369/2021

Helsingfors den 28 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (76/2021):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de förbud och åtgärder som syftar till att förebygga överföringen av eventuell högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och som är förpliktande för de aktörer som håller fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fjäderfä fjäderfä enligt artikel 4.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”),

2) fåglar i fångenskap andra fåglar i fångenskap enligt artikel 4.10 i ovan nämnda förordning.

3 §
Krav som gäller skötseln av fjäderfä samt dricksvatten och foder

Fjäderfä ska ha tillgång till foder och dricksvatten inomhus eller på en sådan annan plats dit vilda fåglar inte har tillträde.

Om det på anläggningen finns dammar som är avsedda för fjäderfäns välbefinnande ska de vara tillräckligt avskärmade mot vilda vattenfåglar och rovfåglar.

Vatten som ges till fjäderfä får inte härröra från ytvatten från sådana ställen där det finns många vilda vattenfåglar, om inte vattnet innan det ges till fjäderfäna har upphettats eller desinficerats så att eventuella virus av aviär influensa inaktiveras under behandlingen.

Foder för fjäderfä ska lagras skyddat från vilda fåglar och andra djur.

4 §
Förbud mot att hålla fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus

Det är varje år förbjudet att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus mellan den 8 februari och den 31 maj. Förbudet gäller också anläggningar som bedriver ekologisk produktion.

Förbudet enligt 1 mom. gäller emellertid inte

1) permanenta anläggningar där det i huvudsak hålls djur som tillhör vilda arter för att förevisas för allmänheten (djurparker),

2) friflygning från duvslag,

3) hägnade ratiter, eller

4) sådana anläggningar där utehägnen är helt och hållet inhägnade och täckta av ett tillräckligt finmaskigt nät eller på något motsvarande sätt så att vilda vatten- och rovfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä eller fåglar i fångenskap.

5 §
Anmälan om att hålla fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus

Den aktör som är ansvarig för djuren ska på förhand underrätta kommunalveterinären om att fjäderfä eller fåglar i fångenskap hålls ute under den tid som föreskrivs i 4 § 1 mom. på en anläggning som avses i 4 § 2 mom. 4 punkten.

Anmälan ska lämnas skriftligt och av anmälan ska framgå följande:

1) fågelart,

2) antalet fåglar, samt

3) en redogörelse för hur fåglarna skyddas mot vilda vatten- och rovfåglar i utehägnet.

Anmälan behöver inte göras årligen om det inte sker väsentliga förändringar i de omständigheter som avses i 2 mom.

6 §
Förande av fjäderfä och fåglar i fångenskap till djurutställningar, tävlingar och motsvarande evenemang

Det är varje år förbjudet att föra fjäderfä och fåglar i fångenskap till djurutställningar, tävlingar eller motsvarande evenemang mellan den 8 februari och den 31 maj. Förbudet gäller inte burfåglar som har vistats i landet minst sex månader och som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2021.

En anmälan om att hålla fåglar utomhus som är i kraft när denna förordning träder i kraft betraktas som en sådan anmälan som avses i 5 §.

Helsingfors den 28 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Katri Levonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.