529/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av 1 och 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 1 kap. 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten och 4 § 3 punkten, samt

fogas till 8 kap. 7 §, sådan den lyder i lag 234/2021, ett nytt 7 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) värdepappersföretag ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, nedan EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, på vilket tillämpas kravet på startkapital enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012),

3) finansiellt institut ett finansiellt institut som avses i artikel 4.1.26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning,


4 §
Europeiska unionens lagstiftning och Europeiska bankmyndigheten

I denna lag avses med


3) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG,


8 kap.

Skuldnedskrivning och konvertering av skulder till kapitalbasinstrument

7 §
Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder

När kravet i 1 mom. beräknas för värdepappersföretag på vilka EU:s tillsynsförordning inte tillämpas med stöd av artiklarna 1.2 och 1.5 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, avses med kravet i artikel 92.1 c i EU:s tillsynsförordning det krav som anges i artikel 11.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och med kravet i artikel 92.3 i EU:s tillsynsförordning, till den del det handlar om det totala riskvägda exponeringsbeloppet, det krav som anges i artikel 11.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag multiplicerat med talet 12,5. När kravet beräknas för värdepappersföretagen i fråga avses dessutom med buffertkrav enligt prövning i 11 kap. 6 § i kreditinstitutslagen det krav på ytterligare kapitalbas som anges i 6 c kap. 6 § i lagen om investeringstjänster. Det krav som baserar sig på det totala exponeringsbeloppet och som används vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden ska inte tillämpas på de värdepappersföretag som avses i detta moment.


Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021
EkUB 9/2021
RSv 41/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.