492/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Lag om ändring av lagen om systemet med Flegtlicenser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om systemet med Flegtlicenser (1425/2014) 2–4 samt 7 och 8 § som följer:

2 §
Behörig myndighet

Livsmedelsverket är behörig myndighet enligt artikel 7 i Flegtlicensförordningen.

3 §
Registrering av licenser

Livsmedelsverket ska i enlighet med första stycket i artikel 5.1 i Flegtlicensförordningen i ett elektroniskt datasystem registrera den ursprungliga Flegtlicens som ska finnas för varje sändning.

Livsmedelsverkets beslut i ärendet får undertecknas maskinellt.

4 §
Anmälan till förundersökningsmyndighet

Om Livsmedelsverket har sannolika skäl att misstänka att en gärning som avses i 5 § har skett, ska verket göra en anmälan om saken till polisen eller Tullen för förundersökning. Anmälan behöver dock inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna är ringa och allmänt intresse inte kräver en närmare utredning av saken.

7 §
Rätt att få uppgifter

Livsmedelsverket och Tullen har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna få sådana uppgifter av varandra som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av de rättsakter som nämns i 1 §.

Kommissionen, samt de personer och organ som kommissionen utser, har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att få tillgång till handlingar och uppgifter som gäller tillsynen över efterlevnaden av de rättsakter som nämns i 1 §.

8 §
Rapportering

Livsmedelsverket ska göra information om tillämpningen av Flegtlicensförordningen tillgänglig för allmänheten och kommissionen på det sätt som förutsätts enligt artikel 8 i den förordningen.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2021.

RP 133/2020
JsUB 5/2021
RSv 49/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.