493/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011) 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 66/2018, och

ändras 1, 6, 9, 13, 13 a, 13 b, 13 d och 13 e §, sådana de lyder, 1 § i lag 88/2019, 6 § i lagarna 1327/2016 och 66/2018, 9 § i lagarna 66/2018 och 88/2019, 13 § delvis ändrad i lag 88/2019 samt 13 a, 13 b, 13 d och 13 e § i lag 66/2018, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

I denna lag föreskrivs det om ett system för skoglig information som innehåller personuppgifter och som förvaltas av Finlands skogscentral, nedan skogscentralen, samt om behandlingen av uppgifter i systemet. Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på uppgifters och handlingars offentlighet och på utlämnandet av uppgifter och handlingar. På informationshanteringen och användningen av informationssystemet tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag, lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) till den del lagen tillämpas på självständiga offentligrättsliga inrättningar. På utlämnande av uppgifter med hjälp av en digital tjänst tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

6 §
Registerföring och Livsmedelsverkets rätt att få uppgifter

Personuppgiftsansvarig är skogscentralen. De uppgifter som anknyter till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 § i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter.

Den personuppgiftsansvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2–4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten, med undantag av behandling av förvaltningsärenden i anslutning till uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt.

Livsmedelsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur systemet för skoglig information få de uppgifter som är nödvändiga för att verket ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

9 §
Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser

Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk eller för opinions- och marknadsundersökningar eller för andra med dessa jämförbara adresserade försändelser, om inte markägaren har förbjudit det. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för markägarens kontaktuppgifter användas personens adress, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk och uppgift om hur länge personen har ägt eller innehaft fastigheten. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för kontaktuppgifterna dessutom användas fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag, trädbeståndets genomsnittliga volym samt åtgärdsförslag som gäller skogsvårdsarbeten och avverkningar och tidpunkten för dessa åtgärder.

Kontaktuppgifterna för de personer som avses i 48 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om samfällda skogar (109/2003) får lämnas ut för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökning eller för andra med dessa jämförbara adresserade försändelser, om inte personen har förbjudit det. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för kontaktuppgifterna användas arealen, läget, huvudträdslaget och trädbeståndets genomsnittliga volym i samfällda skogar, på en fastighet som ägs av ett delägarlag för samfälld skog eller något annat område som hör till dessa samt åtgärdsförslag som gäller skogsvårdsarbeten och avverkning och tidpunkten för dessa åtgärder.

Det är tillåtet att lämna ut uppgifter endast till den del uppgifterna behövs för det i 1 och 2 mom. nämnda användningsändamål som uppges. De uppgifter som lämnas ut kan delas in i grupper enligt urvalskriterierna. Uppgifter får inte lämnas ut för direktmarknadsföring som sker med hjälp av elektronisk kommunikation, om inte förutsättningarna i 24 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) uppfylls.

13 §
Utlämnande av uppgifter och förfarandet för utlämnande av uppgifter

Ansökan om utlämnande av uppgifter görs skriftligen hos skogscentralen.

Till ett beslut om utlämnande av uppgifter ska fogas sådana villkor och begränsningar för användningen av uppgifterna som behövs för att skydda uppgifterna.

13 a §
Beslut till enskilda om att öppna en digital tjänst och ett tekniskt gränssnitt

Skogscentralen ska fatta beslut om godkännande av mottagaren som användare av skogscentralens digitala tjänst (registreringsbeslut), om uppgifter lämnas ut via en elektronisk förbindelse eller annars upprepade gånger elektroniskt för kommersiellt eller något annat godtagbart privat användningsändamål i anknytning till skogsbruket. Ett registreringsbeslut ska också fattas när offentliga personuppgifter lämnas ut för det ändamålet med hjälp av ett tekniskt gränssnitt.

Tillgång till markägarens uppgifter förutsätter utöver vad som föreskrivs i 1 mom. även beslut av skogscentralen om godkännande av grunden för behandling av personuppgifter för varje markägare. Något beslut behöver inte fattas, om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett samtycke som markägaren gett skogscentralen på elektronisk väg.

Registreringsbeslutet ska förenas med ett villkor enligt vilket mottagaren är skyldig att meddela skogscentralen om att den näringsverksamhet eller annan verksamhet som mottagaren bedriver upphör, om att kundförhållandet upphör samt om andra omständigheter som har betydelse vid bedömningen av mottagarens rätt att behandla personuppgifter.

Registreringen ska återkallas, om mottagaren inte följer de med registreringsbeslutet förenade villkoren och begränsningarna. Tillgång till markägarens uppgifter ska förhindras utan särskilt beslut, om skogscentralen har anledning att betvivla att det finns en grund för behandling av personuppgifter på basis av en anmälan från markägaren. Efter att mottagaren hörts ska skogscentralen besluta om fortsatt registrering eller återkallande av registrering.

13 b §
Utlämnande av uppgifter till enskilda med hjälp av en digital tjänst

En förutsättning för att uppgifter ska lämnas ut via en elektronisk förbindelse eller annars upprepade gånger på elektronisk väg är att användningsändamålet med uppgifterna utreds i samband med utlämnandet och att tjänsten automatiskt identifierar att uppgifter lämnas ut på ett avvikande sätt.

13  d §
Utlämnande av miljöinformation

Trots bestämmelserna i 13 § 2 mom. och 16 § 3 och 4 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt i 13, 13 a och 13 b i denna lag får offentlig miljöinformation i systemet för skoglig information lämnas ut utan att den som begär informationen motiverar sin begäran. Med miljöinformation avses

1) information om skogarna och den övriga miljön och de olika delarna av miljön samt information om olika faktorer som påverkar eller troligtvis påverkar de olika delarna av miljön,

2) de planer, avtal och information om förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som påverkar eller troligtvis påverkar skogarna och den övriga miljön samt deras olika delar och faktorer,

3) information om kostnads- och nyttoanalyser och övriga ekonomiska analyser och antaganden som har samband med de planer, avtal samt förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten, samt

4) information om tillståndet för kulturplatser och byggd miljö i den utsträckning de påverkas av tillståndet i de olika delarna av miljön eller av de planer, avtal eller förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten.

Den miljöinformation som begärs får inte specificeras på basis av en fysisk persons namn, adress, övriga kontaktuppgifter eller personbeteckning. Miljöinformation kan publiceras i det allmänna datanätet. Miljöinformationen får lämnas vidare.

13 e §
Rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen

För att sköta offentliga förvaltningsuppgifter har skogscentralen rätt att på begäran få följande behövliga uppgifter av Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna:

1) namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter i fråga om ombudet för ett dödsbo,

2) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en markägare samt uppgift om den juridiska formen för markägarens verksamhet,

3) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en innehavare av besittningsrätten till en fastighet samt uppgift om den juridiska formen för innehavarens verksamhet,

4) företags- och organisationsnummer i fråga om en beskattningssammanslutning som bildas av en fastighets samägare, samt

5) makarnas gemensamma företags- och organisationsnummer i fråga om en fastighet som hör till skogsbruk som makarna bedriver gemensamt.

Skogscentralen har rätt att få ovannämnda uppgifter avgiftsfritt.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2021.

Bestämmelserna i 9 § 2 mom. i denna lag tillämpas först sex månader efter ikraftträdandet av lagen. Före det ska skogscentralen se till att de registrerade kan få information om rätten att förbjuda att den registrerandes kontaktuppgifter lämnas ut för de ändamål som nämns i det momentet.

Skogscentralen ska anpassa det utlämnande av uppgifter som gäller tekniska anslutningar till denna lag före utgången av 2023.

RP 133/2020
JsUB 5/2021
RSv 49/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.