490/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Lag om ändring av 48 § i lagen om samfällda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 48 § som följer:

48 §
Register över samfällda skogar

Skogscentralen ska föra ett offentligt register över de samfällda skogar som finns inom dess verksamhetsområde. I registret ska antecknas

1) reglementet för den samfällda skogens delägarlag och ändringar av reglementet,

2) förvaltningsnämndens medlemmar, suppleanter och ombudsmän samt deras hemort och adress,

3) de personer som har rätt att teckna den samfällda skogens namn samt deras hemort och adress, samt

4) uppgift om en i 50 § avsedd utmätning samt om att utmätningen förfallit eller upphört.

Delägarlaget för den samfällda skogen ska utan dröjsmål meddela skogscentralen de uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten för anteckning i registret. I registret kan dessutom antecknas andra kontaktuppgifter för de personer som nämns i 1 mom. 2 och 3 punkten.

Registret utgör en del av skogscentralens system för skoglig information enligt lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011). Trots vad som föreskrivs i den lagen och i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) om utlämnande av uppgifter har var och en rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten med undantag av adresser. Vad som har antecknats i registret anses ha kommit till tredje mans kännedom.

De uppgifter som nämns i 1 mom., med undantag av adresser, kan publiceras på skogscentralens webbplats som informationstjänst. I informationstjänsten kan uppgifter sökas genom avgränsad sökning med namnet på den samfällda skogens delägarlag eller någon annan uppgift som specificerar den samfällda skogen som sökkriterium. En fysisk persons namn, adress eller andra kontaktuppgifter får inte användas som sökkriterium.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2021.

RP 133/2020
JsUB 5/2021
RSv 49/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.