527/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om placeringsfonder (213/2019) 1 kap. 3 § 10 punkten, 3 kap. 1 § 4 och 5 mom., 5 kap. 3 § 4 mom. samt 20 kap. 9 §, och

fogas till 1 kap. 3 § en ny 11 punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med


10) värdepapperiseringsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012,

11) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

3 kap.

Verksamhetsförutsättningar och minimikapital

1 §
Minimikapital

Oavsett de krav som ställs i 2 mom. får fondbolagets kapitalbas inte underskrida det belopp som anges i artikel 13 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller, om det efter att bokslutet fastställts har skett väsentliga förändringar i fondbolagets verksamhet, det belopp som Finansinspektionen har fastställt på ansökan av fondbolaget.

Oberoende av vad som föreskrivs i 1–4 mom. ska ett fondbolag som bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. alltid uppfylla kraven på startkapital enligt 6 kap. 1 § 2 eller 4 mom. i lagen om investeringstjänster.


5 kap.

Soliditet och riskhantering

3 §
Kapitalbaskrav

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas tillämpas artikel 26.1 a–e i EU:s tillsynsförordning.

20 kap.

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut

9 §
Förvaringsinstituts minimikapital

Ett förvaringsinstitut ska ha ett aktiekapital på minst 750 000 euro. Det aktiekapital som räknas till startkapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas och startkapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.


Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021
EkUB 9/2021
RSv 41/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.