525/2021

Åbo den 18 juni 2021

Lag om ändring av 1 och 5 kap. i kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 1 § 3 mom. och 2 § 1 mom., av dem 1 kap. 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1199/2014, samt

fogas till 1 kap. 5 § ett nytt 3 mom. och till 10 § ett nytt 3 mom. samt till 5 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1073/2017 och 233/2021, ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) finns i 6 kap. 2 b § i den lagen.

2 §
Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksamhet

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, samt i de tekniska standarder som avses i tillsynsförordningen och som har antagits genom Europeiska kommissionens förordning eller beslut finns bestämmelser om de krav som ska ställas på kreditinstituts finansiella ställning. Bestämmelser om kreditinstitut finns dessutom i de tekniska standarder som har antagits genom Europeiska kommissionens förordning eller beslut och som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, nedan kreditinstitutsdirektivet.


5 §
Kreditinstitutsverksamhet

Med kreditinstitutsverksamhet avses i denna lag även sådan affärsverksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning.

10 §
Kreditföretag

Med kreditföretag avses i denna lag även ett sådant kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning.

5 kap.

Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet

2 §
Affärsverksamhet som är tillåten för kreditföretag

Ett kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning får bedriva sådan affärsverksamhet som avses i den bestämmelsen och i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021
EkUB 9/2021
RSv 41/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.