530/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av 3 och 5 kap. i lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 3 kap. 19 § 1 mom. och 36 § 2 mom. samt 5 kap. 18 § och 19 § 2 mom.,

av dem 3 kap. 19 § 1 mom. och 5 kap. 18 § sådana de lyder i lag 295/2019 som följer:

3 kap.

Organisering av verksamheten på en reglerad marknad

19 §
Direkt elektroniskt marknadstillträde

En börs kan tillåta att en tillhandahållare av investeringstjänster i egenskap av handelspart erbjuder en kund direkt elektroniskt marknadstillträde. Med direkt elektroniskt marknadstillträde avses ett arrangemang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennas handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. En kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde kan vara en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person, om kunden uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter och börsreglerna.


36 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en börs kan bevilja en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 15 § 3 mom. rätt att verka som handelspart. Dessutom meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde ska kunna vara en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 19 § 1 mom. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder.

5 kap.

Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

18 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska kunna godkänna en person som avses i 3 kap. 15 § 3 mom. som handelspart. Dessutom meddelar Finansinspektionen närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en kund som använder direkt elektroniskt marknadstillträde ska kunna vara en sådan utländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller annan person som avses i 3 kap. 19 § 1 mom. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder.

19 §
Ordnande av multilateral handel

Reglerna om tillträde till en multilateral handelsplattform ska uppfylla de krav som föreskrivs i 3 kap. 15 och 19 §.


Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021
EkUB 9/2021
RSv 41/2021

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.