516/2021

Helsingfors den 17 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 12 § i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden (367/2020) 5 § 1 mom. och 12 §, av dem 12 § sådan den lyder i förordning 1100/2020, som följer:

5 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas dem som bedriver företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt mikroföretag som bedriver förädling och saluföring av jordbruksprodukter och vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av covid-19-epidemin från och med år 2020, men som har förutsättningar för en lönsam verksamhet.


12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.


Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2021.

På ansökningar som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 juni 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Markus Lounela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.