532/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av 8 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 8 kap. 4 § 5 mom. 1 punkten som följer:

8 kap.

Administrativa påföljder

4 §
Storleken på påföljdsavgiften för kreditinstitut och finansiella institut

Med omsättning avses i denna paragraf

1) summan av intäkterna i ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beräknad enligt artikel 316 i den förordningen,Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021
EkUB 9/2021
RSv 41/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.