miljökonsekvensbedömning genom förfaranden enligt någon annan lag

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på projekt där kontaktmyndigheten är arbets- och näringsministeriet enligt 10 § i denna lag.


10 §
Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är kontaktmyndighet. Arbets- och näringsministeriet är likväl kontaktmyndighet när ett projekt gäller en kärnanläggning enligt kärnenergilagen (990/1987) eller en annan sådan anläggning där kärnavfall hanteras eller lagras eller i vilken kärnavfall slutförvaras. Vid sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen vars syfte är att producera uran eller torium är kontaktmyndigheten dock närings-, trafik- och miljöcentralen.


11 §
Behörig myndighet

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut enligt 1 mom. om projekt som gäller en kärnanläggning enligt kärnenergilagen eller en annan sådan anläggning där kärnavfall hanteras eller lagras eller i vilken kärnavfall slutförvaras. Vid sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen vars syfte är att producera uran eller torium fattas beslutet dock av närings-, trafik- och miljöcentralen.

17 §
Hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning

Kontaktmyndigheten ska se till att behövliga utlåtanden begärs och det ges möjlighet att framföra åsikter om programmet för miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten ska begära utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning av kommunerna inom projektets influensområde samt av andra myndigheter som sannolikt berörs av ärendet, inklusive tillståndsmyndigheten för projektet.


20 §
Hörande om miljökonsekvensbeskrivningen

Kontaktmyndigheten ska också se till att behövliga utlåtanden begärs och det ges möjlighet att framföra åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen. Kontaktmyndigheten ska begära utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av vad som i 17 § 1 mom. föreskrivs om hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning. Åsikter och utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar lång.

26 §
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd

Ett tillståndsbeslut ska innehålla en motiverad slutsats och på lämpligt sätt beakta resultaten av hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och eventuella internationella höranden enligt 29 §. Av beslutet ska framgå hur miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella handlingar om internationellt hörande enligt 29 § har beaktats.

29 §
Internationellt hörande i samband med projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion

Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål till miljöministeriet lämna programmet för miljökonsekvensbedömning av ett i 28 § avsett projekt och översättningar av de väsentliga delarna av programmet. Miljöministeriet ska sända en underrättelse om projektet samt programmet för miljökonsekvensbedömning och översättningarna till den andra staten senast när kontaktmyndigheten informerar om programmet för miljökonsekvensbedömning i Finland i enlighet med 17 §. Miljöministeriet ska sända den underrättelse som lämnas till en annan stat för kännedom till utrikesministeriet.

Underrättelsen ska innehålla

1) uppgifter om projektet,

2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser,

3) uppgifter om beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet,

4) detaljerade uppgifter om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och möjligheterna att delta i förfarandet samt en rimlig tidsfrist, inom vilken den andra staten ska sända miljöministeriet ett svar i fråga om deltagande i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,

5) uppgifter om vilka myndigheter som är behöriga och som kan lämna information om internationellt hörande och till vilka frågor om ärendet kan ställas.

Miljöministeriet ska sända den andra statens svar samt alla avgivna utlåtanden och framförda åsikter till kontaktmyndigheten.

Om den andra staten har meddelat att den vill delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska kontaktmyndigheten sända miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning samt översättningar av de väsentliga delarna av dem till miljöministeriet, som utan dröjsmål ska vidarebefordra dem till den andra staten för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter. Miljöministeriet ska dessutom ge den andra staten tillfälle att samråda om bland annat projektets eventuella gränsöverskridande konsekvenser och de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana konsekvenser samt fastställa en rimlig tidsfrist för detta samråd. Miljöministeriet ska sända handlingarna om internationellt hörande till kontaktmyndigheten och vid behov till den projektansvarige.

Kontaktmyndigheten ska sända sin motiverade slutsats och översättningar av de väsentliga delarna av slutsatsen till miljöministeriet, som sänder slutsatsen och översättningarna till den andra stat som har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

29 a §
Tillståndsmyndighetens skyldigheter i projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser

Tillståndsmyndigheten ska sända en tillståndsansökan som gäller ett i 28 § avsett projekt samt översättningar av de väsentliga delarna av ansökan till miljöministeriet när en medlemsstat i Europeiska unionen har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Miljöministeriet sänder ansökan och översättningarna till medlemsstaten.

Tillståndsmyndigheten ska sända sitt tillståndsbeslut samt översättningar av de väsentliga delarna av beslutet till miljöministeriet, som sänder beslutet och översättningarna till den andra stat som har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

38 §
Kostnadsansvar

För kostnaderna för tillkännagivande, hörande och miljökonsekvensbedömning och för översättningar som behövs för fullgörande av förpliktelserna enligt 29 och 29 a § svarar den projektansvarige.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

Genom denna lag upphävs 2 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017).

RP 50/2021
MiUB 2/2021
RSv 73/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s.1

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Bilaga 1

Projektförteckning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5) skogsindustri

a) fabriker som framställer pappersmassa av trä eller motsvarande fibrösa material,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bilaga 2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Projektens lokalisering

Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projektet måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

c) den naturliga miljöns tålighet

– våtmarker, strandområden och flodmynningar,

– kustområden och havsmiljö,

– bergs- och skogsområden,

– nationalparker och naturreservat,

– områden som har klassificerats eller skyddats med stöd av lag och Natura 2000-områden som har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar,

– områden där de miljökvalitetsnormer som fastställts i unionens lagstiftning redan har överskridits, de inte har iakttagits eller det uppskattas att de har överskridits,

– tätbefolkade områden, samt

– historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla landskap och platser.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4. Tillhörighet till de projekt som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.