389/2021

Helsingfors den 7 maj 2021

Lag om ändring av 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 15 § 6 mom., sådant det lyder i lag 56/2018, som följer:

15 §
Ändring av skatteperioden då förutsättningar saknas

Skatteförvaltningen kan i fråga om en mervärdesskatteskyldig eller betalare bestämma att kalendermånaden ska betraktas som skatteperiod vid mervärdesbeskattningen, i stället för kalenderåret eller kalenderårskvartalet, från ingången av det kalenderår under vilket beslutet meddelas, om

1) den skattskyldige eller betalaren väsentligt försummar eller på en grund som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd eller någon annan motsvarande grund kan antas väsentligt försumma sina i 2 mom. i den paragrafen avsedda skyldigheter vid beskattningen eller de skyldigheter som följer av lagen om inkomstdatasystemet (53/2018), eller

2) den skattskyldige eller betalaren eller, om det gäller ett samfund eller en sammanslutning, någon i dess ledning har meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (1059/1985).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 18/2021
FiUB 3/2021
RSv 38/2021

Helsingfors den 7 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.