431/2021

Helsingfors den 27 maj 2021

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare (507/2018) 7 och 8 § som följer:

7 §
Undantag i fråga om användningen av färdskrivare

Artiklarna 5–9 i kör- och vilotidsförordningen behöver inte följas eller färdskrivare användas i

1) fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks‑, trädgårds‑, skogs‑, uppfödnings‑ eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 km från den plats där företaget är beläget,

2) fordon och fordonskombinationer med en största tillåtna massa som inte överstiger 7,5 ton och som används för utdelning av post enligt postlagen (415/2011) eller transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att fordonet eller fordonskombinationen används inom en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget och att körning av fordon inte utgör förarens huvudsakliga uppgift,

3) fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst 2 300 kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordonstrafik,

4) fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport,

5) fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och pejling efter radio- och televisionssändare eller radio- och televisionsmottagare,

6) fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka används för ickekommersiell trafik,

7) fordon som är utrustade för att användas i undervisning, där undervisningen sker när fordonen står stilla,

8) fordon avsedda att användas för uppsamling av mjölk från gårdsbruksenheter och för återlämning till gårdsbruksenheter av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder,

9) fordon som är avsedda och som används uteslutande för transport av pengar eller värdeföremål eller transport av både pengar och värdeföremål,

10) fordon som används för transport av djuravfall eller av djurkadaver som inte är avsedda som människoföda,

11) fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar som hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler,

12) fordon som används för transport av levande djur inom en radie av 100 kilometer från en gårdsbruksenhet till den lokala marknaden och tvärtom eller från den lokala marknaden till lokala slakterier,

13) specialfordon som används av cirkusar eller nöjesparker,

14) fordon som är avsedda för transport av färdigblandad betong.

8 §
Vissa undantag som gäller iakttagandet av kör- och vilotidsförordningen

Oberoende av vad som föreskrivs i kör- och vilotidsförordningen

1) får pauserna i bussar i linjetrafik delas upp i perioder om 15 minuter, och

2) får körtiden per dygn förlängas med högst två timmar jämfört med vad som föreskrivs i artikel 6 i kör- och vilotidsförordningen och vilotiden per dygn förkortas med högst en timme jämfört med vad som föreskrivs i artikel 8 i kör- och vilotidsförordningen när det gäller transporter som avses i 7 § 1 punkten.

Det undantag som avses 1 mom. 1 punkten gäller endast fordon som används i Lapplands landskap, Norra Österbottens landskap eller Kajanalands landskap eller i sådana kommuner där befolkningstätheten är mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Undantaget gäller dessutom fordon som används för resor med start- eller slutpunkt i något av dessa områden. Undantaget gäller inte fordon som används i Uleåborgs stad eller i Kajana stad.

Undantag från kör- och vilotidsförordningen som nämns i 1 mom. 1 punkten får göras även vid transport av levande fiskar mellan den 15 april och den 30 juni och mellan den 15 augusti och den 31 oktober enligt följande:

1) den maximala körtiden per dag förlängs med högst 2 timmar,

2) den genomsnittliga veckokörtiden på 45 timmar förlängs med högst 10 timmar,

3) den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor förlängs med högst 20 timmar.


Denna förordning träder i kraft den 31.5.2021.

Helsingfors den 27 maj 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Trafikråd
Veli-Matti Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.