547/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) 2 § 2 mom. 3 punkten och 2 § 3 mom. samt 7 §,

av dem 2 § 2 mom. 3 punkten och 2 § 3 mom. sådana de lyder i lag 926/2012, och

fogas till lagen en ny 5 b § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

På de villkor som anges i 1 mom. tillämpas lagen även på


3) familjevård som lämnas av familjevårdare enligt 3 § i familjevårdslagen (263/2015),


Denna lag tillämpas dock inte på sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. som sammanlagt varar högst tre månader under en ettårsperiod, om inte något annat följer av 5 b §. Vidare gäller att civiltjänstcentralerna inte kan förordna en person att utföra uppgifter som avses i denna lag, om personen i fråga inte vill ta emot sådana uppgifter.

5 b §
Rätt att kräva uppvisande av straffregisterutdrag

Utöver vad som föreskrivs i 3–5 och 5 a § har arbetsgivare och med arbetsgivare jämförbara aktörer, sådana myndigheter och kommuner som avses i 4 § och sådana kommuner och samkommuner som avses i 5 och 5 a §, i fråga om arbetsuppgifter som varar högst tre månader rätt att kräva att ett straffregisterutdrag uppvisas innan en person anställs, ett tillstånd beviljas, ett beslut fattas eller ett uppdragsavtal ingås eller efter att en anmälan mottagits.

7 §
Anteckning om uppvisat straffregisterutdrag och återlämnande av utdraget

I personuppgifterna om den som visat upp ett straffregisterutdrag får endast antecknas att utdraget har visats upp samt datum för utdraget. Arbetsgivaren eller någon annan som enligt denna lag har fått se straffregisterutdraget får inte kopiera det. Straffregisterutdraget ska utan dröjsmål återlämnas till den som visat upp det.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

RP 4/2021
AjUB 6/2021
RSv 78/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.