404/2021

Helsingfors den 11 maj 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 2 mom. och 61 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021):

1 §
Förbud mot att hålla svin utomhus

Det är förbjudet att hålla svin utomhus.

Förbudet enligt 1 mom. gäller emellertid inte

1) djurparker som avses i 20 § i djurskyddslagen (247/1996),

2) svin som hålls kopplade under rastning, eller

3) sådana djurhållningsplatser där utehägnen har skyddats med stängsel av ståltrådsnät eller elstängsel som byggts i anslutning till ett befintligt stängsel i enlighet med kraven i bilagan, eller där utehägnen har skyddats med tillräckligt stadiga konstruktioner så att frigående vildsvin inte kommer i kontakt med svin som hålls i hägn.

2 §
Anmälan om att hålla svin utomhus

Den som har för avsikt att hålla svin utomhus på en sådan djurhållningsplats som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten under den tid förbudet enligt nämnda paragraf är i kraft ska underrätta kommunalveterinären om detta minst två månader på förhand. Anmälan ska lämnas skriftligt och av anmälan ska framgå följande:

1) antalet svin,

2) en redogörelse för att kraven för att skydda utehänget uppfylls.

3 §
Förbud att förflytta vilda vildsvin och att ta dem från naturen till en anläggning

Det är förbjudet att förflytta vilda vildsvin från deras ursprungliga livsmiljö till en annan livsmiljö och att ta dem från naturen till en anläggning.

4 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

En anmälan om att hålla svin utomhus som var i kraft när lagen om djursjukdomar (76/2021) trädde i kraft betraktas som en sådan anmälan som avses i 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2021.

Helsingfors den 11 maj 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Katri Levonen

Bilaga

Krav på stängsel av ståltrådsnät

Stängsel av ståltrådsnät ska byggas i anslutning till och på minst två meters avstånd från det befintliga stängslet. Trådarna i ståltrådsnätet ska vara varmförzinkade. Zinklagret ska vara minst 30 mikrometer. Nätets totala höjd ska vara minst 200 centimeter. Nätets nedre kant ska vara insänkt i marken på minst 40 centimeters djup räknat från markytan. Ytan av rutorna i nätet får vara högst 115 kvadratcentimeter på området från nätets nedre kant till 150 centimeters höjd och i nätets övre kant högst 350 kvadratcentimeter. Trådarna i nätet ska ha en diameter på minst 3 millimeter.

Stolparna i nätet ska vara på högst fyra meters avstånd från varandra. Stolpar av trä ska ha en diameter på minst 100 millimeter. Stolparna ska vara behandlade mot röta. Stolpar av annat material ska till sin hållfasthet vara minst på motsvarande nivå.

Krav på elstängsel

På båda sidor om befintliga stängsel i hägnet ska det installeras elstängsel. Det elstängsel som installeras på utsidan av det befintliga stängslet ska ha fyra trådar. Det elstängsel som installeras på insidan av det befintliga stängslet ska ha minst två trådar.

Stängseltrådens draghållfasthet ska vara minst 450 kilogram. Stängelstrådar av metall ska ha en diameter på minst 2,5 millimeter. Elstängslets vågräta avstånd från stolpar i det befintliga stängslet i hägnet ska vara minst 150 millimeter mätt från stolpens yttre yta. Elstängslets lägsta tråd ska vara på cirka 20 centimeters höjd från marknivån och den högsta tråden får vara på högst 100 centimeters höjd från marknivån.

Den näst nedersta tråden i ett elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet ska kopplas till elstängselaggregatets jordanslutning och dessutom jordas till marken med jordspett med jämna avstånd. De övriga trådarna ska kopplas till aggregatets stängselanslutning. Om den nedersta tråden täcks av snö, kan den kopplas bort från aggregatets stängselanslutning tills tråden är snöfri. Om det befintliga stängslet i hägnet är av metallnät, ska det kopplas till elstängslets jordning med jämna avstånd.

Om det installeras stolpar för elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet, ska stolparna ha en diameter på minst 80 millimeter.

Elstängsel som installeras på utsidan och insidan av ett befintligt stängsel i hägnet ska kopplas till samma elstängselaggregat, om avståndet mellan elstängslen är mindre än 2,5 meter.

Elstängselaggregatets största utgående energi ska vara minst 6 joule i det yttre elstängslet.

Elstängselaggregatet ska kopplas till elnätet. Om koppling till elnätet inte är möjlig kan ett batteridrivet aggregat som har en största utgående energi på minst 2 joule i det yttre elstängslet användas.

Om ett enda elstängselaggregat används i ett stängsel, kan det inre elstängslets strömstyrka vid behov begränsas. Begränsningen kan genomföras exempelvis genom att man installerar en strömbegränsare i det inre stängslets matarledning eller genom att man kopplar det inre stängslet till en eventuell lågenergiutgång på aggregatet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.